โรงพยาบาลสุโขทัย

โรงพยาบาลสุโขทัย
2/1 หมู่ 12 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร 055-610903, 055-611701-2, 055-611782
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสุโขทัย

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
 

ประวัติโรงพยาบาลสุโขทัย

    เดิมโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย ซึ่งก็คือโรงพยาบาลศรีสังวรในปัจจุบัน ต่อมาทางจังหวัด สุโขทัยเห็นว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดสมควรอยู่ที่อำเภอเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลวงของหน่วยราชการต่างๆ ภายในจังหวัดและสามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมมากกว่า จึงได้รับงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งสมทบกับเงินบริจาคของประชากรอีกส่วนหนึ่ง เริ่มดำเนิ่นการก่อสร้างโรงพยาบาลสุโขทัยเมื่อปีพ.ศ.2503 โรงพยาบาลสุโขทัยเริ่มเปิดดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2506 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยมี นายแพทย์พงซ์ชัย สุคนธวยัคฆ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก และขยายบริการเรื่อยมาเป็นลำดับ
 
    ปัจจุบันโรงพยาบาลสุโขทัยเป็นโรงพยาบาล ขนาด 320 เตียง จัดอยู่ในประเภทโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่หลักในการให้บริการประชาชนในด้านการตรวจวินิจฉัยโรคให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการให้การศึกษาอบรมแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งในและนอกสังกัดสาธารณสุข รวมทั้งดำเนินงานด้าน วิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาการรักษาพยาบาลให้ก้าวหน้า
 
    โรงพยาบาลสุโขทัยรับผิดชอบประชากรในเขตอำเภอเมืองสุโขทัยดูแลสถานพยาบาลในเครือข่าย 14 แห่ง 1 เทศบาล รวมประชากรที่รับ ผิดชอบทั้งสิ้น 112,608 คน (ชาย 54,132 คน หญิง 58,476 คน)
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com