โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม
121 หมู่ 6 ตำบล ธาตุพนม อำเภอ ธาตุพนม นครพนม 48110
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ
ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน


 

ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

        ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ถิ่นทุรกันดารห่างไกลรัฐบาลร่วมกับพสกนิกรชาวไทย ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีร่วมบริจาคทรัพย์สินสมทบ สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นของขวัญแด่พระองค์ และเพื่อให้โรงพยาบาลที่จัดสร้างขึ้น สามารถบริการประชาชน ทหาร ตำรวจ พลเรือน โดยเฉพาะผู้ด้วยโอกาสทางสังคมผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้สูงอายุ ได้ด้วยดีตลอดไป จึงนำทรัพย์สินที่ประชาชนร่วมกันบริจาค จัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น ชื่อว่า "มูลนิธิโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ห่างไกล และกันดาร พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จวบจนปัจจุบัน มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระจายอยู่ทั่วประเทศ ๒๑ แห่ง
 
        โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม สร้างบนที่ราชพัสดุเนื้อที่ ๕๐ ไร่ เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังไม้ ธาตุพนมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
 
        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๐ ทำการก่อสร้างเสร็จเมื่อ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๑ และเปิดบริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๑

รายนามผู้บริหาร
1.นายแพทย์สวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ บริหารในปี พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2521
2.นายแพทย์ศัลยรักษ์ พยัคซ่อนนัข บริหารในปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2545
3.นายแพทย์วิรัช ชีวเรืองโรจน์  บริหารในปี 5 ส.ค. 2545 - 4 พ.ย. 2545
4.นายแพทย์มนู ชัยวงศ์โรจน์ บริหารในปี 4 พ.ย. 2545 - ปัจจุบัน
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com