โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย
161 หมู่ 13 ถ.หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
Facebook | Twitter | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเป็นหนึ่งใน 21 โรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากคนไทยทั่วราชอาณาจักรได้รวบรวมเงินจัดสร้าง ถวายเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์ได้โปรดให้จัดสร้างขึ้นทั่วประเทศ และเน้นที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น ทุรกันดาร เพื่อบริการผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทางสังคม ซึ่งอำเภอท่าบ่อเป็นอำเภอหนึ่งที่พระองค์ พระราชทานโรงพยาบาลนี้มาให้ และพระราชทานนามว่า โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชท่าบ่อ
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2520 และเสด็จมา ทำพิธี เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2522 ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้มและ ซาบซึ้งใน พระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวท่าบ่อเป็น ล้นพ้น ระยะแรกเปิด บริการด้วยขนาด 30 เตียง
 
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้พัฒนาขึ้นมามากจนเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง และปัจจุบันได้ขยายเป็นขนาด 200 เตียง มีเจ้าหน้าที่ที่บริการประชาชน ทั้งหมดกว่า 800 คน พัฒนาขีดความสามารถทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีแพทย์ เฉพาะทางครบทุกสาขาหลักมีเครื่องมือ แพทย์ที่ทันสมัย เป็นที่พึ่งของประชาชน ทั้งในเขตอำเภอท่าบ่อ และในละแวกใกล้เคียง ตลอดจนผู้เจ็บป่วยจากที่ไกลๆ ซึ่งเลื่อมใสศรัทธาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะประชาชนผู้ ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมจะ เป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดที่มีสถานพยาบาลที่ทันสมัยและมีขีดความสามารถสูง อยู่ใกล้บ้าน สมกับพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกคนว่า ทุกคนที่ ทำงานให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ กำเนิดจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่ว ราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ทุกหนแห่ง ได้รับการเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัย โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน
 
บริการทั่วไป
 • ตรวจโรคทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูก
 • อายุรกรรม
 • ทันตกรรม
 • สูติ-นรีเวช
 • หน่วยไตเทียม หน่วยล้างไตทางช่องท้อง
 • กุมารเวชกรรม
 • กายภาพบำบัด
 • ศัลยกรรม
 • แพทย์แผนไทย
 • อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
บริการสุขภาพ
 • ตรวจโรคทั่วไป
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • การผ่าตัดนิ่วในถุงนํ้าดีด้วยกล้องวีดีทัศน์
 • หน่วยไตเทียม หน่วยล้างไตทางช่องท้อง
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com