โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย
354 หมู่10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ประวัติอำเภอเชียงของ
เชียงของเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ สมัยหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) เดิมชื่อ “ขรราช” ต่อมามีฐานะเป็นเมือง
ชื่อ “เมืองเชียงของ” ขึ้นอยู่ในความปกครองของ นันทบุรี (น่าน) โดยเจ้าครองนครน่านได้ตั้งให้เจ้าอริยวงค์ เป็นเจ้าเมืองเชียงของ เมื่อ ปี พ.ศ.1805 และปกครองเมืองเชียงของสืบต่อมาจนถึงเจ้าเมืองคนสุดท้าย คือ พญาจิตวงษ์
วรยศรังษี ปี พ.ศ.2453 (รศ.129) และให้มีฐานะเป็นอำเภอ ขึ้นกับจังหวัดเชียงรายมาจนถึงปัจจุบัน โดยแต่งตั้ง พญาอริยวงษ์ (น้อย จิตตางกูร)เป็นนายอำเภอคนแรก ของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ.2457 นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันอำเภอเชียงของ มี นายอำเภอคนที่ 34 คือ นาย ทัศนัย สุธาพจน์
 
ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
เดิมอำเภอเชียงของ มีสถานีอนามัยชั้นสอง ประกอบด้วยอาคารไม้ 1 หลัง และบ้านพัก 1 หลัง ตั้งอยู่บนพื้นที่ ประมาณ 3 ไร่ มีสาธารณสุขอำเภอ 1 ท่าน และผดุงครรภ์ 1 ท่าน ปฏิบัติงานอยู่ การคมนาคมลำบากมากการเดินทาง ไปยังตัวจังหวัดเชียงราย ต้องเดินทางโดยทางเรือ ถึงอำเภอเชียงแสนแล้ว จึงโดยสารรถยนต์เข้าตัวจังหวัด ไม่มีน้ำประปา และไฟฟ้าใช้
 
พ.ศ. 2505 ได้ของบประมาณจากกรมอนามัย เพื่อก่อสร้างสถานีอนามัย ชั้นหนึ่ง ทางกรมอนามัยให้ทำการปรับพื้นที่ก่อนให้เรียบร้อยจึงจะสนับสนุนงบประมาณให้ จึงได้จัดงานการกุศลขึ้นเพื่อจัดหางบประมาณ ดำเนินการ ปรับพื้นที่ก่อสร้าง
 
พ.ศ. 2506 ได้เกิดการสู้รบภายในประเทศลาว (ชื่อในขณะนั้น) ทหารลาว และราษฎรได้อพยพข้ามมาฝั่งไทยเป็นจำนวนมาก รวมทั้งทหาร ที่บาดเจ็บจากการสู้รบ ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัดจึงได้ขอรับการสนับสนุนแพทย์พยาบาล จากโรงพยาบาลจังหวัด มาทำการช่วยเหลือ จนกระทั่งการสู้รบสงบลง จึงมีแพทย์ 1 ท่าน และพยาบาล 1 ท่าน มาประจำอยู่
 
พ.ศ. 2509 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง สถานีอนามัยชั้นหนึ่งประกอบด้วยอาคารที่ทำการ 1 หลัง บ้านพัก 2 หลัง
 
พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็น โรงพยาบาลอำเภอ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมี พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ที่จะให้มีโรงพยาบาลอำเภอ ครบทุกอำเภอ
 
พ.ศ. 2520 รัฐบาลซึ่งมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีดำริ ที่จะสร้างโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เป็นของขวัญแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีอภิเษกสมรส
3 มกราคม 2520 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 16 สิงหาคม 2520
 
พ.ศ. 2521 ได้รับการยกฐานะเป็น โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง
 
พ.ศ. 2522 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2522 และในวันนี้ประชาชนได้ร่วมทูลเกล้าถวายเงิน สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 556,249.81 บาท
 
พ.ศ. 2530 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ได้ เสด็จพระราชดำเนิน ตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2530
 
พ.ศ. 2532 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
 
พ.ศ. 2537 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2537และ ได้ก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาเชียงของ ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนจำนวน296,289.37 บาท โดยมี นายไมตรี ซ้อนกลิ่นสกุลเป็นประธานมูลนิธิคนแรก
 
พ.ศ. 2542 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ผ่านการตรวจประเมินระบบคุณภาพบริการ และรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2542
 
พ.ศ. 2544 ผ่านการตรวจประเมินระบบคุณภาพบริการ และรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000
 
พ.ศ. 2551 ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ Hospital Accreditation
 
พ.ศ. 2555 ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ Hospital Accreditation Re-accreditation ครั้งที่ 1 ( อายุการรับรอง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2558 )
 
พ.ศ. 2558 ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ Hospital Accreditation Re-accreditation ครั้งที่ 2
( อายุการรับรอง วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ถึง 2 พฤษภาคม 2561 )
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com