โรงพยาบาลอานันทมหิดล

โรงพยาบาลอานันทมหิดล
35 หมู่ที่ 6 ตำบล เขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลอานันทมหิดล

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
 

ประวัติโรงพยาบาลอานันทมหิดล

โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตั้งอยู่หมายเลขที่ 35 (ชุมชนที่ 33) ถนนพระยาพิชัยดาบหัก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่รวม 1,050 ไร่ เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล งานเวชกรรมป้องกันและงานส่งเสริมสุขภาพแก่ทหาร ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 
พ.ศ. 2480
พันเอก หลวงพิบูลสงคราม (ยศในขณะนั้น) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีดำริที่จะย้ายหน่วยทหารบางส่วนจากกรุงเทพมหานครมาตั้งที่จังหวัดลพบุรี และได้คิดวางแนวทางที่จะสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดลพบุรี จึงได้มีหนังสือกราบทูลไปยังคณะผู้สำเร็จราซการแทนพระองค์ฯ เพื่อขอรับการสนับสนุน โรงพยาบาลอานันทมหิดลจึงได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2480 และได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จฯ มากระทำพิธีเปิดเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2481
 
พ.ศ. 2481
โรงพยาบาลอานันทมหิดลได้เปิดดำเนินการโดยสามารถให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยไม่เกิน 200 เตียง มีอาคาร 3 หลัง คือ อาคารอายุรกรรม อาคารสูตินรีเวชกรรม และอาคารศัลยกรรม
 
พ.ศ. 2482
พลตรี หลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบก (ในขณะนั้น) ได้ให้กรมแพทย์ทหารบก จัดตั้งโรงเรียนเสนารักษ์เพื่อผลิตนายแพทย์ทหาร ไว้ใช้ในการสงครามเป็นการเตรียมพร้อมกำลังพลในด้านการแพทย์และการกระจายแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งออกสู่ชนบททั่วประเทศ
 
พ.ศ. 2486
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศอังกฤษในสงครามมหาเอเชียบูรพา กรมเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จึงได้ดำเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลอานันทมหิดลเพื่อให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น และจัดตั้งศูนย์พักฟื้นทหารป่วยเจ็บของกองทัพบก
 
พ.ศ. 2514
โรงพยาบาลได้รับมอบหมายดำเนินการผลิตนายสิบเสนารักษ์หลักสูตร 1 ปี และได้ถูกกำหนดให้เป็นโรงพยาบาลเขตหลังในการรับผู้ป่วยที่ส่งกลับจากพื้นที่ส่วนหน้า รวมทั้งการดูแลทหาร ครอบครัวและพลเรือนที่เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พันเอก ยง วัชรศุปด์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ยศในขณะนั้น) ได้เสนอแผนและขออนุมัติสร้างอาคารใหม่ 6 ชั้น โดยใช้งบประมาณ 50 กว่าล้านบาทและใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปีเศษ
 
พ.ศ. 2524
โรงพยาบาลอานันทมหิดลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลและนำมาประดิษฐานไว้ด้านหน้าตึก 6 ชั้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2527
 
พ.ศ. 2544
กองทัพบกได้อนุมัติให้ก่อสร้างตึกอุบัติเหตุและผู้ป่วยอาการหนักขนาด 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยอาการหนัก ผู้ป่วยผ่าตัด และผู้ป่วยนอกแบบครบวงจ ในด้านกุมารเวชกรรม ศัลยกรรมและออร์โธปีดิกส์ เมื่อแล้วเสร็จได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ประทานนามว่า "อาคารกัลยาณิวัฒนา" และเสด็จมาทรงเปิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 พร้อมกับเปิดหน่วยไตเทียมลำดับที่ 4 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดลในวันเดียวกัน ซึ่งมูลนิธิฯ นี้ ให้การดูแลผู้ป่วยยากไร้ทั่วประเทศ
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com