โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
163 หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

1. กลุ่มงานและคลินิกบริการ
 • ห้องตรวจโรคตา
 • ห้องตรวจโรคศัลยกรรม
 • ห้องตรวจรังสีวิทยา
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 • ห้องตรวจโรค โสต ศอ นาสิกกรรม
 • คลินิกอาชีวเวชกรรม
 • ห้องตรวจโรคออร์โธปิดิกส์
 • พยาธิวิทยาคลินิก
 • ห้องล้างไตทางช่องท้อง
 • ห้องตรวจโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ
 • คลินิกเบาหวาน
2.งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่
3.สิทธิประโยชน์ คทร.,ทั่วไป
4.บริการห้องพักผู้ป่วย


ศูนย์หัวใจ
 ห้องตรวจโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เปิดให้บริการผู้ป่วยที่มาใช้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรเวชกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมุ่งเน้นเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องตรวจพิเศษได้แก่
 1. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (E.K.G.) 
 2. การตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยวิธีการปั่นจักรยาน (Exercise Stress Test, การเดินบนสายพาน ) 
 3. การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiogram) 
 4. การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจโดยส่องกล้องผ่านหลอดอาหาร (Transeophageal Echocardiogram) 
 5. การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (EKG Holter 24 Hrs) 
 6. การทดสอบบนเตียงปรับเอง (Tilt Table Test) 
 7. การตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยใช้ยาในการกระตุ้นหัวใจให้ทำงานมากขึ้น (Dobutamine Stress Echocardiogram) 
 8. การตรวจบันทึกความดันโลหิต 24 ชั่วโมง (BP monitor 24 hrs)  
ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ได้แก่กลุ่มโรค
เครื่องตรวจสวนหัวใจ Cath Lab (Cardiac Catheterization Lab) 
ใช้สำหรับ
-ตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจ
-ใส่ขดลวดขยายเส้นเลือดหัวใจ
 

ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง
นโยบายศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง 
 1. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเคารพในสิทธิชั้นพื้นฐาน และดำเนินงานด้วยจริยธรรมที่ดี
 2. ให้การดูแลป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้รับบริการปราศจากภาวะแทรกซ้อน
 
 ภารกิจและการดำเนินงานของศูนย์ ฯ 
 
 1. ให้การรักษาโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติการใต้น้ำและในอากาศ (Decompression Sickness)
 2. ให้การรักษาโรคที่เกิดจากร่างกายเกิดภาวะพร่องออกซิเจนและจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับบรรยากาศความดันสูงตามที่สมาคม เวชศาสตร์ใต้น้ำ และความดันบรรยากาศสูงนานาชาติ (UHMS) ให้การยอมรับ (Hyperbaric Oxygen Therapy)
 3. ดำเนินการบวบรวมข้อมูลทางสถิติและเผยความรู้งานด้านเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง
ศูนย์อุบัติเหตุ
 
ศูนย์ประสานงานการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ(Trauma Center) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนอง Vision Statement  ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในการเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ โดยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ อีกทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อนำส่งเข้ารับการดูแลรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และหอผู้ป่วยวิกฤติอุบัติเหตุ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และทีมการดูแลรักษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีการรวบรวมข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุด้วย โปรแกรม Truma Registry เพื่อนำมาสู่การดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 


เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
การประเมินภาวะผู้สูงอายุ คือการคัดกรองอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งช่วยให้
    - ค้นพบโรคเรื้อรังในระยะเริ่มแรก
    - ทำให้สามารถป้องกัน รักษา และสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
     - ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขต่อไป
การประเมินภาวะผู้สูงอายุ ต้องประเมินอะไรบ้าง?
     • ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADLs,IADLs)
     • ทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้น ( Dementia)
     • การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Incontinence)
     • การหกล้ม (Fall and Time up to go test )
     • ภาวะทางโภชนาการ ( Nutrition)
     • อารมณ์ซึมเศร้า (Depression)
ส่งต่อพบแพทย์ผู้สูงอายุและ แพทย์เฉพาะทาง
----*** การประเมินภาวะผู้สูงอายุ ยังมีการให้บริการที่จำกัดในปัจจุบัน ดังนั้น!! ถ้าท่านไม่ได้รับการประเมิน อาจทำให้เสียโอกาส และอาจทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ถ้าไม่ได้ป้องกันในระยะเริ่มต้น----
 
*** ข้าราชการบำนาญทหารเรือ และครอบครัวอายุ 70 ขึ้นไป เข้ารับการประเมินภาวะผู้สูงอายุแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษ บัตรโครงการ “ 70 ปี นาวีเป็นสุข”
 

