โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
203 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
 
ประวัติโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 509 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 203 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ของ โรงพยาบาล ประมาณ 63 ไร่ ติดถนนสายสระบุรีหล่มสัก หรือ สายเอเชีย 14 ระยะห่าง จากกรุงเทพมหานคร 344 กิโลเมตร การก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ได้เริ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2494 โดยกรมการแพทย์ได้รับ เงินงบประมาณ จำนวน 600,000 บาท ในการก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จึงได้ให้จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาเลือกสถานที่ดินไว้ทำการก่อสร้าง 3 แห่งด้วยกัน คือ ที่
 
1. ดินบริเวณสนามบิน 
2. ที่ดินของราษฎรซึ่งอยู่ใกล้คูเมือง (ที่ตั้งโรงพยาบาลปัจจุบัน) 
3. ที่ดินระหว่างโรงพยาบาลเก่า (สมัยนครบาลเพชรบูรณ์) กับด่านกักสัตว์
 
ที่ดิน 3 แปลงนี้ อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และกรมการแพทย์ได้ให้หัวหน้ากอง โรงพยาบาลส่วนภูมิภาคในสมัยนั้น มาร่วมพิจารณาที่ดินดังกล่าว และกำหนดว่าจะใช้ที่ดินแปลงที่ 2 ทำการก่อสร้างโรงพยาบาล จังหวัดจึงได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน 30 ไร่เป็นเงิน 10,000 บ. และเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2494เป็นเงิน 560,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 30,000 บาท นั้น กรมการแพทย์ได้อนุมัติให้ทำการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณที่ดินโรงพยาบาล ในระยะเริ่มแรกการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้
 
กรมการแพทย์ไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ มาดำเนินการคงมีแต่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ขุนนิยม –สุขวิสุทธิ์ ) เป็นเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ แทน โดยอยู่ในความดูแลของท่านข้าหลวง ประจำจังหวัด (ขุนบำรุงรัตนบุรี) ต่อมา ในเดือน กรกฎาคม 2495 กรมการแพทย์ได้ แต่งตั้งนายแพทย์ ม.ร.ว. สถาพร เกษมสันต์ มารักษาการนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ปี 2496 การก่อสร้างอาคารบางหลัง ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จบางอาคารผู้ป่วย จึงได้เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาล เมื่อเดือนมีนาคม 2496 และเปิดรับผู้ป่วยในเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496 ด้วยอัตราจำนวนเตียง 25 เตียง ในสมัยนั้นความเจริญทางการคมนาคมไม่สะดวก และปริมาณผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
 
ส่วนมากจะป่วยเป็นโรคมาลาเรียทำให้ปริมาณผู้ป่วยมารับบริการเป็นจำนวนมาก เมื่อโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการทีโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากขึ้นหลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารผู้ป่วย และอาคารสนับสนุนบริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรับประชาชนที่มาใช้บริการได้เพียงพอ นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนจากบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมบริจาคตลอดจนจัดหาทุนสร้างอาคารผู้ป่วย ได้แก่ “ตึกประชาอุทิศ 2503 “ ,“ เรือนประชาอุทิศ 2506 ” ,“ เรือนพยาบาลครู “ และตึกสูติกรรมเป็นต้น
 
ตั้งแต่โรงพยาบาลเปิดการให้บริการตั้งแต่ปี 2496 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาและ ขยายการให้บริการดังนี้
 
ปี พ.ศ. 2496 จำนวนเตียง 25 เตียง 
ปี พ.ศ. 2498 จำนวนเตียง 50 เตียง
ปี พ.ศ. 2503 จำนวนเตียง 59 เตียง
ปี พ.ศ. 2506 จำนวนเตียง 84 เตียง 
ปี พ.ศ. 2507 จำนวนเตียง 125 เตียง
ปี พ.ศ. 2519 จำนวนเตียง 171 เตียง
ปี พ.ศ. 2520 จำนวนเตียง 221 เตียง
ปี พ.ศ. 2521 จำนวนเตียง 276 เตียง 
ปี พ.ศ. 2534 จำนวนเตียง 314 เตียง
ปี พ.ศ. 2541 จำนวนเตียง 381 เตียง 
ปี พ.ศ. 2542 จำนวนเตียง 424 เตียง
ปี พ.ศ. 2545 จำนวนเตียง 502 เตียง 
ปี พ.ศ. 2546 จำนวนเตียง 502 เตียง 
ปี พ.ศ. 2548 จำนวนเตียง 500 เตียง 
ปี พ.ศ. 2549 จำนวนเตียง 508 เตียง
ปี พ.ศ. 2550 จำนวนเตียง 498 เตียง
ปี พ.ศ. 2552 จำนวนเตียง 509 เตียง
 
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มีจำนวนเตียง 25 เตียง ถึงปัจจุบันได้มี 509 เตียง และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก เพื่อรองรับการเข้ามารับบริการของประชาชน และได้มีการพัฒนาคุณภาพทุกด้าน ด้วยปรัชญา ที่ว่า
 
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ให้บริการด้านสุขภาพโดยเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพ จะต้องพัฒนาคนร่วมกับการพัฒนาระบบ เพื่อให้บุคลากรทำงานด้วยใจ และทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างเป็นสุขครอบคลุมทุกงานบริการ โดยมุ่งให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
เพื่อให้ถึงวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com