โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
8 เจริญกรุง 111 (ซอยเจริญกรุงประชารักษ์) แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ข้อมูลบริการ

แจ้งขอมูล คำปรึกษาโควิดในพื้นที่กรุงเทพ
สายด่วนเว็บไซต์ bkkcovid-19 02-203-2393} 02-203-2396 (8-20 น)
สายด่วนสำนักอนามัย กทม 02-245-4964 , 097-046-7549
ศูนย์เอราวัณ กทม 1646
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 094-386-0051 แจ้งขอมูลผู้ที่คาดว่าจะได้รับสัมผัสกับผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด
กรมควบคุมโรค สธ 1422
More info view site
คลิก view site เพื่อไปดูตารางออกตรวจ บนเว็บไซต์ รพ.
More info view site
คำแนะนำผู้ใช้บริการ
• เมื่อท่านมาถึงโรงพยาบาลฯ ติดต่อที่ไหน ขั้นตอนอย่างไร?
• ผู้ป่วยที่มาเป็นครั้งแรก ยังไม่เคยใช้บริการกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
• คำแนะนำ ในการเตรียมตัวเข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล)
• คำแนะนำในการรับบริการ ที่งานเวชระเบียนนอก (ชั้น G และ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี)
• ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร
• คำประกาศ สิทธิผู้ป่วย
• รายละเอียด อัตราค่าบริการทางการแพทย์ / ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ
• 3 พก เมื่อมา

ขั้นตอนและระเบียบการใช้บริการแต่ละประเภท ทำอย่างไรบ้าง?
• ขั้นตอน การทำบัตรเบิกจ่ายตรงข้าราชการ กทม. และกรมบัญชีกลาง
• ขั้นตอนในการเข้ารับบริการ ของห้องตรวจต่างๆ
• การให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
• การให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยทั่วไป ในเวลาราชการ
• การให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยทั่วไป นอกเวลาราชการ
• รู้จักกับ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
• การให้บริการ คลินิกสุขภาพเด็กดี
• การให้บริการ ตรวจเอกซเรย์
• การให้บริการ ห้องทำแผล - ฉีดยา
• การให้บริการ เจาะเลือด
• การให้บริการ ห้องตรวจทันตกรรม
• ขั้นตอนการให้บริการของ ห้องจ่ายยา
• ขั้นตอน การรับบริการจ่ายยาผู้ป่วยเบิกจ่ายตรงและผู้ป่วยชำระเงินสด
• รู้จักกับ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
• คำแนะนำ การใช้บริการกายภาพบำบัด
• แนวทาง การเยี่ยมไข้ผู้ป่วย
• แนวทาง การส่งผู้ป่วยไปติดต่อศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย (Refer)
• แนวทาง การย้ายผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
• ขั้นตอน การแจ้งเกิดสำหรับผู้มาฝากครรภ์
• ขั้นตอน การขอประวัติการรักษาพยาบาล
• แนวทาง การเรียกร้องสิทธิประกัน
• แนวปฏิบัติ กรณีพบคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
• ขั้นตอน ในการติดต่อขอรับศพ
• คู่มือ การให้บริการทางพยาธิวิทยาและห้องนิรมัย
More info view site
ระบบนัดตรวจล่วงหน้า มี 2 ช่องทาง ได้แก่
ช่องทางที่ 1 : นัดตรวจล่วงหน้าผ่านระบบ Hot Line โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้
1) ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2289-7214 เพื่อนัดวันเวลาที่ท่านต้องการตรวจ
2) แจ้งข้อมูลของท่านแก่เจ้าหน้าที่

ช่องทางที่ 2 : นัดตรวจล่วงหน้าผ่านระบบนัดตรวจ Online ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ ด้วยการลงทะเบียนในระบบนัดตรวจ Online ของคลินิกประกันสังคมด้วยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่กำหนดไว้


หมายเหตุ :
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อย
กรณีที่คลินิกประกันสังคมไม่สามารถให้บริการตรวจรักษาตามวันเวลาที่ท่านระบุไว้ในระบบนัดตรวจ Online ได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบกลับให้ท่านทราบทาง e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่ท่านได้แจ้งไว้

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ด้วยระบบนัดตรวจล่วงหน้า
โดยมีเงื่อนไขการใช้บริการดังนี้
• ท่านต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
• ท่านต้องทำการนัดตรวจล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาตรวจรักษาจริง 1 วัน ผ่านระบบได้ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
• การนัดตรวจล่างหน้าตามระบบนี้ใช้เฉพาะการตรวจที่คลินิกประกันสังคม ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
• ผู้ประกันตนที่ทำการนัดล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องยื่นบัตรที่ชั้น 2 ให้มาติดต่อที่คลินิกประกันสังคม ชั้น 4 ได้เลย
More info view site
การให้บริการ:
ระบบนัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ BFC โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ชั้น G อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

กรณีผู้ป่วยใหม่:
กรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยเข้ารับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จะมีการทำเวชระเบียนล่วงหน้า ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในการเข้ารับบริการ และให้ผู้ป่วยยืนยันข้อมูลการทำเวชระเบียนในวันที่พบแพทย์

