โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ ENG

โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ
442 ถนน บางแวก แขวง บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

Welcome to InterMed Hospital - รู้จัก โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ (IMH)
บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2537
 
โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ เริ่มให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตามสถานประกอบการต่างๆ ในนามบริษัท โปรเฟสชั่นนัลเมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด โดยเน้นการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน (ตามปัจจัยเสี่ยง) เป็นหลัก
 
ปี พ.ศ. 2540
 
ได้ยกระดับการให้บริการโดยจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศูนย์สุขภาพอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
 
ปี พ.ศ. 2549
 
ดำเนินการก่อตั้ง บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยให้บริการการตรวจวิเคราะห์ด้านเทคนิคการแพทย์, พิษวิทยา และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอื่นๆให้กับ โรงพยาบาลเอกชนทั่วไป อีกทั้งยังเพิ่มการตรวจวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อมโดยขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับจาก ห้องปฏิบัติการ LAB ชั้นนำระดับประเทศ
 
ปี พ.ศ. 2554
 
โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็น โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ โดยผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ตลอดจนได้มีการดำเนินการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ในสถานประการอย่างเต็มรูปแบบ และมีการพัฒนาการให้บริการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องจากนั้นเป็นต้นมา
 
ปี พ.ศ. 2558
 
โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจด้านตรวจสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเตรียมแผนปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น และโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับการเข้าจดทะเบียนต่อไป
 
ปี พ.ศ. 2560
 
บริษัทย่อยได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการของสำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทย่อยยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรฐานการบริการ จึงมีการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติจนได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง โดยมีผู้ที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการทำงานส่วนห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
 
ปี พ.ศ. 2561
 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 107.50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 80.00 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนยังไม่เรียกชำระเพื่อรองรับหุ้นใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 27.5 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้บริษัทมีบริษัทย่อย 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยบริษัท มี 5 สาขา ดังนี้ สำนักงานใหญ่ สาขาปทุมธานี สาขาอยุธยาฯ สาขาระยอง และสาขาชลบุรี และมีรถเอ็กซเรย์พร้อมให้บริการทั่วประเทศ และทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการจำนวนมาก
 
ปี พ.ศ. 2562
 
บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยใช้ชื่อย่อว่า " IMH "
 ได้รับ The External Quality Assessment Program In Serum Chemistry (EQA:SC) จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับต้นๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี
ได้รับการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 
A good news item title for the sidebar
ด้วยมาตรฐานการรับรอง และประสิทธิภาพจากภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
เป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ในการประเมินคุณภาพตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก สาขาโลหิตวิทยา สาขาธนาคารเลือด สาขาจุลชีววิทยาคลินิก สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com