โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2) ENG

โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2)
รับประกันสังคม
675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
02-455-5599, 02-455-5906, 02-455-5875, 02-4555808

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2)

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

สิทธิการรักษา บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

กรณีปกติ
ในการเข้ารับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการประจำที่ระบุในบัตร ผู้ประสงค์ใช้สิทธิควรแสดงบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนก่อนทุกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งหากความเจ็บป่วยนั้นเกินความสามารถ ทางหน่วยบริการประจำนั้นๆ จะทำหนังสือส่งตัวผู้ป่วยให้ไปรับการรักษาในหน่วยบริการในระบบส่งต่อการรักษาพยาบาลตามการวินิจฉัยทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุและอยู่ห่างไกลจากหน่วยบริการที่ระบุในบัตร โดยเป็นการเจ็บป่วยที่หากไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีแล้วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือทำให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดปกติ รวมทั้งการเจ็บป่วยที่มีลักษณะรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้ เช่น โรคจิตเฉียบพลัน เป็นต้น สามารถใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับการรักษาจากหน่วยบริการของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ ทั้งนี้สามารถใช้บริการกรณีฉุกเฉินและกรณีอุบัติเหตุได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สิทธิประโยชน์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
- การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร

- การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการของเด็ก รวมถึงวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ

- บริการวางแผนครอบครัว ได้แก่ การให้คำแนะนำปรึกษาแก่คู่สมรส รวมทั้งการคุมกำเนิด

- การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

- ค่ายาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชีหลักแห่งชาติ

- ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรักษาตัว ณ หน่วยบริการ

- การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็นโรค ได้แก่ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เบาหวาน การตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

- บริการทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เป็นต้น

- บริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย การนวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

- บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สำหรับคนพิการตาม พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 หรือคนพิการที่ได้รับการตรวจประเมินว่ามี

ความพิการอยู่ในเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนด และได้รับลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิบัตรทอง (ท.74) สามารถขอรับบริการเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ
More info view site
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม

• สิทธิบริการที่ 1.....ราคาเหมาคลอดปกติ 14,000 บาท และราคาเหมาผ่าตัดคลอด 27,000 บาท รักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกลับบ้าน อัลตร้าซาวน์ 1 ครั้ง (นอนห้องปรับอากาศ 4 เตียง)

• สิทธิบริการที่ 2.....ทันตกรรม ขูดหินปูน 300 บาท/ครั้ง , อุดฟันด้านละ 300 บาท , ถอนฟันซี่ละ 300 บาท

• สิทธิบริการที่ 3.....ใช้บัตรประกันสังคมเป็นส่วนลด 15% จากราคาโปรโมชั่น สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งผู้ถือบัตร , บิดา , มารดา , คู่สมรส และบุตร

• สิทธิบริการที่ 4.....สิทธิการนอนห้องพิเศษ ปรับอากาศ 4 เตียง โดยไม่ต้องจ่ายเงินส่วนเกินสิทธิ

• สิทธิบริการที่ 5.....สำหรับการรักษาอื่น สามารถนำบัตรประกันสังคมมาใช้เป็นส่วนลด 10% (ยกเว้นค่าแพทย์)

แผนกทันตกรรม
เปิดให้บริการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น. - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 08.00 น. - 16.00 น.

แผนกหู คอ จมูก
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 น. - 17.00 น.

แผนกกายภาพบำบัด
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น. - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 09.00 น. - 20.00 น.

แผนกศัลยกรรมกระดูก
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น. - 18.00 น.

แผนกสูตินรีเวชกรรม
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 09.00 น. - 12.00 น.

ห้องไตเทียม
วันจันทร์ - วันเสาร์ 06.00 น. - 19.00 น.

แผนกรังสี(X-Ray)
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคหัวใจ
วันอาทิตย์ 13.00 น. - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 17.00 น. - 20.00 น.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทและสมอง
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น. - 18.00 น.
** ในกรณีนอกเวลา มีทีมแพทย์รองรับให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุแพทย์
วันจันทร์ 13.00 น. - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี 13.00 น. - 16.00 น.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา
วันจันทร์ 18.00 น. - 20.00 น.
More info view site
รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

American International Assurance (AIA) Company Limited/เครือเมดิลิงค์(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

Aviva Ltd/เครือเมดิลิงค์(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

กรุงเทพประกันภัย/เครือเฮลท์(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

กรุงไทย-แอคซ่า/เครือเฮลท์(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

คูเนียประกันภัย/เครือเฮลท์(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

โตเกียวมารีน(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

เทเวศประกันภัย/เครือเฮลท์(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

ไทยประกันภัย/เครือเฮลท์(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย/เครือเฮลท์(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

ไทยสมุทรประกันชีวิต(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

นำสินประกันภัย/เครือเฮลท์(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

บางกอกสหประกันภัย/เครือเฮลท์(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

