โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี
56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์: 056-511081
แฟ็กซ์: 056-512580
Line @uthaithhosp | Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลอุทัยธานี

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (SMC)

คลินิกพิเศษในเวลาราชการ

 

 ความเป็นมาโรงพยาบาลอุทัยธานี

ปีพุทธศักราช 2461 งานบริการสาธารณสุขทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารของ “กรมสาธารณสุข” ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นกรมสาธารณสุข วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 เรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช 2485 จึงได้มีการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 (กรมการแพทย์.2553)
 
การบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขในระยะเริ่มดำเนินการนั้น นายแพทย์สีพจน์ สวนศิลป์พงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี (พ.ศ. 2495-2496) ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือ“50 ปี กึ่งศตวรรษพัฒนาโรงพยาบาลแพร่” ความว่า ในระยะเริ่มแรกกระทรวงสาธารณสุข แบ่งงานเป็น 5 หน่วย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ผลิตหมอ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผลิตยา) กรมการแพทย์ (รักษา) และกรมอนามัย (ป้องกันและควบคุมโรค)
 
กรมการแพทย์มีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลนั้น เมื่อแรกก่อตั้งมีโรงพยาบาลในสังกัดเฉพาะในส่วนเพียง 3 แห่งเท่านั้น คือ วชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเลิดสิน ในส่วนโรงพยาบาลภูมิภาคไม่มีเลย จึงได้วางโครงสร้างการก่อสร้างโรงพยาบาลให้ครบทุกจังหวัด โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
1. รับโอนโรงพยาบาลของเทศบาลในจังหวัดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลนครราชสีมา
 
2. ให้งบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดที่ยังไม่มีโรงพยาบาลเลย
 
3. ให้งบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาล ในจังหวัดที่มีโรงพยาบาลของมิชชันนารีหรือโรงพยาบาลทหารอยู่แล้ว
 
ปีพุทธศักราช 2485-2505 มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกรมการแพทย์อย่างมาก ประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามต่อเนื่องระหว่างสงครามอินโดจีน สงครามเอเชียบูรพา และสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังสงครามสงบมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาล และต่อมามีการโอน รับโอน ปรับปรุง และก่อสร้างโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น รวมโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งสิ้นถึง 102 แห่ง เป็นโรงพยาบาลส่วนกลาง 11 แห่งสถาบัน 2 แห่งและโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 89 แห่ง
 
ปีพุทธศักราช 2461 งานบริการสาธารณสุขในจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอุทัยธานีสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนว่า “สุขศาลา” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงพยาบาลอุทัยธานี"
 
เนื่องจากงานบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลเมืองอุทัยธานีมีทั้งประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมาใช้บริการมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้สถานที่ให้บริการผู้ป่วยมีความคับแคบ กอปรกับขณะนั้น จังหวัดอุทัยธานียังไม่มีโรงพยาบาลเพื่อรับบำบัดโรคให้แก่ประชาชน ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีจึงได้รวมกลุ่มทำหนังสือเปิดผนึกถึงนายพร มากวงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยนั้น เพื่อขอความช่วยเหลือและให้ดำเนินการเพื่อให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือที่ 1704/2439 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2489 ถึงนายพร มากวงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการจังหวัดอุทัยธานีว่า “ถ้าประสงค์จะจัดตั้งโรงพยาบาลก็ให้สงวนเนื้อที่ไว้อย่างน้อยประมาณ 25 ไร่ เพื่อสะดวกแก่การขยายกิจการของโรงพยาบาลในเวลาต่อไป”
 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2493 โรงพยาบาลเมืองอุทัยธานีได้โอนภารกิจงานด้านสาธารณสุขในสังกัดกรมการแพทย์และเรียกชื่อใหม่ว่า “โรงพยาบาลอุทัยธานี” ซึ่งตัวอาคารประกอบด้วย เรือนรับคนไข้ 1 หลัง จำนวน 25 เตียง โดยใช้สถานที่ดั้งเดิมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีโรงพยาบาลประจำจังหวัด
 
โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับงบประมาณในปีพ.ศ. 2493 เป็นช่วงที่ให้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค (ขั้นตอน 2 ได้งบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดที่ยังไม่มีโรงพยาบาลเลย) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลทั่วไปประกอบด้วย ตึกอำนวยการ 1 หลัง เรือนคนไข้ขนาด 25 เตียง 1 หลัง เรือนพักคนงาน 5 ห้อง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง โรงซักฟอก 1 หลัง และที่พักศพ 1 หลัง
 
แต่เนื่องจากสถานที่โรงพยาบาลเดิมมีเนื้อที่จำกัด ไม่สามารถขยายสร้างอาคารต่อเติมตามมาตรฐานได้ จังหวัดอุทัยธานีจึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตย้ายโรงพยาบาลไปตั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่ บริเวณชายเขาสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นที่ดินของเทศบาลเมืองอุทัยธานีและที่ดินที่มีผู้บริจาค รวมเนื้อที่ ประมาณ 35 ไร่ 64 ตารางวา ให้ใช้เป็นที่จัดตั้งโรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานีจึงได้ย้ายจากโรงพยาบาลเดิมมาสร้าง ณ ที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2501
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com