โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
8 ถนน บุญเรืองฤทธิ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
Facebook | Instagram | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ


 
  ประวัติโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
     การก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม   มีจุดกำเนิดจากความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ของกลุ่มแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มแพทย์ของโรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพฯ ซึ่งมีสัมพันธภาพโดยร่วมสถาบันการศึกษาเดียวกันจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ โดยได้เล็งเห็นว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่   และเป็นศูนย์กลางของการค้าและการลงทุน ทั้งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือ   มีอัตราการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่องทุกปีและมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน แต่สถานภาพของการรองรับด้านสาธารณสุข ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในภาคเหนือ  ในแต่ละปีอัตราผู้ใช้บริการโรงพยาบาลในเมืองเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้น  ทำให้จำนวนโรงพยาบาลที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
 
 
 
     หลายคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่สามารถที่จะหาสถานพยาบาลเพื่อการตรวจรักษาทำการวินิจฉัยโรค การรอรับการรักษาและการผ่าตัดได้อย่างทันท่วงที เพราะขาดแคลนสถานพยาบาลและห้องพักผู้ป่วย เพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลรักษาสุขภาพ ทางกลุ่มแพทย์ในเมืองเชียงใหม่และกลุ่มแพทย์จากโรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพฯ จึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นโดยให้ชื่อว่า “ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม” โดยเน้นความมีมาตรฐานในการรักษาพยาบาลสูง มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน พร้อมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยแพทย์ และพยาบาลที่เข้าใจการบริหารของโรงพยาบาล และมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี สมดังวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
 
 
 
     โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  เริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2534  โดยมีนายชนะศักดิ์   ยุวบูรณ์  ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธี โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 400 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมทุนกับโรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นกว่า 400 ราย ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 สิงหาคม 2536
 
 
 
     โรงพยาบาลเชียงใหม่  ราม มีความปรารถนาจะให้บริการดูแลสุขภาพที่ดีมาตรฐานสูงในการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com