โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
รับประกันสังคม
545 หมู่ที 9 บ้านหนองน้ำเค็ม ถนนยันตรกิจโกศล ตำบล เด่นชัย อำเภอเด่นชัย แพร่ 54110
โทรศัพท์: 054-613-134
โทรสาร : 054-613-195

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพท์แผนไทย Excellent center ผู้ป่วยมะเร็งตับและสะเก็ดเงิน
 

ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

อำเภอเด่นชัยเริ่มให้บริการสาธารณสุขในรูปแบบของสถานีอนามัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 บนพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัยปัจจุบัน
ปี พ.ศ.2519 ได้ยกฐานะจากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง
 
ปี พ.ศ.2528  ได้ยกฐานะจากโรงพยาบาล  10  เตียง  เป็น  30  เตียงบนที่ดินบริษัทอิสเอเชียติค บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
 
ปี พ.ศ.2531  พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย  ในวันที่  9  พฤษภาคม  2531
 
ปี พ.ศ.2537  พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยม
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน จัดตั้งมูลนิธิสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเด่นชัย
 
ปี พ.ศ.2540  ฯพณฯ ศ.ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชตรวจเยี่ยม
 
ปี พ.ศ.2541  พัฒนาคุณภาพโดยใช้การพัฒนามาตรฐานสากล  ISO 9002 : 1994
 
ปี พ.ศ.2542  ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล  ISO 9002 : 1994  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2542
 
ปี พ.ศ.2543  ฯพณฯ ศ.ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช  ตรวจเยี่ยม
 
ปี พ.ศ.2544  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามระบบมาตรฐาน HA
 
ปี พ.ศ.2545  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน  Thailand  Inter National  P.S.O. 1101  และ  1107  และผ่านการรับรองมาตรฐานในวันที่ 12 กันยายน  พ.ศ. 2545
 
ปี พ.ศ.2546  ผ่านการรับรองโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย วันที่ 10 กันยายน 2546
 
ปี พ.ศ.2547 
ฯพณฯ ศ.ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช ตรวจเยี่ยม วันที่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2547
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของ กรมสนับสนุนบริการกระทรวงสาธารณสุข 10 หน่วยงานหลัก  ผ่านการรับรองโดยทีมพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด (QRT) ของจังหวัดแพร่ , พัฒนาตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ผ่านบันไดขั้นที่ 1 ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 12 กันยายน  2547
 
ปี พ.ศ.2548 พัฒนาตามบันไดขั้นที่ 2 ของมาตรฐาน  HA ผ่านการรับรอง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548  และพัฒนาตามมาตรฐาน  HPH  ผ่านการรับรองระดับ  Healthy Thailand  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2548
 
ปี พ.ศ.2549  รับการตรวจเยี่ยมสำรวจแบบเข้ม จาก พรพ. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  25 มกราคม 2549
 
ปี พ.ศ.2550  ฯพณฯ ศ.ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช  ตรวจเยี่ยม วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2549 ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  2551
 
ปี พ.ศ.2551            
ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับการรับรองระดับ 4 ด้านอาชีวอนามัยของกรมควบคุมโรค
ได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลสายใยรักครอบครัวแห่งชาติ
 
ปี พ.ศ.2552
รับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของ ศูนย์อนามัยเขต 10 เชียงใหม่ วันที่ 9 กันยายน 2552
รับการตรวจเยี่ยมด้านอาชีวอนามัยเพื่อรับรองระดับ 5 จากศูนย์ควบคุมโรคเขต 10
พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โดยบูรณาการร่วมกับ HA
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล  ระดับ 5 ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 จากกรมควบคุมโรค
 
ปี พ.ศ.2553
ฯพณฯ ศ.ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ  พระยุพราช ตรวจเยี่ยม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2552 ให้ไว้  ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2553 รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรู้และเรียนรู้คุณภาพโรงพยาบาล  Overall  Scoring จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) (สรพ.) วันที่ 6 ก.ย.2553
 
ปี พ.ศ.2554
รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรู้และเรียนรู้คุณภาพโรงพยาบาล  Overall  Scoring จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน (สรพ.) วันที่ 18 สิงหาคม 2554
 
ปี พ.ศ.2556
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยมอบให้ ณ วันที่  3  มิ.ย.2556  (มอบโดยนายประดิษฐ์  สินธวณรงค์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
ปี พ.ศ.2557    
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยได้มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการระดับดี ผ่านการรับรอง HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวรอบที่ 3 จากการประเมินซ้ำ และอยู่ระหว่างการประกาศผลการผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189:2012 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
 
ปี พ.ศ. 2558
เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการประจำปี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย  ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “การแพทย์แผนไทย พลังแห่งความสุขพลังแห่งการพัฒนายุพราช  วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557”
ผ่านการรับรองมาตรฐานสุขศึกษา และมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล จาก สคร.เขต 1
 
ปี พ.ศ.2559
รับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช
รับการตรวจราชการนิเทศงานฯ จากผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
รับรองผลงานการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ประจำปี 2559    ระดับดีเด่น
 
ปี พ.ศ.2560
ผ่านการรับรอง reaccreditation ครั้งที่ ๑ มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA
ผ่านการรับรองมาตรฐานสุขศึกษา และมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล จาก สคร.เขต 1 การเยี่ยมประเมิน reaccreditation ครั้งที่ ๑
ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ISO 15189 และ ISO 15190
ผ่านการประเมินมาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี  ในการผลิตยาสมุนไพร (WHO guidelines on good  manufacturing practices (GMP) forherbal  medicines)  ปี 2560
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับดีเด่น ปี 2560 (กระทรวงสาธารณสุข)
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย  ระดับดีเด่น ปี 2560 (กระทรวงสาธารณสุข)
ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้ ณ 15 ธ.ค.2560 หมดอายุ 14 ธ.ค.2563
 
ปี พ.ศ.2561 ผ่านการรับรองมาตรฐาน GREEN&CLEAN ระดับดีมาก
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]