โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
290 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร. 0-38320-200
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

งานบริการผู้ป่วย

โทร. : 0-38320-200
หมายเลขภายใน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 1313 , 1171  
ฝ่ายวิชาการ :3457-58  
ฝ่ายบัญชี/การเงิน :1319 , 1320 , 1173  
ประชาสัมพันธ์/พรบ.ประกันภัยฯ : 3123 , 3225  
ประกันสังคม :3400  
ห้องฉุกเฉิน :50 , 51  
ผู้ป่วยนอก : 1116 , 3144

งานบริการผู้ป่วยนอก

 1. คลินิกทั่วไป
  เปิดให้บริการ  วันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี
 2. คลินิกพิเศษนอกเวลา      
   วันจันทร์ – วันศุกร์   เปิดให้บริการ  ตั้งแต่เวลา    16.00 – 22.00  น.
   วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      เปิดให้บริการ       ตั้งแต่เวลา    08.00 – 22.00  น.     

ผู้ป่วยฉุกเฉิน

เปิดให้บริการ  ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานบริการผู้ป่วยใน

 1. การเข้าเยี่ยมผู้ป่วย
  วันจันทร์ - วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา    10.00 - 20.00  น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา    10.00 - 20.00  น.
 2. งานรับบริจาคโลหิต
  เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา    08.00 – 15.30  น.
  และวันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา    08.00 – 15.30  น.

คลินิกที่เปิดให้บริการ

ตึกตรวจโรค อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
 1. คลินิกอายุรกรรม วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.
 2. คลินิกโรคไต วันจันทร์ 13:00 – 16:00 น.
 3. คลินิกโรคหัวใจ วันอังคาร 08:00 – 16:00 น. วันพฤหัสบดี 08:00 – 12:00 น.
 4. คลินิกอายุรกรรมประสาท วันอังคาร วันพุธ 08:00 – 12:00 น.
 5. คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 12:00 น.
 6. คลินิกทางเดินอาหาร วันอังคาร วันพุธ 13:00 – 16:00 น.
 7. คลินิกโรคข้อ วันพุธ 08:00 – 12:00 น. วันพฤหัสบดี 13:00 – 16:00 น.
 8. คลินิกไธรอยด์ วันพุธ 13:00 – 16:00 น.
 9. คลินิกโรคเลือด วันจันทร์ 08:00 – 12:00 น.
 10. คลินิกวัณโรค วันพฤหัสบดี 08:00 – 12:00 น.
 11. คลินิกหอบหืด วันอังคาร 08:00 – 12:00 น.
 12. คลินิกเบาหวาน วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 12:00 น.
 13. คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.
 14. คลินิกกุมารเวชกรรม วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.
 15. คลินิกเด็กดี (ฉีดวัคซีน) วันจันทร์ (อายุ 1 – 4 เดือน) วันพฤหัสบดี (อายุ 6 – 9 เดือน) วันศุกร์ (อายุ 1 ปีครึ่ง – 5 ขวบ)
 16. คลินิกศัลยกรรม วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.
 17. คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 08:00 – 12:00 น
 18. คลินิกศัลยกรรมประสาท วันอังคาร วันพุธ 13:00 – 16:00 น. วันพฤหัสบดี 08:00 – 12:00 น.
 19. คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ วันจันทร์ วันอังคาร   วันพฤหัสบดี 08:00 – 16:00 น. วันพุธ วันศุกร์ 08:00 – 12:00 น.
 20. คลินิกจักษุกรรม (ตา) วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 12:00 น. วันอังคาร วันพฤหัสบดี 13:00 – 16:00 น.
 21. คลินิกหู คอ จมูก วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 08:00 – 16:00 น. วันศุกร์ 08:00 – 12:00 น.
 22. คลินิกผิวหนัง วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 12:00 น.
 23. คลินิกสูติ – นรีเวชกรรม วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.
 24. คลินิกประกันสังคม วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.                                    