บูพา ประกันสุขภาพ(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

ฟอลคอนประกันภัย/เครือเฮลท์(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

สยามซัมซุงประกันชีวิต(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

สยามซิตี้ประกันภัย/เครือเฮลท์(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์/เครือเฮลท์(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)

ทิพยประกันภัย

ประกันภัยไทยวิวัฒน์

มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์

กรุงไทยพานิชประกันภัย/เครือเฮลท์(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต)
More info view site
ค่าบริการโรงพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยนอก 120
สำหรับผู้ป่วยใน 300 - 700
สำหรับผู้ป่วย ICU 700

ค่าบริการพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยนอก 130
สำหรับผู้ป่วยใน 600 - 800
สำหรับผู้ป่วย ICU 1500

ค่าอาหาร 100
ค่าอาหารห้องพิเศษ 140

สายด่วน โทร : 0-2455-5599
064-624-5779 (ติดต่อกรณีฉุกเฉิน)
More info view site
คลินิกฝากครรภ์
จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 12.00 น.

คลินิก เบาหวาน – ความดันโลหิตสูง
อังคาร - พุธ 13.00 - 16.00 น.

คลินิก มะเร็งปากมดลูก คุมกำเนิด วางแผนครอบครัว
พฤหัสบดี - เสาร์ 13.00 - 16.00 น.

คลินิกตรวจสุขภาพเด็ก
พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น.

คลินิกวัณโรค
อังคาร 13.00 - 16.00 น.

คลินิกนิรนาม
พุธ 13.00 - 16.00 น.

คลินิกโรคหอบหืด
ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.

คลินิกตรวจหู คอ จมูก
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

คลินิกตรวจสุขภาพ แจกยาคุม ตรวจมะเร็งสตรี มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
จันทร์ - เสาร์ 13.00 - 18.00 น.

คลินิกตรวจตา
จันทร์ 13.00 - 16.00 น.

สายด่วน โทร : 0-2455-5599
064-624-5779 (ติดต่อกรณีฉุกเฉิน)
More info view site
เปิดให้บริการ
วันจันทร์ ? ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 20.00 น. และ
วันเสาร์ ? อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 ? 20.00 น.

สายด่วน โทร : 0-2455-5599
064-624-5779 (ติดต่อกรณีฉุกเฉิน)
More info view site
เปิดให้บริการ
วันจันทร์ ? ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 12.00 น.

สายด่วน โทร : 0-2455-5599
064-624-5779 (ติดต่อกรณีฉุกเฉิน)
More info view site
การตรวจสุขภาพที่ถูกต้องจะทำให้เรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง เพื่อจะได้ขจัดเหตุปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว จะได้ไม่เป็นโรค ดังนั้น การตรวจสุขภาพก็คือการตรวจดูสิ่งจำเป็นที่ควรทำ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทำอันจะส่งผลเสียให้แก่ร่างกาย


โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ได้ให้จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ เตรียมพร้อมบริการตรวจสุขภาพและคำแนะนำเพื่อป้องกันโรคและคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดโรค หรือรักษาได้ทันเวลาก่อนที่โรคนั้นๆจะเป็นปัญหาร้ายแรง โดยทางโรงพยาบาลได้จัดบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมแบบรายบุคคล ให้เหมาะสมกับเพศ อายุ และสภาพร่างกายโดยรวมได้เป็นอย่างดี

สายด่วน โทร : 0-2455-5599
064-624-5779 (ติดต่อกรณีฉุกเฉิน)
More info view site
เปิดให้บริการ ทุกวัน 08.00 ? 20.00 น.

สายด่วน โทร : 0-2455-5599
064-624-5779 (ติดต่อกรณีฉุกเฉิน)
More info view site
เปิดให้บริการ
วันจันทร์ ? ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 12.00 น.

สายด่วน โทร : 0-2455-5599
064-624-5779 (ติดต่อกรณีฉุกเฉิน)
More info view site
สายด่วน โทร : 0-2455-5599
064-624-5779 (ติดต่อกรณีฉุกเฉิน)
More info view site
 
โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2)

สายด่วน โทร : 0-2455-5599

064-624-5779 (ติดต่อกรณีฉุกเฉิน)


ศูนย์รักษา
อายุรกรรมทั่วไป
เวชปฏิบัติทั่วไป
อายุรกรรมหัวใจ
กุมารเวชกรรม
สูติ-นรีเวชกรรม
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมสมอง
หู คอ จมูก 
อายุรกรรมประสาท
จักษุกรรม 
 
คลินิกพิเศษ
คลินิกฝากครรภ์
คลินิก เบาหวาน – ความดันโลหิตสูง
คลินิก มะเร็งปากมดลูก คุมกำเนิด วางแผนครอบครัว
คลินิกตรวจสุขภาพเด็ก
คลินิกวัณโรค
คลินิกนิรนาม
คลินิกโรคหอบหืด
คลินิกตรวจหู คอ จมูก
คลินิกตรวจสุขภาพ แจกยาคุม ตรวจมะเร็งสตรี มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
คลินิกตรวจตา
 

 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com