โรงพยาบาลเบญจรมย์

โรงพยาบาลเบญจรมย์
116 ม8 ต.ป่าตาล อ.เมือง. จ.ลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี 15000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเบญจรมย์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

การบริการสำหรับบริษัทคู่สัญญา
บริการด้านการรักษาพยาบาล
 • ผู้ป่วยวนอก(OPD)
 • ผู้ป่วยใน(IPD)
บริการตรวจสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี / mobile Check Up
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน / ประกอบการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work permit)
 • ตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงตามลักษณะงาน
 • ตรวจสุขภาพก่อนไปต่างประเทศ/ประกอบการขอวีซ่า
แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็นบริษัทคู่สัญญาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาด โทร 036-412160


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ
โปรดติดต่อสอบถามที่ โรงพยาบาลเบญจรมย์
โทร 036-412160 , 036-413933 , 098-9027519
ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Benjarom Hospital
Line : @benjarom
Email : opdbenjaromhospital@gmail.com
 
โรงพยาบาลเบญจรมย์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2528 เลขที่ บอจ.ลบ34 ผู้ก่อตั้งคือ นายแพทย์วราศักดิ์ ไกรฤกษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่อยู่ 116 หมู่ 8 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 เนื้อที่โรงพยาบาลมีทั้งหมด 10 ไร่ โรงพยาบาลตั้งอยู่ริมถนนสายลพบุรี – บ้านแพรก เลยห้าแยกสะพาน 33 ไปประมาณ 500 เมตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เพื่อวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วได้มาตรฐานและปลอดภัย เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดลพบุรี โดยเปิดทำการให้บริการผู้ป่วยครบทุกสาขา ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมระบบประสาท สูติกรรม กุมารเวช และหู-ตา-คอ-จมูก โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2529

การบริการผู้ป่วยนอก
บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รถพยาบาลพร้อมชุดดูแลผู้ป่วยวิกฤติเคลื่อนที่

วิสัยทัศน์
จะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคมตามมาตรฐานวิชาชีพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
 1. ให้บริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม
 2. พัฒนาบุคลากร ระบบงาน และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
 3. จัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ
โรงพยาบาลเบญจรมย์ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อความไว้วางใจและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร

ปรัชญา
ให้ครอบครัวหมอดูแลครอบครัวคุณ

ค่านิยมองค์กร
โรงพยาบาลเบญจรมย์มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ( Commitment to excellence)ด้วยมาตรฐานคุณภาพ(Quality)และการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ ( Service mind) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)ด้วยความสามารถในการทำงานเป็นทีม ( Teamwork)
แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเบญจรมย์กำหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้ 3 ด้าน คือ
 • แผนการสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการ
 • แผนการปรับปรุงคุณภาพโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานสูงสุด
 • แผนพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งภาคกลางตอนบน
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com