ความเป็นมาของโรงพยาบาล
 
เนื่องด้วยโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ต้องการขยายขีดความสามารถในด้านการรักษาพยาบาลให้มากขึ้น เนื่องจากกองทัพเรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้ขยายและจัดตั้งหน่วยกำลังรบหน่วยสนับสนุนและหน่วยการศึกษาขึ้น ในพื้นที่สัตหีบ จึงทำให้ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัวของทหารเรือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้จัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินพาณิชย์ด้วย ทำให้มีประชาชนเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก แต่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ มีพื้นที่จำกัดรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่เอื้ออำนวย ทางกองทัพเรือมีความเห็นว่าน่าจะสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในพื้นที่สัตหีบ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขนาด 1000 เตียง จากการสำรวจพื้นที่พบว่าบริเวณส่วนหนึ่งของสนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ คือบริเวณสี่แยกบ้าน กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ขนาดเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ เป็นพื้นที่เหมาะสม ประกอบกับในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ทางกองทัพเรือจึง อนุมัติให้การสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์ เมื่อ 18 สิงหาคม 2535 และได้ขอพระราชทานนามของโรงพยาบาลแห่งใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามว่า " โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ "
 
การดำเนินการก่อสร้าง
กองทัพเรือได้จัดทำโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เสนอขออนุมัติกระทรวงกลาโหม มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ( ปีงบประมาณ 2535-2538 ) วงเงินรวม 1,809 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าออกแบบจำนวน 18 ล้านบาท ค่าปรับถมพื้นที่ 10 ล้านบาท ค่าเครื่องมือแพทย์ 400 ล้านบาทและค่าก่อสร้าง 1,381 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติโครงการ แต่เนื่องจากการก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าว จะต้องใช้งบประมาณดำเนินการสูงและมีระยะเวลาการก่อสร้างยาวนาน กองทัพเรือได้เสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อ26 พ.ย.2534 อนุมัติให้กองทัพเรือผูกพันข้ามปีงบประมาณในปี งป. 35-38 วงเงินรวม 1,989.9 ล้านบาท
 
กองทัพเรืออนุมัติหลักการให้ดำเนินการก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร้อมกับอนุมัติ หลักการว่าจ้างการออกแบบก่อสร้างและเพื่อให้การจัดจ้างก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมีผู้ช่วยเสนาธิการกองทัพเรือฝ่ายยุทธบริการเป็นประธาน มีหน้าที่พิจารณาแบบ ตำบลที่พร้อมประมาณการค่าก่อสร้าง และให้เสนอขออนุมัติแบบและตำบลที่ในโอกาสแรก เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง รวมทั้งรับผิดชอบติดตามและตรวจสอบผลการออกแบบก่อสร้าง การจัดจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา จนกว่าจะพ้นเวลารับประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา (1 ปี) กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ออกประกาศคัดเลือกผู้รับจ้างออกแบบ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ผลการคัดเลือกปรากฏว่ามีผู้เสนอจำนวน 2 ราย คณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างออกแบบเห็นควรให้เลือก บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด เป็นผู้ออกแบบก่อสร้างในวงเงิน 18 ล้านบาทกองทัพเรือได้เสนอปลัดกระทรวงกลาโหม ขออนุมัติว่าจ้าง บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัดออกแบบงานก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวงเงิน 18 ล้านบาท ซึ่งปลัดกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติว่าจ้างตามที่กองทัพเรือเสนอ บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด ได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จและได้เสนอคณะกรรมการจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วได้เสนอกองทัพเรืออนุมัติแบบ ตำบลก่อสร้าง ซึ่งกองทัพเรือได้อนุมัติแบบและตำบลที่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2535 กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาล โดยกำหนดวันยื่นซองประกวดราคาใน 19 สิงหาคม 2535 มีผู้เสนอราคา 6 ราย ปรากฏว่าผู้เสนอราคามีคุณสมบัติและเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ถูกต้องเพียง 4 ราย บริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,034,926,671 บาท พร้อมกับเสนอสำนักงบประมาณขอความเห็นชอบราคาว่าจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลฯ ตามระเบียบการ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2534 ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท เอสทีเอ็นฯ ทำการก่อสร้างโรงพยาบาลฯ และสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบราคาว่าจ้างแล้ว กองทัพเรือได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำการก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวงเงิน 1,034,926,671 บาท ในวันที่ 29 กันยายน 2535 ระยะเวลาเริ่มต้นการก่อสร้าง 9 ตุลาคม 2535 สิ้นสุด 20 พฤศจิกายน 2538 แบ่งงวดงานออกเป็น 35 งวด ดังนี้
 
        1. อาคารรักษาผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน 1 หลัง
        2. อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค 1 หลัง
        3. อาคารหอพักคนไข้ 2 หลัง
        4. อาคารอำนวยการ 1 หลัง
        5. อาคารบริการ 3 หลัง
        6. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง
        7. อาคารโรงอาหาร 1 หลัง
        8. อาคารเก็บศพ 1 หลัง
        9. ระบบปรับอากาศ โทรศัพท์
        10. ระบบผลิตน้ำประปา
        11. ระบบบำบัดน้ำเสีย
        12. ระบบไฟฟ้า , ประปา
        13. สิ่งอำนวยความสะดวก
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com