โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
291, ตำบล สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร 47110
สายด่วน ฉุกเฉิน
0-4272-1111 หรือ 1669
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ


 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

 ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาล : แรกเริ่มเดิมทีนั้นเป็น สุขศาลา ตั้งอยู่ริมถนนพลานุกูล โดยมีนายสวัสดิ์ โล่อุทัย เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ต่อมาเปลี่ยนเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย เชี่ยวชาญวิทย์ เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ปี 2520 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 30 เตียง ในวันที่ 16 กันยายน 2520 บนเนื้อที่ราชพัสดุริมถนนภูมิภักดี ตำบลสว่างแดนดิน และเปิดให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2521 โดยมี นายแพทย์ชาญชัย คุ้มพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล และในปี 2523 ได้ก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โดยความกรุณา จากพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์ วัน อุตตโม) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครพร้อมผู้มีจิตศรัทธา และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 60 เตียงในวันที่ 23 เมษายน 2523 โดยมี นายแพทย์ชาญชัย คุ้มพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 90 เตียง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2536 ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ โดยมีนายแพทย์วิรัตน์ พุทธิเมธี เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในปี 2536 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 128 เตียง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 320 เตียง โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 พ.ศ.2496
เป็นสุขศาลา ตั้งอยู่ริมถนนพลานุกูล โดยมีนายสวัสดิ์ โล่อุทัย เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย
 
พ.ศ.2500
เปลี่ยนเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย เชี่ยวชาญวิทย์ เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย
 
พ.ศ.2517
เปลี่ยนเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย โดยมี นายแพทย์ชวลิต ทิพยานุรักษ์สกุล เป็นหัวหน้าศูนย์
 
พ.ศ.2520
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 30 เตียง ในวันที่ 16 กันยายน 2520 บนเนื้อที่ราชพัสดุริมถนนภูมิภักดี ตำบลสว่างแดนดิน
 
ปี พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2520
เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
พ.ศ.2521
เปิดบริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2521 โดยมี นายแพทย์ชาญชัย คุ้มพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ( พ.ศ. 2521 - 2530 )
 
พ.ศ.2522
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินในวันที่ 26 มกราคม 2522
 
ปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ.2522
Picture
พ.ศ. 2523
ก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โดยความกรุณา จากพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์ วัน อุตตโม) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครพร้อมผู้มีจิตศรัทธา และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 60 เตียงในวันที่ 23 เมษายน 2523 โดยมี นายแพทย์ชาญชัย คุ้มพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ( พ.ศ. 2521 - 2530 )
 
พ.ศ.2530
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2530
 
ปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2530
Location
พ.ศ. 2536
พ.ศ.2536 : ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 90 เตียง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2536 ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ โดยมีนายแพทย์วิรัตน์ พุทธิเมธี เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ.2530 -2539)
 
ปี พ.ศ. 2536
Location
 
ปี พ.ศ. 2537
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2537
 
ปี พ.ศ. 2537
Location
พ.ศ.2539
เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินขนาด 90 เตียง โดยมี นายแพทย์สมชาย ภาสอาจ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ. 2539 – 2544 )
 
ปี พ.ศ. 2539
เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
 
พ.ศ. 2544
เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินขนาด 90 เตียง มี นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ. 2544 – 2558)
 
ปี พ.ศ. 2544 – 2558
เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
พ.ศ. 2558-2559
ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 128 เตียง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ. 2558 – 2559)
 
ปี พ.ศ. 2558 – 2559
เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
 
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 320 เตียง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com