ขั้นตอนการใช้บริการ:
สามารถรับบริการนัดหมายล่วงหน้า ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ BFC โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษื ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ติดต่อศูนย์ BFC 02-289-7986
2. แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่รับสาย
3. นัดหมายวันจะเข้ารับบริการ
4. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ที่ช่องเวชระเบียนที่มีสัญลักษณ์ "โทรนัด BFC 60 นาที ได้พบแพทย์"
More info view site
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง กรุงเทพมหานครฯ
ศูนย์นมแม่
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
ศูนย์โรคหัวใจ
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
More info view site
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์
Bangkok Metropolitan Excellence Center (BMEC)

โทร 02-289-7082

คลินิกตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องของศูนย์ BMEC ให้บริการตรวจรักษาโรคทางนรีเวชที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดผ่านกล้อง ได้แก่
เนื้องอกมดลูก
ถุงน้ำร้งไข่ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
มดลูกหรือกระบังลมหย่อน
การทำผ่าตัดแก้หมันโดยการผ่ตัดผ่านกล้อง
โดยการให้คำแนะนำครอบคลุมตั้งแต่
การตรวจประเมินก่อนทำผ่่าตัดผ่านกล้อง
การตรวจภายใน
การตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช
การตรวจอัลตร้าซาวด์
การให้คำแนะนำการปฏิบัติตนก่อนและหลังทำผ่าตัดผ่านกล้อง
การตรวจติดตามหล้งทำผ่าตัด
More info view site
ให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โทร 02.289-7134
ปรึกษาทางโทรศัพท์ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
ปรึกษาด้วยตนเอง วันอาทิตย์ - วันศุกร เวลา 08.00 - 16.00 น.
**ยกเว้นวันหยุตรายการและวันนักหยุตนักขัตฤกษ์* *

ปัญหาที่รับปรึกษา
การฝึกลูกเข้าเต้า หัวนมสั้น หัวนมบอด-แบน-บุ๋ม เต้านมคัด หัวนมแตก ลูกดูดนมแม่แล้วเจ็บหัวนม ท่อน้ำนมอุดตัน เต้านมอักเสบ เต้านมเป็นฝี น้ำนมลดลง การใช้ยาในแม่ตั้งครรภ์ให้นมบุตร การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในแม่ทำงาน และทุกปัญหาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
More info view site
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
งดให้บริกรในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ***
ติดต่อ
ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 72 พรรษามหาราชินี
โทรศัพท์ 0-2289-7586
More info view site
หน่วยงานและคลินิกที่เกี่ยวกับศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
คลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology Clinic)
คลินิกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (Cardio Thoracic Surgery)
ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory)
คลินิกหัวใจเข้มแข็ง (Heart Failure Clinic)
คลินิกวาร์ฟาริน (Warfarin Clinic)
ห้องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram : EKG)
ห้องตรวสมรรถภาพหัวใจ (Cardiac echo : Echocardiogram) ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ (Cardiac Rehabilitation)
ติดต่อ คลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
โทรศัพท์ :E-mail :ckphf19@gmail.com

ติดต่อ คลินิกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
ที่ตั้ง :ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด
ชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มฐา ราชินี
โทรศัพท์ : 02-289-7510
E-mail : ckphf19@gmail.com
More info view site
กลุ่มงานเวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
Department of Sports Medicine

โทร 02-289-7309

เวลาปฏิบัติงาน เวลาส่งตรรจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-11.30 น. 13.00-15.30 น.
ณ อาคารเรือนราชพฤกษ์ ชั้น 2
More info view site
ในเวลาราชการ
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
คลินิกแพทย์แผนจีน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
คลินิกโฮมิโอพารีย์ วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-17.00 น.
คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย วันจันทร์ เวลา 09.00-17.00 น.

นอกเวลาราชการ เวลา 16.00-20.00 น.

คลินิกแพทย์จีน วันจันทร์ - วันศุกร์
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์

งดให้บริกรในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ***

สนใจเข้ารับบริการ กรุณาโทรศัพท์นัดคิวล่วงหน้า หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี
Tnc 0-2289-7844

กลุ่มงานกรแพทย์แผนไทยและกรแพทย์ทางเลือก ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 8 ชอยเจริญกรุง109 ถนนจริญกรุง แขวงบางคอแหลม ขตบางคอแห
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2289-7844
More info view site
อัตราค่าบริการทางการแพทย์ / ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ
สิทธิข้าราชการ
สิทธิบัตรทอง
สิทธิประกันสังคม
แนะนำช่องทางการติดต่อ กรณีไม่สามารถใช้สิทธิได้
More info view site
 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอประกาศ
 
งดเยี่ยมผู้ป่วยใน แนะนำให้เยี่ยมทางโทรศัพท์ Line วีดิโอคอล
ลดการทำหัตถการ และการผ่าตัด
ลดการให้บริการผู้ป่วยนอก ท่านสามารถเลื่อนนัด หรือขอใช้บริการ Telemedicine หรือรับยาทางไปรษณีย์ ได้ที่
 
หมายเลขโทรศัพท์ตามใบนัดเดิม
ศูนย์ BFC 02 289 7986
 
ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 02 289 7000
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  • ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
  • ศูนย์นมแม่
  • ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ 
  • ศูนย์โรคหัวใจ
  • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
  • ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com