โรงพยาบาลเซ้นต์แมรี่

โรงพยาบาลเซ้นต์แมรี่
307 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเซ้นต์แมรี่

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 เราอยู่เคียงข้างคนโคราชมาแล้ว 46 ปี
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา กำเนิดจากเซนต์เมรี่คลินิก ซึ่งบาทหลวง มารีอุส เบรย์ มิสชันนารีชาวฝรั่งเศส ได้มองเห็นความจำเป็นของการเปิดคลินิกเพื่อรักษาคนไข้ โดยเปิดเซนต์เมรี่คลินิก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2501 ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นพร้อมกับความต้องการที่จะต้องมีเตียงบริการรักษาผู้ เจ็บป่วย จึงได้ขยายกิจการเป็นโรงพยาบาลในปี พ.ศ.2515 พระสังฆราชอาแลง วังกาแวร์ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วย 6 ชั้น และเปิดให้บริการเมื่อ 1 มิถุนายน 2517
 
ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นเป็นลำดับ คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจึงอนุมัติใหดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาด 10 ชั้น ในปี พ.ศ.2542 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน บริหารงานโดยคณะ บาทหลวงมิสซัง โรมันคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยมี มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และคณะกรรมการบริหารทุกๆท่าน เป็นความตั้งใจแน่วแน่ที่มุ่งให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในจังหวัด นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้ปรัชญาว่า "เรารักท่าน"
 
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2551 และเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล และได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และที่ชาวเซนต์เมรี่ภาคภูมิใจก็คือ โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ โรงพยาบาลได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล HA (Healthcare Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com