โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

แพคเกจโปรแกรม

ข้อมูลบริการ

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
 • เวลาทำการ : 08.00 - 16.00 น.
 • ศูนย์โทรศัพท์ 02-4600000, 02-8766120 - 29 02-475-2995
 • แผนกเวชระเบียนผู้ป่วย 02-475-2951
 • นอกเวลาราชการ 02-475-2796
 • ศูนย์รับ-ส่งตัวผู้ป่วย 02-475-2920 - 1
 • นอกเวลาราชการ 02-475-2881
 • ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน 02-475-2677
 

ศูนย์หัวใจและห้องปฏิบัติการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ(Transradial Catheterization Center)
เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 สามารถทำการฉีดสี ทำบอลลูน ใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous Coronary Intervention;PCI) ทำการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกเพื่อทำการรักษาแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการทำบอลลูน ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยการผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft Surgery; CABG) การสวนหัวใจเร่งด่วนในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน ชนิด STEMI แบบผ่านทางข้อมือ ตลอด 24 ชั่วโมง
 
นอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าวางแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์หัวใจครบวงจรแบบ One Stop Service ที่บริเวณ ชั้น 4 ของอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรคโดยจุดเด่นคือมีห้องพักสำหรับ ผู้ป่วยที่ได้รับ การสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ (Radial Lounge) เป็นการบริการแบบ Same Day Discharge เพื่อให้ผู้ป่วย ได้รับความสุขสบายลดภาระค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล ระยะเวลารอคอยการทำหัตถการสวนหัวใจสั้นลง เหลือเพียง 14 วัน
 ศูนย์จักษุกรรม
เป็นหน่วยตติยภูมิชั้นสูงที่มีการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา  ด้วยเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัยและด้วยจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งประกอบด้วย
 • ศูนย์จอตาและจุดภาพชัด R-MaC (Retina and Macular Center)
 • ศูนย์รักษาสายตา (Refractive Surgery Center)
 • ศูนย์ต้อหิน (Glaucoma Center)
 • งานด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตาและโพรงเบ้าตา (Oculoplastic Surgery)
ศูนย์รักษาสายตา (Refractive Surgery Center) ให้บริการแก้ไขความผิดปกติของสายตา (สั้น ยาว เอียง) ครบวงจร ด้วยวิธี PRK (Photorefractive Keratectomy), FemtoLASIK (Bladeless LASIK) และ ReLEx (Refractive Lenticule Extraction) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการแก้ไขภาวะสายตาสั้นและเอียง
 
นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม (Phakic IOL) ในกรณีที่คนไข้มีสายตาสั้น ยาว เอียงมาก หรือมีกระจกตาที่ไม่เหมาะสม ในการรักษาด้วยวิธีการใช้แสงเลเซอร์ และมีการผ่าตัดใส่วงแหวนในกระจกตา (Intracorneal Ring) ในการปรับความโค้งและเพิ่มความแข็งแรงให้กระจกตา เพื่อรักษากลุ่มโรคกระจกตาผิดปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสในการมองเห็นที่ดีขึ้น
 ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง
การบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง หรือ Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) เป็นกรรมวิธีการบำบัดทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง ด้วยการให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ ภายใต้ความดันบรรยากาศที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งกระทำได้โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เรียกว่าห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber) ในการอัดอากาศเข้าไปในอุปกรณ์ ดังกล่าว ให้สูงขึ้นซึ่งใช้ในการรักษาโรคจากการปฏิบัติการใต้น้ำ ปัจจุบันการบำบัดนี้สามารถใช้เป็นการรักษาเสริมในโรคได้หลากหลายภาวะ เช่น ผู้ป่วยแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวาน แผลเนื้อกระดูกกรามตาย และเนื้อเยื่ออ่อนที่ได้รับการบาดเจ็บจากผลของรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง แผลไหม้ พิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ การติดเชื้อของเนื้อเยื่ออ่อนรุนแรงจากแบคทีเรียกินเนื้อ กล้ามเนื้อเน่าตายจาก เชื้อบางประเภท ฝีในสมอง การติดเชื้อเรื้อรังของกระดูกบางกรณี การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการบดขยี้และการขาดเลือดของระยางค์ จากผลของการบาดเจ็บ เป็นต้น
 
ในระยะหลังได้เริ่มนำมาใช้ในการรักษาภาวะอุดตันของหลอดเลือดแดงกลางเรตินาของตา ภาวะประสาทหูดับเฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมในการบำบัดกลุ่มเด็กออทิสติก ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง ผู้ป่วยที่ถูกกัดด้วยงูพิษต่อระบบโลหิตและการบำบัดเพื่อบรรเทาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือได้มีการติดตั้งห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงที่มีความทันสมัย มีขนาดใหญ่ที่สามารถให้ การรักษาผู้ป่วยได้คราวละ 30 คน อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายกับผู้ป่วยในขณะรับการรักษา และที่สำคัญคือได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยอาการหนัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเทียบเท่าการดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด
ผู้ป่วยที่ประสงค์จะนอนห้องพิเศษ กรุณาติดต่อจองห้องล่วงหน้าหรือจองได้ในวันที่พบแพทย์ตามวัน เวลา ดังนี้
สถานที่  แผนกรับผู้ป่วยใน ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย (ในวันจันทร์-วันศุกร์)
 
สิทธิประโยชน์
 • สิทธิเงินสด
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • สิทธิ์ประกันต้น
 บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใหม่
กรอกประวัติทำเวชระเบียนที่ แผนกเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยเก่านัด
ผู้ป่วยเก่าไม่ได้นัด 

 
ศูนย์โทรศัพท์
02-4600000,
02-8766120 - 29
02-475-2995

แผนกเวชระเบียนผู้ป่วย 02-475-2951
นอกเวลาราชการ 02-475-2796

ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ในเนื้อที่จากการเวรคืน จำนวน 181 ไร่ ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของ พลเรือเอกหลวงสินธุ์สงครามชัย(สินธุ์ กมลนาวิน) ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นกับ พลเรือตรีนายแพทย์เล็ก สุมิตร นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ที่จะรวมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ และกรมแพทย์ทหารเรือที่อยู่ปากคลองมอญไว้ด้วยกัน
 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2500 กองทัพเรือได้เปิดอนุมัติให้เปิดโรงพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า "โรงพยาบาลทหารเรือบุคคโล" ในระยะแรกมีตึกอยู่ 4 ตึก คือ ตึกอำนวยการ ตึกสูตินรีเวชกรรม และตึกผ่าตัดต่อมาในวันที่ 11 พฤษจิกายน พ.ศ. 2502 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ "โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า " ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมและได้ทำการก่อสร้างตึกอื่น ๆ เพิ่มเติม
 
ที่สำคัญคือ การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาทรงกระทำพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2509 เวลา 15.39 น.ในเวลาต่อมาได้สร้างตึกอำนวยการ 5 ชั้น เปิดใช้เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 และได้สร้างตึก 9 ชั้น(100 ปีกิจการแพทย์ทหารเรือ) ในปี 2532
 • พ.ศ. 2495 ได้เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ในเนื้อที่จากการ เวรคืน จำนวน 181 ไร่
 • พ.ศ. 2500 กองทัพเรือได้เปิดอนุมัติให้เปิด โรงพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า "โรงพยาบาลทหารเรือบุคคโล"
 • พ.ศ. 2502 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ "โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า " ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2509 ได้ทำการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พ.ศ. 2513 ได้สร้างตึกอำนวยการ 5 ชั้น
 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com