โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
71 ถนน จักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ข้อมูลบริการ

 
 
 ความเป็นมาของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการแต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 (สุขศาลาเยี่ยมเกษสุวรรณ) มีนายแพทย์เทศบาลประจำในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรปราการ เนื้อที่ 4 ไร่ เศษ มีอาคารเก่า 2 หลัง ตึก 2 ชั้น 1 หลัง ชั้นล่างใช้ตรวจคนไข้ ชั้นบนเป็นที่ทำการของเทศบาล ส่วนตึกคนไข้ ชั้นเดียวใช้เป็นที่พักผู้ป่วยใน มีเตียงรับคนไข้ 25 เตียง
 
 พ.ศ.2493 เทศบาลเมืองสมุทรปราการได้โอนกิจการของโรงพยาบาลสมุทรปราการให้กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้เปลี่ยนชื่อเป็น 'โรงพยาบาลสมุทรปราการ'
 
 พ.ศ.2503 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมีความเห็นว่าที่ตั้งโรงพยาบาลเดิมเป็นที่ดินเช่า มีเนื้อที่คับแคบ ไม่อาจจะขยายปลูกสร้างอาคารเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น เพราะตั้งอยู่ในเขตชุมชนแออัด มีถนนล้อมรอบ 3 ด้าน จึงได้จัดหาที่เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลของจังหวัดใหม่ และได้ที่ดินแปลงใหม่ที่ตำบลท้ายบ้าน เนื้อที่จากการจัดซื้อและการบริจาค
 
 พ.ศ.2506 ได้มีการจัดสร้างอาคารต่างๆขึ้น ดังนี้ ตึกคนไข้ 2 ชั้น 1 หลัง ตึกสูติกรรม 2 ชั้น 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง โรงซักฟอก 1 หลัง ที่พักศพ – ตรวจศพ 1 หลัง สำหรับตึกผู้ป่วยนอกจากการบริจาคของ เรือโทโกศล กันตะบุตร ในระยะเวลา 3 ปี ที่ได้ทำการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลได้มีอาคารสำคัญต่างๆ คือ ตึกอำนวยการ ตึกคนไข้ 2 ชั้น ตึกสูติกรรม 2 ชั้น ตึกผ่าตัด เอกซเรย์ และตึกภิกษุอาพาธ และอาคารพักเจ้าหน้าที่
 
 พ.ศ.2508 จากความร่วมมือของประชาชน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้าและข้าราชการ ซึ่งเป็นความสำคัญของสถานที่ให้การรักษาพยาบาลและประชาชนผู้เจ็บป่วย จึงบริจาคทรัพย์สินสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลและส่วนราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณให้อีกส่วนหนึ่ง โรงพยาบาลได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2508 เป็นต้นมา
 
 ปัจจุบัน โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลทั่วไปจำนวนเตียง 385 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 71 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 23 ไร่ 75 ตารางวา และได้รับบริจาคเพิ่มเติม ปี 2551 อีก 5 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากด้านงบประมาณในการก่อสร้างอาคารครุภัณฑ์ และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตามลำดับ อีกทั้งยังได้รับการจัดสรรแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านต่างๆ ตามมาตรฐาน กระทรวงกำหนดมาปฏิบัติงาน ทำให้เพิ่มขีดความสามารถด้านต่างๆอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com