โรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี
18 ถนน เทศบาล 4 ตำบล ปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี 18000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสระบุรี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
 

 ประวัติโรงพยาบาลสระบุรี

            โรงพยาบาลสระบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2494 ด้วยงบประมาณ 6๐๐,๐๐๐ บาท จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการก่อสร้าง ตึกอำนวยการชั้นเดียวเป็นอาคารหลังแรก นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 4 ที่มีในต่างจังหวัด ในปี พ.ศ. 2494ได้รับเงินงบประมาณเพิ่มเติม ก่อสร้างเรือนคนไข้บ้านพักแพทย์ เภสัชกร เรือนพักพยาบาล เริ่มรักษาคนไข้และเปิดอย่างเป็นทางการโดยมีพระยาบริรักษ์เวชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2497 นับจากนั้นโรงพยาบาลสระบุรี ก็ขยายตัวเจริญขึ้นทุกด้าน มีคนไข้มารับการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นสัมพันธ์กับความเจริญของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีทางหลวงสำคัญถึง 5 สาย มุ่งสู่ตัวเมืองผลของความเจริญดังกล่าว
 
            ในปี พ.ศ. 2515- 2519 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๓ให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ในภาคกลาง โดยได้รับงบประมาณและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการต่างๆให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 6๐๐ เตียง มีขีดความสามารถเป็น โรงพยาบาลศูนย์อย่างสมบูรณ์ ์ในปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา
 
            ในปี พ.ศ. 2536 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลสระบุรีได้ลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการผลิตแพทย์ และผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยมีข้อตกลงว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการฝึก ปฏิบัติงานในชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลสระบุรีใน 5 สาขา วิชาหลัก ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติ–นรีเวชศาสตร์ กุมารเวชกรรมและวิสัญญีวิทยา
 
            ในปี พ.ศ. 2538 กระทรวงสาธารณสุขได้มีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยความร่วมมือระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกขึ้นใน โรงพยาบาลศูนย์ 1๐ แห่ง (ระยะแรก) ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลสระบุรีด้วย สำหรับการบริการจัดการ ของศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการทำหน้าที่ด้านบริหาร วิชาการ พัฒนาและประเมินผล ตลอดจนกิจการนักศึกษา
 
            พ.ศ. 2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
            วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐานของ พรพ.
            วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ได้ผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ Healthy Thailand ระดับ 2 จากกรมอนามัย
            พ.ศ. 2549 ผ่านการรับรองคุณภาพซ้ำครั้งที่ 1 (Reaccredit)
            พ.ศ. 2552 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพิ่มด้านNewborn และ Cardiac center (ระดับ 4)
            วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ผ่านการรับรองคุณภาพซ้ำครั้งที่ 2 (Reaccredit)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com