ตึกตรวจโรค ตึกอัยิกาเจ้า

 1. คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.
 2. คลินิกนอกเวลา วันจันทร์ – วันศุกร์ 16.00 – 22.00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์                                        และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 – 22.00 น.

บริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ 

 • คลินิกตรวจโรคทั่วไป และคลินิกโรคเฉพาะทาง 
  เปิดให้บริการวันธรรมดาเวลา 16.00 - 22.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
  วันหยุดเวลา 08.00 - 22.00 น.
 • คลินิกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
  เปิดให้บริการวันธรรมดาเวลา 16.00 - 20.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
  วันหยุดเวลา 08.00 - 12.00 น.
 • คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  เปิดให้บริการวันธรรมดาเวลา 08.00 – 19.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
  วันหยุดเวลา 08.30 – 16.30 น.

งานประกันสังคม

โรงพยาบาลได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลมากกว่า 3 แสนคน ขึ้นไปนอกจากนี้โรงพยาบาลมีศูนย์ประกันสุขภาพสาขา 8 แห่ง และสถานพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลมากกว่า 90 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ประกันตนเป็นอย่างยิ่งโดยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนที่อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี อย่างเป็นสัดส่วน เพิ่มช่องทางด่วนพิเศษ เพื่อให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทั้งการลงทะเบียน การตรวจโรค การรักษา และการรับยา ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนยังแผนกผู้ป่วยนอก
 
คลินิกนอกเวลาประกันสังคม
กรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถมาในเวลาราชการได้ โรงพยาบาลได้จัดคลินิกนอกเวลา และจัดหาแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาให้บริการ ดังนี้
 • วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 16.00 – 22.00 น.
 • วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 08.00 – 22.00 น.
 
นอกจากนี้ยังสามารถรับบริการได้ที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ประกันตนต้องพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลได้จัดห้องพักพิเศษสำหรับผู้ประกันตนโดยเฉพาะ
 
หากเป็นโรคที่จำเป็นต้องมีการส่งต่อ เช่น การรักษามะเร็งโดยการฉายรังสี  การผ่าตัดหัวใจ  โรงพยาบาลสามารถส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนได้ทั่วประเทศ ตามสิทธิของสำนักงานประกันสังคมภายใน 72 ชั่วโมง และหลังจากรับแจ้งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
 

ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา 8 แห่ง

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.30 น.
 1. ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาศรีราชา                     โทร. 0-3832-8126
 2. ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาบ่อวิน                        โทร. 0-3834-6644
 3. ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาแหลมฉบัง                 โทร. 0-3849-1880
 4.  ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาสหพัฒน์                    โทร. 0-3848-1720
 5. ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขานาเกลือ                     โทร. 0-3822-5511
 6. ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาพัทยาเหนือ               โทร. 0-3842-3295
  คลินิกฝังเข็ม (แพทย์แผนจีน)                        โทร. 0-3842-3226
 7. ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาพัทยากลาง               โทร. 0-3842-4540
 8. ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาพัทยาใต้                   โทร. 0-3825-1225

ติดต่อศูนย์ประกันสังคม

 • ตึกผู้ป่วยนอก อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี                   - โทร. 038-320200 ต่อ 3225 และ 3228
 • อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 4                                 - โทร. 038-320200 ต่อ 3400 – 3
 • ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                               - โทร. 038-320200 ต่อ 1199 และ 1200
 • นอกเวลาราชการ                                                  - โทร. 038-320200 ต่อ 1199 และ 1200
 • รับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ                      - โทร. 08-1781-7408
 
     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2445 โรงพยาบาลหลังแรกก่อสร้างในทะเลตรงบริเวณหน้าชายหาดที่ประทับเป็นเรือนไม้หลังคามุงจาก 5 หลัง ปลูกติดต่อเป็นหมู่เดียวกันและโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพยาบาลในขณะนั้นเสด็จประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2445 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลได้แวะเยี่ยมสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จึงได้พระราชทานนามโรงพยาบาลนี้ว่า “โรงพยาบาลสมเด็จ” เป็นสิริมงคลนับแต่นั้นมา 
 
