โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
162 ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
เบอร์โทร 073-411002
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้มองเห็นว่าหนึ่งใน Social Network ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและมีอิทธิพลต่อการติดต่อสื่อสารในโลกออนไลน์อย่างยิ่ง ก็คือ Facebook ซึ่งนอกจากเราจะใช้ Facebook ในการติดต่อกับกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จักในลักษณะของ Facebook Profile ส่วนตัวแล้ว ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ก็หันมาใช้ Facebook เป็นช่องทางในการสื่อสารและการปฎิสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ดังนั้นทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จึงได้สร้าง Facebook Fanpage ซึ่งจะแตกต่างจาก Facebook ส่วนตัวโดยในส่วนที่ ผู้ที่สนใจสามารถมาคลิก Like Fanpage (แทนการคลิก Add Friends) เพื่อการติดตามข่าวสาร กิจกรรม หรือความเคลื่อนไหว ได้ประกาศผ่านทาง Fanpage ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้ทันที
  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสายบุรี เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐและเอกชน ก่อตั้งในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๖  ที่ดำเนินงานให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอสายบุรี
 
สำนักงานมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เลขที่ ๑๖๒ ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 
วัตถุประสงค์
  ๑.การพัฒนาการบริการ บริหาร และการวิจัย ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
  ๒.การพัฒนาชนบท และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสายบุรี
  ๓.จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
  ๔.ช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา และผู้ที่ควรได้รับการอนุเคราะห์ด้านการพยาบาล
  ๕.สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน
  ๖.เป็นกองทุนให้เจ้าหน้าที่ สำหรับการศึกษาต่อ และการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ
  ๗.ประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ หรือประชาชนที่มีผลงานพัฒนาดีเด่นภายในอำเภอสายบุรี
  ๘.เผยแพร่ความรู้ข่าวสาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
  ๙.ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในทางเดียวกันเพื่อสาธารณประโยชน์
 
ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ประวัติและความเป็นมา

  ปีพุทธศักราช  ๒๔๗๙ อำเภอสายบุรีได้จัดให้มี “สุขศาลา” อยู่ที่ที่ว่าการอำเภอสายบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขให้ ก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น ๑ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี ( ระหว่างตำบลตะลุบันกับตำบลปะเสยะวอ) ประกอบด้วย อาคารตรวจโรค ๑ หลัง สามารถรับผู้ป่วยในได้ ๑๐  เตียง
 
  ปีพ.ศ. ๒๕๑๐ เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ อาคารสถานีอนามัยถูกน้ำพัดพาได้รับความเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้ย้ายมาให้บริการที่บริเวณตึกขาวหน้าชุมสาย โทรศัพท์ อำเภอสายบุรี (ตรงข้ามบริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น สาขาสายบุรี ปัจจุบันทุบทำลายไปแล้ว)
 
  พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ ๑๖๒ ถนนท่าเสด็จ  ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (บริเวณชุมชนบ้านค้อซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน)     บนเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ ตารางวา
 
  พ.ศ. ๒๕๑๘ เกิดสถานการณ์ความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์การแพทย์และอนามัยถูกข่มขู่เรียกค่าคุ้มครอง ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อไม่สามารถหาเงินมาให้ได้ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เวลา ๒๑.๒๕ น. ได้มีคนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงอาคารของศูนย์อนามัย จนได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดได้รับบาดเจ็บ (ในวันรุ่งขึ้นนายแพทย์เสม พริ้มพวงแก้ว ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน)
 
  พ.ศ. ๒๕๑๙ ศูนย์การแพทย์และอนามัยได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอสายบุรี เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียง
 
  พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐบาลร่วมกับพสกนิกรชาวไทยได้จัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง จำนวน ๒๐ แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นของขวัญแด่องค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยคัดเลือกโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัย โรงพยาบาลอำเภอสายบุรีก็เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเหล่านั้นที่ได้รับคัดเลือก
 
  วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ บนเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๘๕ ตารางวา และในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จมาทรงทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจึงได้ถือเอาวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของโรงพยาบาลตั้งแต่นั้นมา
 
  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอีกครั้ง โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตามเสด็จ และพบว่ามีผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก จนจำนวนเตียงที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จึงอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จำนวน ๕ ล้านบาท ร่วมกับเงินที่ได้จากการบริจาคของประชาชน สร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง เพิ่มอีก ๑ อาคาร และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๖๐ เตียง
 
