โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
หมู่ที่ 12 32/7 ปราจีนอนุสรณ์ ตำบล ท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ข้อมูลบริการ

1. อายุรกรรมทั่วไป
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.

2. คลินิกประสาทวิทยา
จันทร์ (นอกเวลา) 16.00 - 20.00 น.
อังคาร 09.00 - 11.00 น.
พฤหัสบดี 13.00 - 15.00 น.

3. คลินิกโรคไต
จันทร์ , พุธ 09.00 - 11.00 น.
พุธ 16.30 - 20.00 น.
พฤหัสบดี 10.00 - 12.00 น.

4. คลินิกโรคปอด
อังคาร 08.30 - 12.00 น.

5. คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
อังคาร 13.00 - 16.30 น.
จันทร์ , อังคาร, พฤหัสบดี (นอกเวลา) 16.30 - 20.30 น.

6. คลินิกอายุรกรรมโรคข้อ
พุธที่ 1 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
7. คลินิกเต้านม
จันทร์ 13.00 - 15.00 น.
More info view site
1. ศัลยกรรมทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
2. ศัลยกรรมกระดูก จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
3. ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ จันทร์ 08.30 - 12.00 น.
4. ศัลยระบบสมอง ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
5. ศัลยกรรมตกแต่ง พุธ 08.30 - 12.00 น.
More info view site
1. ตรวจโรคเด็กทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
2. คลินิกโรคเลือด ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
3. คลินิกพัฒนาการเด็ก จันทร์ 08.30 - 12.00 น.
4. ตรวจสุขภาพเด็กดี (ฉีดวัคซีน) อังคาร 08.30 - 12.00 น.
5. คลินิกเด็กแรกคลอด อังคารที่ 1,3 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
6. คลินิกโรคปอดและภูมิแพ้,โรคไต พุธที่ 2 , 4 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
More info view site
1. สูติ-นรีเวชกรรมทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
2. ฝากครรภ์ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
3. ตรวจหลังคลอด จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
4. วางแผนครอบครัว จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
5. คลินิกมีบุตรยาก จันทร์ที่ 2 , 4 ของเดือน 13.00 - 16.30 น.
6. คลินิกกามโรค พุธที่ 2 , 4 ของเดือน 13.00 - 16.30 น.
7. คลินิกวัยทอง (หญิง) พฤหัสบดีที่ 1 , 3 ของเดือน 10.00 - 12.00 น.
8. คลินิกวัยทอง (ชาย) พฤหัสบดีที่ 1 , 3 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
9. คลินิกนมแม่ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
More info view site
1. อายุรกรรมระบบประสาท (พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล) จันทร์ 16.00 - 20.00 น.
2. อายุรกรรมโรคหัวใจ (พญ.ปาลิดา พึ่งผล ) จันทร์ 16.00 - 20.00 น.
3. กุมารเวชกรรมทั่วไป (พญ.พัชรินทร์ เกียรติกังวาฬไกล) จันทร์ 16.00 - 20.00 น.
4. อายุรกรรมโรคติดเชื้อ (พญ.สุเบญจา พิณสาย ) อังคาร 16.00 - 20.00 น.
5. อายุรกรรมทั่วไป (พญ.รังสิมา รังสีธรรมปัญญา) อังคาร 16.00 - 20.00 น.
6. กุมารเวชกรรมทั่วไป (พญ.ดลยา เอกวิชกุล) อังคาร 16.00 - 20.00 น.
7. อายุรกรรมโรคไต (นพ.วรพจน์ เตรียมตระการผล ) พุธ 16.00 - 20.00 น.
8. อายุรกรรมโรคเลือด (พญ.สิรภัทร รุ่งวิทยาธิวัฒน์) พุธ 16.00 - 20.00 น.
9. กุมารเวชกรรมทั่วไป (พญ.ดลยา เอกวิชกุล) พุธ 16.00 - 20.00 น.
10. อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร (พญ.วิจิตรา คงคา) พฤหัสบดี 16.00 - 20.00 น.
11. อายุรกรรมทั่วไป (พญ.ปวีณา กนกพจนานนท์) พฤหัสบดี 16.00 - 20.00 น.
12. อายุรกรรมระบบประสาท (พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล) ศุกร์ 16.00 - 20.00 น.
13. อายุรกรรมโรคหัวใจ (เฉพาะศุกร์ที่1ของเดือน) (พญ.ปาลิดา พึ่งผล ) ศุกร์ 16.00 - 20.00 น.
14. อายุรกรรมโรคติดเชื้อ (เฉพาะศุกร์ที่3ของเดือน) (พญ.สุเบญจา พิณสาย) ศุกร์ 16.00 - 20.00 น.
More info view site
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
บริการทางการแพทย์ 
 • ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยอายุรกรรม
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยศัลยกรรม
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 • ตรวจรักษาผู้ป่วสูติ - นรีเวชกรรม
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยอายุจิตเวช
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยจักษุ
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยอายุโสต-ศอ-นาสิก
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต (ห้องICU)
 • เดย์สปา
 • นวดไทยอภัยภูเบศร
 • อภัยภูเบศร โอสถ
 • ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 
ในปี พ.ศ.2452 ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ถูกสร้างขึ้นจากความจงรักภักดี ของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ด้วยประสงค์จะใช้เป็นที่ประทับ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรี แต่สวรรคตเสียก่อน ตึกหลังนี้จึงได้รับใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นตึกหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาเป็นของพระยา อภัยวงศ์วรเชษฐ (ช่วง อภัยวงศ์) ต่อมาพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ซึ่งเป็นหลานของพระยาอภัยวงศ์วรเชษฐ ได้กรรมสิทธิ์ในสิ่งเหล่านี้จึงได้ประทานตึกหลังนี้แก่มณฑลทหารบกที่ 2 ตั้งเป็นสถานพยาบาล และต่อมาทางจังหวัดปราจีนบุรีขอโอนมาเปิดใช้เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 เพื่อเกียรติแห่งคุณความดี ของท่านผู้เป็นเจ้าของ หลังจากที่โรงพยาบาลได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารผู้ป่วย ตึกหลังนี้จึงมิได้ใช้เป็นสถานที่บริการผู้ป่วย ได้รับการอนุรักษ์ไว้นับแต่นั้นเป็นต้นมาและได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2533 ได้รับรางวัลพระราชทานอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2539 ได้มีการปรับปรุงทั้งด้าน โครงสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย มีการจัดหาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบริการตั้งแต่ปี 2539 มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผ่านการรับรองในปี 2553 ปัจจุบันโรงพยาบาลมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 65 ไร่ 1 งาน 11.52 ตารางวา มีเตียงรับผู้ป่วยจำนวน 486 เตียง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com