โรงพยาบาลสายหยุด ENG

โรงพยาบาลสายหยุด
11 ถนนพหลโยธิน 48 แยก 14 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสายหยุด

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการทางการแพทย์
 • แผนกบริหารทางการพยาบาล
 • แผนกผู้ป่วยนอก
 • แผนกผู้ป่วยใน
 • แผนกป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
 • แผนกเวชระเบียน
 • แผนกรังสีวิทยา
 • แผนกเภสัชกรรม
 • แผนกทันตกรรม
 • แผนกห้องปฎิบัตการทางการแพทย์
 • แผนกทรัพยากรบุคคล
 • แผนกจัดซื้อ
 • แผนกขายและตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 • แผนกซ่อมบำรุง
 • แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up Center)
ขั้นตอนการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
(Medical Checkup Service)
 1. ลงทะเบียน
 2. ชั่งน้ำหนัก วันส่วนสูง
 3. วัดความดันโลหิต ชีพจร
 4. รับอุปกรณ์การตรวจ
 5. ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ
 6. เจาะเลือด
 7. ตรวจสมรรถภาพปอด 
 8. ตรวจร่างกายทั่วไป
 9. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 10. ตรวจสายตาอาชีวฯ
 11. ตรวจสายตาทั่วไป
 12. ตรวจการได้ยิน
 13. เอกซเรย์ทรวงอก
 14. ส่งปัสสาวะและอื่นๆ
 
บริการ Mobile X-ray
บริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile X – Ray) ตามมาตรฐาน ของกองรังสีแพทย์ด้วยระบบดิจิตอล
 
Saiyud Dental Clinic
เช็คสิทธิการรักษา
 • ลูกค้าทั่วไป
 • สิทธิประกันสังคม
 • สิทธิบัตรทอง
 
 การให้บริการทันตกรรมของเรา
 1. ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน
 2. ทันตกรรมประดิษฐ์
 3. ทันตกรรมรักษารากฟัน
 4. ทันตกรรมเด็ก
 5. ทันตกรรมปริทันต์
 6. ศัลยศาสตร์ช่องปาก
 7. รังสีวิทยาช่องปาก
 
LABORATORY
 
ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ให้บริการตรวจด้าน Hormone, Tumor Marker, Hepatitis Virus, Immune Complex, Drug Monitor, Toxicology, Infectious, ฺBiochemistry, Hematology, Molecular,Cytology  และ Pathology ได้การรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสำนักงานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ ศูนย์ประเมินคุณภาพ อีคิวเอ เซ็นเตอร์ มีการควบคุมคุณภาพทั้ง External QC และ Internal QC มีเจ้าหน้าที่วิชาการที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพ มาตรฐานความถูกต้อง แม่นยำ ในการเป็นผู้รับจ้างช่วงการบริการตรวจวิเคราะห์ของโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงาน ทางห้องปฏิบัติการของผู้ใช้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจ สูงสุด ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ
 • เคมีคลินิก(Clinical Chemistry)
 • ฮอร์โมนและสารก่อมะเร็ง (Hormone & Tumor maker)
 • โลหิตวิทยา (Hematology)
 • จุลทรรศน์ศาสตร์ & ปรสิต (Clinical Microscopy & Clinical Parasitology)
 • ภูมิคุ้มกันวิทยา (Clinical Immunology)
  ตรวจหาการติดเชื้อต่างๆ เช่น Dengue การตรวจภูมิต้านทานของร่างกายต่อการติดเชื้อต่างๆ ได้แก่ การทดสอบ Rubella IgG/ IgM การตรวจการติดเชื้อต่อไวรัส ได้แก่ Anti HIV, HAV, HBV และ HCV ตรวจ Tumor markers เช่น AFP, CEA, PSA
 • จุลชีววิทยา (Clinical Micobiology)
  ตรวจหาจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย, เชื้อรา
 • พิษวิทยา (Toxicology)
  ตรวจหาสารเคมีทางกายภาพของสารพิษที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเป็นผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต เช่น Lead, Benzene, Acetone
Certificated ด้านต่างๆ
 • ISO9001:2015
 • สาขาจุลทรรศนศาสตร์
 • สาขาจุลชีววิทยา
 • สาขาโลหิตวิทยา
 • สาขาเคมีคลินิก
 • EQA Biochemistry
 • ใบรับรองประกอบกิจการ
 • สถานพยาบาล
 
บริษัท สุขภาพพัฒนา จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี  2549  จดทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตามมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยภายใต้บริษัท สุขภาพพัฒนา จำกัด มีโรงพยาบาลและคลินิกเครือข่ายดังนี้
1. สายหยุดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
2. สหคลินิกถนนนวมินทร์
3. สหคลินิกซอยเพชรบุรี 35
 
โดยเดิมได้จดทะเบียนก่อตั้งในชื่อ คลินิกเวชกรรมซอยสายหยุด เมื่อปี พ.ศ.2549 เป็นอาคารชั้นเดียว หลังจากนั้น 2 ปี ได้เปิดสาขาการให้บริการเพิ่มขึ้น และเปลียนชื่อเป็น สหคลินิกซอยสายหยุด ตั้งอยู่เลขที่ 3/2430 พหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ได้เปิดดำเนินกิจการมากว่า 5 ปี หลังจากนั้นผู้บริหารได้มีนโยบาย ขยายกิจการเพื่อรองรับลูกค้าทั่วไป และลูกค้าองค์กร จึงได้เช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น โดยได้เริ่มก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ เมื่อปี 2557 ตั้งอยู่เลขที่ 11 พหลโยธิน 48 แยก 14 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ และเปิดดำเนินกิจการสถานพยาบาลในชื่อ "โรงพยาบาลสายหยุด" เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2558 
 
โรงพยาบาลสายหยุด ได้เปิดดำเนินกิจการโดยเป็นไปตามมาตรฐาน และการบริหารงานคุณภาพโรงพยาบาล ทั้งด้านการบริการและธุรกิจ บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทางคุณภาพขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนทั่วไป ลูกค้าองค์กร ฯลฯ ในลักษณะให้บริการรักษาพยาบาล ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทั่วไป อีกทั้งยังสามารถออกให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่อย่างครบวงจรให้กับลูกค้าองค์กรทั่วไป ทั่วประเทศ
 
Quality policy 
มุ่งมั่น พัฒนา ระบบบริหารคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
 
Vision
เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กเพื่อชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐานได้รับความเชื่อถือและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
 Mission
 1. ให้บริการป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูแก่ประชาชนทั่วไป
 2. บริการสาธารณสุขแบบผสมผสานครอบคลุมองค์รวมและการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งในระดับบุคคลและชุมชนที่รับผิดชอบ
 3. ส่งเสริมให้มีภาคีมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลตัวเอง
 4. ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่ลูกค้าองค์กรทั่วไปทั้งในและนอกสถานที่
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com