  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร ได้เสด็จมาทรงทำพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่และพระราชทานนามอาคารนี้ว่า “อาคารอนุราชประชารักษ์”
 
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงพยาบาลได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข สร้างอาคารผ่าตัดและห้องคลอด และในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณสร้างตึก ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อรองรับการพัฒนาของโรงพยาบาล ตามโครงการโรงพยาบาลรองรับอุบัติเหตุบนเส้นทางหลวง
 
  วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมารได้เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเป็นการส่วนพระองค์ หลังจากรับฟังการถวายรายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลและเสด็จเยี่ยมผู้ป่วย ทรงทอดพระเนตรเห็นผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลต้องนอนเตียงเสริม ทั้งตึกผู้ป่วยชายและหญิง จึงตรัสกับประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี นางจินตนา เสถียรมงคล, ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมพร ใช้บางยาง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นางสาวภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ว่าตึกคับแคบและทรงตรัสถามถึงที่ดินที่จะจัดซื้อเพิ่มเติม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี รับสนองพระราชดำรัส ดำเนินการจัดหาเงินทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม สามารถหาเงินบริจาคได้ทั้งสิ้น ๑,๙๓๗,๔๖๐ บาท จัดซื้อที่ดินได้ ๙ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวาและมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีในปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ทำให้โรงพยาบาลมีพื้นที่ทั้งสิ้น  ๓๒ ไร่    ๓๙ ตารางวา รองรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต
 
  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จทรงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ยังความปลื้มปิติแก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีทุกคน ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง
 
  พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ประชาชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม ได้ร่วมกันบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และบริจาคเงินในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม เป็นเงิน ๗๕๕,๕๐๐ บาท
 
  พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับเงินบริจาคในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด ๖๐ เตียง แบบ ๒ ชั้น มูลค่า ๒๐ ล้านบาท จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายขนาดโรงพยาบาลในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอสายบุรี และอำเภอใกล้เคียง และในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ฯพณฯ ศาตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้มาวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๒ ชั้น ๖๐ เตียง นอกจากนี้ยังได้รับเงินบริจาคจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน ๑ ล้านบาท สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อบริการประชาชน
 
  พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้รับการบริจาคเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เพิ่มเติม จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีก ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐บาท อาคารได้ก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
 
  ต่อมาในปี ๒๕๕๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา ที่บริจาคโดยนายอ้วน – นางเข่งวุ่น รักขลา ชาวสายบุรี ก่อสร้างอาคารโรงงานขาเทียมพระราชทาน ด้วยเงินบริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท  แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ และได้รับเงินสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)   จำนวน ๔๐๗,๐๐๐ บาท       ก่อสร้างรั้วรอบอาคารโรงงานขาเทียมฯ
 
  พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคารออมสินบริจาครถกระบะติดตั้งหลังคาและอุปกรณ์จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในกิจการเยี่ยมบ้าน งานกายภาพบำบัด และการดูแลคนพิการในชุมชน
 
  พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จัดซื้อครุภัณฑ์    และธนาคารออมสินบริจาคเงิน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสายบุรี เพื่อใช้ในการพัฒนางานกายภาพบำบัดและงานชันสูตรทางการแพทย์
 
  พ.ศ. ๒๕๕๗   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อพัฒนางานกายภาพบำบัด  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  คุณพัณณิน   กิติพราภรณ์ และคณะ บริจาคเงิน ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับพัฒนางานบริการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
 
  วันที่ ๒๘   กันยายน ๒๕๕๘  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี    ได้จัดกิจกรรมระดมทุนจัดซื้อที่ดินมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลจำนวน ๑๑ ไร่ ๒๗.๑  ตารางวา มูลค่า     ๕,๑๔๔,๐๑๒.๕๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) โดย ฯพณฯ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในงาน โดยใช้ชื่องานว่า   “วันสายธาร สานใจ สมเด็จพระยุพราชสายบุรี”  และมอบที่ดินให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี    เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รวมพื้นที่ทั้งหมดของโรงพยาบาลเป็น ๔๔ ไร่ ๒ งาน ๕๔.๑ ตารางวา
 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้สนับสนุนงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับบริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com