โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ENG

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
771/1 ถนน เอกชัย, บางบอน, กรุงเทพมหานคร, 10150
Facebook | Instagram | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

รพ.สหวิทยาการมะลิ
คือ โรงพยาบาลแรกในประเทศไทยที่นำแนวคิดการดูแลรักษาสุขภาพแนวใหม่ (Regenerative medicine เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ) มาใช้ร่วมกับการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนปัจจุบันอย่างแท้จริง
 
เราไม่เพียงรักษาโรค แต่เรานำเอานวัตกรรมทางการรักษาใหม่มาเพื่อ รักษาความเสื่อมของร่างกาย โดยให้การดูแลตั้งแต่ระดับที่คุณยังไม่เป็นโรค และดูแลสุขภาพแต่ละบุคคลแบบองค์รวมหรือ สหวิทยาการโดยใช้ศาสตร์ของการดูแลสุขภาพหลายแขนงที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง (NCDs) ที่ดีกว่า
 
ที่มาของชื่อ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ชื่อ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ มีที่มาจาก ชื่อของ แพทย์หญิงมะลิ วิโรจน์สกุลชัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Regenerative medicine หรือ Anti-aging มานานกว่า 15 ปี และ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา พบว่า การแพทย์แขนงใหม่นี้จะเป็นคำตอบให้กับ การรักษาโรคที่ยังไม่มีคำตอบในปัจจุบัน และรวมไปถึงการดูแลสุขภาพในคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคที่ดีกว่า
 
วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 1. ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง
 2. มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. มีชีวิตชีวา อ่อนเยาว์
 4. มีอายุยืน 
หลักการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นทางด้าน Regenerative medicine หรือ Anti-aging ของโรงพยาบาลสหวิทยาการ
หลักการรักษาของเรา หากกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการปรับระดับฮอร์โมน (สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของมนุษย์และสัตว์ชั้นสูงอื่น ๆแล้วหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงเพื่อนําไปยังส่วนต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกาย มีหลายชนิด) ในร่างกายให้สมดุล และมีระดับพียงพอในการทำให้ร่างกายทำงาน และซ่อมแซมได้ปกติ
 
เนื่องจากมีงานวิจัย ในการเก็บระดับฮอร์โมนในร่างกายของคนเราตั้งแต่เกิด จนเข้าวัยชรา จะพบว่าระดับฮอร์โมนจะสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 25 ปี แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆลดลง และเกิดความไม่สมดุลของระดับฮอร์โมน นำไปสู่ภาวะเสื่อมของร่างกาย
 
Regenerative medicine เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ คืออะไร?
Regenerative medicine (เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ) คือ สาขาทางการแพทย์ที่นำเอาเทคโนโลยีจากหลายสาขาวิชา เพื่อมาแทนที่,ปรับปรุงหรือ สร้างเซลล์ เนื้อเยื่อและ อวัยวะใหม่โดยมุ่งเน้นให้ร่างกายกลับมาทำงานได้เป็นปกติ โดยหากดูจากคำจำกัดความของ Mayo clinic จะเห็นว่าสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ
 
 
Rejuvenation คือ การกระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเอง โดยศาสตร์การดูแลสุขภาพของเราเข้าได้กับการดูแลสุขภาพในกลุ่มนี้
Replacement คือ การนำเซลล์ เนื้อเยื่อ หรือ อวัยวะที่ดีเข้ามาแทนที่ของเดิมในร่างกาย
Regeneration คือ การนำเซลล์หรือผลผลิตจากเซลล์เข้าไปสู่ส่วนที่เป็นโรคในร่างกายเพื่อซ่อมให้มันกลับมาเป็นปกติ
 
Anti-aging และ Regenerative medicine
 
แพทย์หญิงมะลิ วิโรจน์สกุลชัย เป็นแพทย์รุ่นแรกๆของประเทศไทยที่ได้ไปศึกษา Anti-aging หรือ เวชศาสตร์ชะลอวัย จากทั้งทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาและจากฝั่งยุโรป และได้นำความรู้ที่ได้มาใช้กับคนไข้ โดยเน้นไปที่การดูแลสุขภาพและรักษาโรค แต่ในปัจจุบัน มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นว่า Anti-aging คือ การศาสตร์ทางการแพทย์ที่ดูแลแต่เรื่องความงาม ซึ่งความงามเป็นแค่ประโยชน์ส่วนหนึ่งของศาสตร์นี้เท่านั้น
 
ดังนั้นทางโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิจึงได้นำคำว่า Regenerative medicine ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาความเสื่อของร่างกายเช่นเดียวกับ Anti-aging มาใช้แทนเพื่อไม่ให้ผู้รับบริการเข้าใจว่าเรามุ่งเน้นแต่การดูแลด้านความงามเท่านั้น
 
กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นั้นเป็นชื่อเรียก กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือ ติดต่อ ผ่านตัวนำโรค (พาหะ) หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิต ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียด
 
ซึ่งโรคในกลุ่ม โรค NCDs ที่มีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุด 6 โรค ได้แก่
 1. โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)
 2. โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases )
 3. โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)
 4. โรคมะเร็ง (Cancer)
 5. โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
 6. โรคอ้วนลงพุง (Obesity)
คลินิกและศูนย์ต่างๆ
 • แผนกเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ
 • แผนกเซลล์บำบัด
 • แผนกความงาม
 • แผนกอายุรกรรมหัวใจ
 • แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อแผนกกายภาพบำบัด และแพทย์แผนจีน
 • แผนกจักษุ
 • แผนกตรวจสุขภาพ
 • แผนกสูตินรีเวช
 • แผนกอายุรกรรม
 • แผนกศัลยกรรมทั่วไป
 • แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com