โรงพยาบาลเมืองเลยราม

โรงพยาบาลเมืองเลยราม
546 หมู่ 1 ตำบล นาอาน อำเภอ เมือง จังหวัด เลย 42000

ฉุกเฉินเรียกรถพยาบาล
ตลอด 24 ชั่วโมง
042 832 520
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเมืองเลยราม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 จังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่มีรายได้ต่อหัวของประชากรค่อนข้างสูงเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆในภูมิภาค โรงพยาบาลในเขตจังหวัดเลยมีจำนวน 11 แห่ง จำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น 480 เตียง มีโรงพยาบาลใหญ่เพียง หนึ่งแห่ง จำนวนเตียงเฉลี่ย ต่อประชากรต่ำ คือเท่ากับ 1 เตียงต่อประชากรหนึ่งพันคน คณะผู้ริเริ่มโครงการจึงคิดจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชนขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชนชาวจังหวัดเลยให้ดีขึ้น โดยมีจุดประสงค์เน้นความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และมาตรฐานของบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจรักษา และป้องกันโรค ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน คณะผู้ริเริ่มโครงการยังมีนโยบายที่จะขยายการให้บริการ โดยการลงทุนเพิ่มขึ้นตามสภาพของความต้องการที่เติบโตในอนาคตด้วย
 
 บริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลเมืองเลย ราม เป็นโรงพยาบาลบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดเลย มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย ทั้งด้านกุมารเวชกรรม อายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมพลาสติก จักษุวิทยา สูติ-นรีเวชกรรม รังสีวิทยา วิสัญญีวิทยา เวชปฏิบัติ-เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค การผ่าตัด การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ร่วมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
 
กุมารเวชกรรม
เรารู้ว่า “ ลูกน้อย ” มีความสำคัญกับคุณพ่อคุณแม่มากแค่ไหน จึงต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก...รวมถึงด้านการรักษาพยาบาล
 
อายุรกรรม
ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโรคทั่วไปและโรคติดต่อต่างๆ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม เพื่อให้ผลการรักษามีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
 
วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีแพทย์ต้องมีการตัดสินใจที่ฉับไว เนื่องจากภาวะผิดปกติที่เกิดกับผู้ป่วยต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด
 
เวชปฏิบัติ-เวชศาสตร์ครอบครัว
ดูแลรักษาสุขภาพบุคคลและครอบครัว ทำหน้าที่ประสานกับแพทย์สาขาอื่น ๆ โดยการดูแลสุขภาพจะเป็นแบบพื้นฐานและต่อเนื่อง
 
สูติ-นรีเวชกรรม
ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลและการรักษาระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง การตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดบุตร จนกระทั่งติดตามหลังคลอด
 
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านกระดูก ข้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และกล้ามเนื้อทุกชนิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะทุกชนิด ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
 
จักษุวิทยา
ดวงตาเป็นอวัยวะที่เปราะบาง จำเป็นต้องได้รับการใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ โรงพยาบาลให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตา
 
รังสีวิทยา
รพ.ได้มีการปรับเปลี่ยน เครื่องมือหลายๆอย่างเป็นระบบ Digital และ ได้เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้วยการนำเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
 
ศัลยกรรมพลาสติก
เพราะเรา....อยากให้คุณดูดี ความสวยที่เนรมิตได้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามโดยตรง
 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ให้ความสำคัญด้านการรักษาพยาบาลทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน
 
เวชปฏิบัติทั่วไป
เวชปฏิบัติทั่วไปเป็นการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโดยรวม ทั้งด้านกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของผู้ป่วย
 
ศัลยกรรมทั่วไป
ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาด้านศัลยกรรม ทั้งจากการเจ็บป่วยและจากอุบัติเหตุต่างๆ
 
โสต ศอ นาสิกวิทยา
คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษk ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านหู คอ จมูก
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com