โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น
1 หมู่ 11 ตำบลหนองโก ตำบล หนองโก อำเภอ กระนวน ขอนแก่น 40170
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสืบสารคาม ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002
  • โรงพยาบาลคุณภาพ HA
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH 
  • มาตรฐานงานสุขศึกษาHWP 
  • มาตรฐานสากลระดับโลก JCI
 
 

ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

ปี 2520   อำเภอกระนวนได้รับการคัดเลือกให้จัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 
1 กันยายน 2521 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์
 
สิงหาคม 2521 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และมอบแก่กระทรวงสาธารณสุข
 
14 ธันวาคม 2521 เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
 
14 กุมภาพันธ์ 2522 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาล
 
1 เมษายน 2524 โรงพยาบาลได้ทำพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใหม่ และขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
 
ปี พ.ศ.2527 ได้รับเงินบริจาคจากราชตฤณมัยสมาคม(ในพระบรมราชูปถัมภ์) และราชกรีฑาสโมสร ซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา เพื่อสร้างบำบำบัดน้ำเสีย โดยได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการสร้างจากมูลนิธิโงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 3 ล้าน 4 แสนบาท
 
17 กรกฎาคม 2529 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกูฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยม
 
1 สิงหาคม 2530 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมและพระราชทานพระบรมสาทิสลักษณ์
 
ปี พ.ศ. 2530 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ได้รับพระราชทานรางวัล"โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดีเด่น" และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับรางวัล"เจ้าหน้าที่ดีเด่น"เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2531
 
ปี พ.ศ. 2532 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างตึกคลอดและตึกผ่าตัด
 
ปี พ.ศ. 2534 ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิชาวกระนวน (มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขากระนวน) ซื้อรถพยาบาลให้ จำนวน 1 คัน มูลค่า 6 แสนบาท
 
ปี พ.ศ.2534-2536 ซื้อที่ดินเพิ่มโดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบกับส่วนที่ขอบริจาคจากราชกรีฑาสโมสรและราชตฤณมัยสมาคม (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่
 
ปี พ.ศ. 2537 ซื้อที่ดินเพิ่มโดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 3 งาน 6 ตารางวา
 
ปี พ.ศ.2538 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างตึกอุบัติเหตุ มูลค่า 19,000,000.-บาท มีโรงไฟฟ้าและจัดสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงพยาบาล 3,500 ตารางเมตร
 
ปี พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณสร้างตึกผู้ป่วย ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 หลัง เพื่อยกฐานะเป็นโรงพยาบาล
 
90 เตียง รวมทั้งได้รับงบประมาณ สร้างโรงอาหาร โรงซักฟอก ห้องพักพยาบาลขนาด 20 ยูนิต บ้านพักระดับ5-6 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง
 
1 ธันวาคม 2540 เปิดให้บริการโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง
 
ปี พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 5,661,000.-บาท
 
สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนธันวาคม 2545 เปิดให้บริการ 1 กุมภาพันธ์ 2546
 
ปี พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณปรับปรุง แก้ไข ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1,795,950.-บาท
 
22 สิงหาคม 2545 สร้างอาคารเรือนพักญาติ จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน 484,000.-บาท โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และหารายได้จากการจัดวิ่งกระนวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 4
 
ปี พ.ศ.2547 ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก
 
ปี พ.ศ.2550 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขากระนวน ซื้อที่ดินด้านข้างของโรงพยาบาลมอบ ให้โรงพยาบาล พื้นที่ 1 งาน 39 ตารางวา มูลค่า 305,000.-บาท
 
ปี พ.ศ.2553 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซื้อที่ดินมอบให้โรงพยาบาลพื้นที่ 3 งาน 28 ตารางวา
มูลค่า 1,500,000.-บาท
 
พื้นที่ เริ่มก่อตั้งมีพื้นที่ 17 ไร่ 2 งาน โดยการบริจาคของประชาชนในอำเภอกระนวน ต่อมาได้มีการจัดซื้อเพิ่มเติม ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และเงินบริจาค ปัจจุบันมีพื้นที่ 25 ไร่ 91 ตารางวา
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com