โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี
5 หมู่ 8 ตำบล จอมบึง อำเภอ จอมบึง ราชบุรี 70150
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี
 "โรงพยาบาลของเรามุ่งเน้นให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สร้างเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพึงตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่ง

สู่โรงพยาบาล ที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2565"
 "โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จัดสร้างขึ้นโดยใช้เงินบริจาคจากประชาชน เพื่อถวายเป็นของขวัญ แด่องค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในวโรกาส อภิเษกสมรส"
 
 
 
"จากจำนวนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21แห่ง ทั่วประเทศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ปัจจุบันมีขนาด 60 เตียง"
 
 
HISTORICAL EVENT
เหตุการณ์สำคัญ
๑๙ เม.ย. - ๔ พ.ย. ๒๕๑๙
"เสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาอนุมัติสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอ ขนาด 30 เตียง"
 
๘ พ.ย. ๒๕๑๙ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๒๐
"พิจารณาหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นสถานที่ปลูกสร้างโรงพยาบาลเป็นที่สาธารณประโยชน์ อยู่ริมถนนจอมบึง ห่างจากตลาดจอมบึงประมาณ 4 กม"
 
๒๑ ก.ค. ๒๕๒๐
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์"
 
 
 
๑๗ ส.ค. ๒๕๒๑
"ย้ายจากศูนย์การแพทย์และอนามัยชั้น 1  จอมบึง มาเตรียมเปิดดำเนินการยัง รพ.แห่งใหม่"
 
 
๒๙ ก.ย. ๒๕๒๑
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลฯ"
 
 
 
๑๐ ก.ค. ๒๕๓๐
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑"
 
 
 
๑๖ ส.ค. ๒๕๓๗
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาล ครั้งที่ ๒"
 
 
 
๑๖ เม.ย. ๒๕๓๙
"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเปิดอาคารผู้ป่วย สกลมหาสังฆปริณายก ๓ "
   
 
 
 
๙ เม.ย. ๒๕๔๗
"พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาล"
 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com