 • ปีพุทธศักราช 2445 – พุทธศักราช 2460 อยู่ในการปกครองของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา อธิบดีกรมพยาบาลบังคับการโรงพยาบาลศิริราช
 • ปีพุทธศักราช 2461 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบโรงพยาบาล สมเด็จฯ ให้อยู่ในความดูแลอำนวยการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงธรรมการในการบังคับการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช แต่สมเด็จฯ ยังทรงรับพระราชภาระเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่เช่นเดิม ทำให้มีกองทุนสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ เพื่อใช้ในกิจการดูแลผู้ป่วยจนถึงปัจจุบัน
 • ในปีพุทธศักราช 2471 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนโรงพยาบาล สมเด็จฯ จากกระทรวงธรรมการมาอยู่ในความปกครองอำนวยการของสภากาชาดสยามโดยสังกัดกองพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • ในปีพุทธศักราช 2475 โอนมาสังกัดกองบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย
 • ในปีพุทธศักราช 2515 ได้รับการยกระดับเป็นหน่วยงานระดับกองของสภากาชาดไทย
 
โรงพยาบาลได้พัฒนามาโดยลำดับ มีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและที่พักเจ้าหน้าที่อีกหลายหลังโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พระราชทานทรัพย์และบริจาคเงิน โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา หรือโรงพยาบาลศรีราชา ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เมื่อปี 2540 เพื่อเฉลิมพระเกียรติผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล
 
           ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง เปิดให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรและได้นำ
ระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้พัฒนางานเพื่อเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มารับบริการ 
 
          ภารกิจหลักของโรงพยาบาลคือ การให้บริการด้านการแพทย์แบบองค์รวมครบวงจร จัดหาโลหิต ดวงตา อวัยวะ และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
ในเขตจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และแพทยสภาในการการผลิตแพทย์ชั้นคลินิก เสริมทักษะด้านการแพทย์ การพยาบาลแก่นักศึกษา ทั้งก่อนและหลังปริญญา รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการเข้าถึงผู้ด้อยโอกาส และเพิ่มพูนศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
          โรงพยาบาลได้จัดการให้บริการแก่ผู้มารับบริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านกระบวนการตรวจสอบ ควบคุมดูแลรักษาด้วยคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพในการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลได้จัดให้มีการบริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกสาขา ได้แก่ สาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ กุมารเวชกรรม สูติ–นรีเวชกรรม จักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ เวชกรรมฟื้นฟู การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
          จัดคลินิกพิเศษเพื่อให้บริการเฉพาะทาง ได้แก่ คลินิกจิตเวช คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ คลินิกจักษุ คลินิกหู คอ จมูก คลินิกเบาหวาน คลินิกภูมิแพ้ คลินิกนิรนาม คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกโรคหัวใจ คลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพให้วัคซีนเด็กดี คลินิกผู้สูงอายุ ฯลฯ พร้อมทั้งมีศูนย์กู้ชีพลั่นทมระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่าย 3 ให้บริการ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอศรีราชา บางละมุง เกาะสีชัง 
 
นอกจากนี้โรงพยาบาลยังให้บริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ ได้แก่ 
 • คลินิกตรวจโรคทั่วไป และคลินิกโรคเฉพาะทาง 
  เปิดให้บริการวันธรรมดาเวลา 16.00 - 22.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
  วันหยุดเวลา 08.00 - 22.00 น.
 • คลินิกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
  เปิดให้บริการวันธรรมดาเวลา 16.00 - 20.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
  วันหยุดเวลา 08.00 - 12.00 น.
 • คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  เปิดให้บริการวันธรรมดาเวลา 08.00 – 19.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
  วันหยุดเวลา 08.30 – 16.30 น.
 
          นอกเหนือจากการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย คือ การรับบริจาคโลหิต งานบริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งยังให้ความร่วมมือในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกตรวจรักษาประชาชนไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะโดยโรงพยาบาลเป็นศูนย์ดวงตาภาค 3 สภากาชาดไทย
 
          การบริการผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาลได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา โดยมีจำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศไทย นอกจากนี้โรงพยาบาลมีศูนย์ประกันสุขภาพสาขา 7 แห่ง และสถานพยาบาลเครือข่าย โรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 90 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชาแบ่งเขตการปกครองเป็น 12 ชุมชน มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 28,000 คนและประชาชนพื้นที่รอยต่อ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางพระ หมู่ 3,4,9 และตำบลสุรศักดิ์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมทั้งการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ งานอนามัยชุมชน ได้แก่ บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสุขภาพรวมทั้งให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านผู้ป่วย
 
          งานอนามัยโรงเรียน ได้แก่ บริการตรวจสุขภาพนักเรียนให้ภูมิคุ้มกันโรคให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การสุขาภิบาลในโรงเรียน บริการทันตสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันยาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
 
          งานสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ การดำเนินงานร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีราชาสนับสนุนให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
 
และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสู่สุขภาพอนามัยที่ดีของชุมชน
 
          โรงพยาบาลเป็นสถานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์
 
ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ สูติ-นรีเวชศาสตร์ เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน แพทย์ นิสิตพยาบาล นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันการศึกษา ที่ขอความร่วมมือส่งนิสิต นักศึกษามาฝึกปฏิบัติงาน โรงพยาบาลยังมีงานฝึกอบรมวิจัย มีวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีวิต
 
          ปัจจุบันโรงพยาบาลได้จัดโครงการให้ความร่วมมือ ร่วมผลิตแพทย์ชั้นคลินิกร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อในการผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับ
ความต้องการของประเทศ รวมทั้งความเสมอภาคทางด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกอีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลและบุคลากรด้านความรู้ ความก้าวหน้า ความทันสมัยและมาตรฐานบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 
ความภาคภูมิใจ
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 : 1994 ทั้งระบบ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
 • ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2544
 • ตึกพระพันวัสสา และกลุ่มเรือนน้ำได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2545
 • ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2546
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546
 • ได้รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549
 • ได้รับการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ Healthy Thailand จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2549 
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลในดวงใจลำดับที่ 1 ของประเทศไทยจากสำนักงานประกันสังคม ( 6 ปีซ้อน พ.ศ.2549 -2554 )
 • เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นในภาคตะวันออก
 • เป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ตัวอย่างของประเทศ โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังควบคุมการระบาดของโรคซาร์ส และไข้หวัดนก จากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย
 • รางวัลเกียรติยศ หน่วยงานบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานสร้างประกันสุขภาพถ้วนหน้าดีเด่น จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดชลบุรี
 • ใบประกาศเกียรติคุณ เสนอผลงานวิจัยสัมมนาวิชาการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประโยชน์ต่องานด้านสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
 • เกียรติบัตรผลงาน นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ Universal Coverage Innovation Awards (UCIA)
 
          เรือนพักตากอากาศชายทะเล (กลุ่มเรือนน้ำ) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช-เทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีบรรยากาศร่มรื่น เย็นสบายติดชายทะเลด้วยภูมิ-สถาปัตยกรรมที่งดงามทำให้เรือนพักตากอากาศได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2545
 • เรือนไขศรี 5,000 บาท/วัน (พักได้ไม่เกิน 10 คน)
 • เรือนเจริญ โชติกสวัสดิ์ 4,000 บาท/วัน (พักได้ไม่เกิน 8 คน)
 •  เรือนสายปราโมช 4,000 บาท/วัน (พักได้ไม่เกิน 8 คน)
 •  เรือนเล็กกลาง 3,500 บาท/วัน (พักได้ไม่เกิน 8 คน)
 • เรือนเล็กริม 3,500 บาท/วัน (พักได้ไม่เกิน 8 คน)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com