โรงพยาบาลเบตง

โรงพยาบาลเบตง
106 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทร 073-234078-9
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเบตง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 บริการของรพ.เบตง
 • อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • วางแผนครอบครัว
 • ทันตกรรม
 • ไตเทียม
 • อายุรกรรม
 • OPD ฝังเข็ม
 • OPD ทั่วไป
 • OPDอายุรกรรม
 • OPD กระดูก
 • OPD ตา
 • การเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์
 • สุขภาพจิต
 • กายภาพบำบัด
 • สังคมสงเคราะห์
 • เวชระเบียน
 • ศัลยกรรม
 • แพทย์แผนไทย
 • เอกซเรย
 
 ประวัติโรงพยาบาล เบตง

ปี 2501 จุดเริ่มต้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะได้เดินทางตรวจราชการในจังหวัดภาคใต้ในพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สมัยนั้นอำเภอเบตงยังไม่มีสถานพยาบาล การคมนาคมไม่สะดวกในการติดต่อหรือไปรักษาพยาบาลของประชาชนต้องเดินทางไปรักษาที่จังหวัดยะลา จึงมีความประสงค์จะจัดสร้างโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ขึ้นในอำเภอเบตง และในคราวนั้นได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอำเภอ คหบดี ตลอดจนประชาชน ผู้มีเจตนาที่สละที่ดินของตนเป็นการกุศลเพื่อใช้ในการจัดสร้างโรงพยาบาล รวมทั้งซื้อที่ดินเพิ่มเติม และได้เปิดบริการ
 
28 มกราคม 2508 เปิดบริการครั้งแรก
เป็นโรงพยาบาลขนาด 25 เตียง ในระยะแรกที่เปิดรับผู้ป่วย มีนายแพทย์ 3 คน คือ นายแพทย์ประสงค์ เศวตกนิษฐ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตงคนแรก นายแพทย์สัมภาษณ์ พงษ์เพชร และแพทย์หญิงสุนิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา มีพยาบาล (ยืมตัว) 1 คน พยาบาลที่สอบคัดเลือก 1 คน และเจ้าหน้าที่อีก 30 คน ตั้งแต่เริ่มเปิดบริการประชาชนปี 2508 เป็นต้นมา โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเรื่อยมา จนโรงพยาบาลเบตงได้ขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 170 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดูแลสถานพยาบาลในเครือข่าย 12 แห่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 3 แห่ง รวมประชากรที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 50,839 คน โรงพยาบาลเบตง ตั้งอยู่ 106 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีเนื้อที่ทั้งหมด 60 ไร่เศษ ภายใต้การบริหารงานโดย แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ มีแพทย์เฉพาะทาง 17 คน ครอบคลุมสาขาหลัก ทั้งสาขาสูติกรรม สาขาอายุรกรรม สาขาศัลยกรรม สาขากุมารเวชกรรม สาขาศัลยกรรมการดูกและข้อ สาขาจักษุวิทยา สาขาโสต ศอนาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีทันตแพทย์ 6 คน เภสัชกร 10 คน พยาบาลวิชาชีพ 158 คน และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อื่นๆอีก 306 คน บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีผู้ป่วยที่มารับบริการเฉลี่ย วันละ 780 คนต่อวัน มีเตียงผู้ป่วย จำนวน 170 เตียง มีผู้ป่วยในประมาณ 800 รายต่อเดือน ให้บริการที่ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงรองรับการสาธารณสุขชายแดนและการท่องเที่ยว
 
ปัจจุบัน
ความก้าวหน้า
ภายใต้การบริหารงานโดย แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ มีแพทย์เฉพาะทาง 17 คน ครอบคลุมสาขาหลัก ทั้งสาขาสูติกรรม สาขาอายุรกรรม สาขาศัลยกรรม สาขากุมารเวชกรรม สาขาศัลยกรรมการดูกและข้อ สาขาจักษุวิทยา สาขาโสต ศอนาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีทันตแพทย์ 6 คน เภสัชกร 10 คน พยาบาลวิชาชีพ 158 คน และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อื่นๆอีก 306 คน บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีผู้ป่วยที่มารับบริการเฉลี่ย วันละ 780 คนต่อวัน มีเตียงผู้ป่วย จำนวน 170 เตียง มีผู้ป่วยในประมาณ 800 รายต่อเดือน ให้บริการที่ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงรองรับการสาธารณสุขชายแดนและการท่องเที่ยว
 
ผลงาน
เนื่องจากโรงพยาบาลเบตง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่อยู่ห่างไกลจาก โรงพยาบาลยะลา 140 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง กว่า 2 ชั่วโมง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลทั้งทางด้านเครื่องมือและศักยภาพบุคลากรให้สามารถดูแลประชากรในอำเภอเบตงได้อย่างมีคุณภาพ ลดการส่งต่อในโรคที่ไม่จำเป็น มีการพัฒนาระบบบริการที่สำคัญ ได้แก่
การพัฒนาและขยายบริการ NICU ที่มีมาตรฐาน จำนวน 6 เตียง ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลทั่วไป สามารถรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเด็กวิกฤติจากโรงพยาบาลใกล้เคียงได้ มีการขยายบริการแพทย์แผนไทย โดยปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่าเป็นอาคารแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยเพิ่ม ห้องนวดจาก 8 ห้อง เป็น 14 ห้อง ขยายเวลาให้บริการนอกเวลา ซึ่งเป็นการเพิ่มรายรับให้กับโรงพยาบาลเบตงปีละประมาณ 6 แสนบาท พัฒนาระบบบริการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และผ่าตัด ส่องกล้อง (MIS : Minimal invasive surgery) สามารถผ่าตัดส่องกล้องไซนัสและโพรงจมูก ผ่าตาต้อกระจก ต้อหิน และต้อลม การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง บริการด้านห้องคลอดที่ได้มาตรฐาน และการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัยด้วยเครื่อง X-ray คอมพิวเตอร์ รวมทั้งพัฒนาด้านโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล อาคารที่พักอาศัยต่างๆ และความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล . จากการที่ได้พัฒนาทั้งคน ระบบบริการ ดำเนินการควบคุมกำกับ ทำให้โรงพยาบาลเบตงได้ผ่านรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้
 
- ได้รับการรับรองคุณภาพ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้ผ่านการรับรองคุณภาพผ่านการ Reaccreditation ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558
 
- สถานพยาบาลในดวงใจของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 
- ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว กรมอนามัย
 
- ผ่านการประเมินสำนักงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ 12
 
- ผ่านการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง จากศูนย์ควบคุมโรคเขตที่ 12
 
- ผ่านการประเมิน NCD clinic plus ระดับดี จากศูนย์ควบคุมโรคเขตที่ 12
 
- ผ่านเกณฑ์คลินิกวัณโรคคุณภาพ จากศูนย์วัณโรคเขตที่ 12
 
- ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาล Green and clean hospital ระดับดี จากกรมอนามัย รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลเบตงได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
 
สรุป
นับเป็นเวลา 54 ปีที่รพ.ได้เปิดให้บริการ องค์กรได้ผ่านการเรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปอย่างไม่หยุดหยั่ง เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอเบตง ได้รับบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นที่พึ่งของประชาชน ในอำเภอเบตงตลอดไป ดังปรัชญา บริการดุจญาติมิตร เพื่อคุณภาพ ชีวิตชาวเบตง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com