โรงพยาบาลสิชล

โรงพยาบาลสิชล
189 หมู่ 5 ถ.ศุภโยคพัฒนา ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทรศัพท์ 075-535630-4, 075-536336-7
โทรสาร 075-536381
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสิชล

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 260 เตียง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยเฉพาะโรคแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกครอบคลุมทุกสาขา

ตารางให้บริการโรงพยาบาลสิชล

ศูนย์รักษาโรคและคลินิค

 

ประวัติโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

การก่อตั้งและขยายตัว
โรงพยาบาลสิชล พัฒนามาจากสุขศาลา ซึ่งก่อตั้งต้งแต่ พ.ศ.2481 เป็นสถานีอนามัยชั้น 2 พ.ศ.2507
 
ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 และมีแพทย์ประจำตั้งแต่ พ.ศ.2513
 
พ.ศ.2521 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอสิชล ขนาด 10 เตียง
 
พ.ศ.2526 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
 
พ.ศ.2536 ได้รับอนุมัติให้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ด้วยการพึ่งพาตนเอง
 
พ.ศ.2541 ได้รับอนุมัติให้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ด้วยการพึ่ีงพาตนเอง
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com