โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ ENG

โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
21 ถนนนันทาราม ตำบล หายยา อำเภอ เมือง เชียงใหม่ 50100
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 เดิม โรงพยาบาลรวมแพทย์เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์
“โรงพยาบาลรวมแพทย์เชียงใหม่” ที่ก่อตั้งมากว่า 50 ปี แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์” ในเดือนตุลาคม 2557 โดยเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีขนาด 100 เตียง ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นสถานพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือ รวมถึง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และมุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ และเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ครบถ้วน และทันสมัย
 
– ให้บริการด้วยระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA (สรพ) , ระบบ ISO9001:2015 จากบริษัท URS ในเครือ UKAS ประเทศอังกฤษ
 
 
วิสัยทัศน์
“โรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ และกลับมาใช้บริการ”
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com