โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 คลินิกเฉพาะด้าน และ หน่วยงานที่ให้บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช
 
 • คลินิกตรวจโรคทั่วไป(OPD)
 • คลินิกศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและความงาม(Skin)
 • ฉายแสงอาทิตย์เทียม
 • คลินิก หู คอ จมูก
 • คลินิกสุขภาพจิต
 • จักษุวิทยา
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • ฉีดวัคซีน
 • หน่วยวิสัญญีและห้องผ่าตัด(OR)
 • งานทันตกรรม
 • งานกายภาพบำบัด
 • หอผู้ป่วยในสามัญ ชั้น 8
 • หอผู้ป่วยใน ชั้น11 (ห้องพิเศษ)
 • หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน(ER)
 • หน่วยไตเทียม
 • กุมารเวชกรรม
 • งานรังสีวินิจฉัย
 • งานประกันสุขภาพ
 • ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)
 • ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก
 • บริการตรวจสุขภาพเพื่อ ขอใบรับรองแพทย์
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
 • งานเทคนิคการแพทย์(Lab)
 • หน่วยพยาธิวิทยา
 • งานเภสัชกรรม


 
 
  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
ข้อมูลทั่วไป  : โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลในกำกับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสถานะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ให้แก่ประชาชนทั่วไป ให้บริการผู้มีสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม ประกันชีวิตฯลฯ (รายละเอียดสิทธิ์การรักษาฯโปรดติดต่องานประกันสุขภาพ) สามารถเข้ารับบริการได้ในวัน-เวลาราชการ และที่โรงพยาบาลประกาศเพิ่มเติม”
 
ชื่อหน่วยบริการประจำ   โรงพยาบาลสุทธาเวช
ชื่อเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี 2 หน่วย คือ ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง) และศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ในเมือง)
 
ลักษณะพื้นฐานของโรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ
โดยใช้ชื่อว่า “คณะแพทยศาสตร์ ” เป็นคณะนอกระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2546
ศูนย์บริการทางการแพทย์เป็นหน่วยงานภายในกํากับของ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ณ อาคารประกอบการหอพัก ระหว่างหอพักเชียงยืนและหอพักชื่นชม
ภายในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์2549 ได้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งที่ 2
ณ ที่ทําการคณะแพทยศาสตร์อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ปัจจุบันศูนย์บริการทางการแพทย์ได้ผ่านการประเมินจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7
ขอนแก่น ให้เป็นหน่วยบริการประจํา (CUP : Contracting Unit For Primary Care) วันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
ปณิธาน
เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยเน้นด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน แพทย์แผนไทย  เวชกิจฉุกเฉิน  เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและทุพพลภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
 
ปรัชญา
ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
” โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อชุมชนด้วยการแพทย์อันดีงาม “
 
คำอธิบาย
1 เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)
3 ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมทางการแพทย์ตามหลักวิชาชีพ
 
วัฒนธรรม
“มีวินัย ใส่ใจคุณภาพและบริการ” (Discipline , Quality and Service Mind)
 
ค่านิยมของโรงพยาบาล (Core Values)
HELPS
H ( Hand ) = ร่วมมือร่วมใจ
E ( Effectiveness ) = มุ่งผลสัมฤทธิ์ยั่งยืน
L ( Learning & Innovation ) = เรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
P ( Professionalism) = มืออาชีพ
S ( Smart Service ) = มุ่งเน้นลูกค้าบริการเป็นเลิศ
 
พันธกิจ (Mission)
 
ให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกระดับ
วิจัยและการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในชุมชน
ศูนย์กลางการรับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิของภูมิภาค
เอกลักษณ์
บูรณาการพหุเวชศาสตร์เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
 
อัตลักษณ์
จิตอาสาเพื่อสังคม
 
สถานที่ตั้ง
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์   ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรสาร: 0-4371-2991 โทรศัพท์: 043-021-021
โฮมเพจ  http://www.med.msu.ac.th
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com