โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
444 หมู่ 11 ซอยวัดญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
0 383 43566-8 เบอร์กลาง , 0 383 43571
เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08:30-16:30
หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
 
 

ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาล

สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรที่เสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรต่อไป โดยมีการอบรมและเป็นศูนย์บริการการพัฒนาการเกษตร มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อพัฒนาจิตใจพร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยมีหน่วยงานราชการหลายส่วนรวมทั้งกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข    เข้ามาร่วมกันสนองพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
  วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์ องคมนตรีและนายสุเมธ  ตันติเวชกุล  ผู้อำนวยการสำนักงาน กปร. ความหนึ่งว่า “...โครงการวัดญาณฯ นี้ ควรมีโรงพยาบาลและโรงเรียน...”กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้สนองแนวทางของทั้งสองพระองค์ ในด้านการสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการก่อตั้ง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัดญาณสังวราราม ขึ้น 
     
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ จากนั้นกรมการแพทย์ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  ประทานพระอนุญาตให้ชื่อว่า “ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ” นำมาซึ่งความปราบปลื้มปิติแก่เหล่าผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรกรมการแพทย์อย่างหาที่เปรียบมิได้ ต่อมาเมื่อวันที่  11  กรกฎาคม 2555 กรมการแพทย์ได้ยกระดับให้เป็น “โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี” เป็นต้นมา
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com