โรงพยาบาลเอ็ม ที อินเตอร์เมด ENG

147 หมู่4 ในเชียงใหม่ บิสสิเนสปาร์ค ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเอ็ม ที อินเตอร์เมด

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลเอ็ม ที อินเตอร์เมด
ศูนย์บริการ ตรวจสุขภาพ บริษัท โกรว์ธไดแอกซ์ จำกัด ได้ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญมาเป็นเวลามากกว่า 23 ปี โดยการรวมกลุ่มของสหสาขาวิชาชีพในการทำงาน ปัจจุบันได้ยกระดับขึ้นเป็นโรงพยาบาลเอ็ม.ที.อินเตอร์เมด เวชกรรมทั่วไป โดยเป็นสถานพยาบาลขนาดเล็ก มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้เข้ารับบริการ โดยเน้นความมีมาตรฐานในการรักษาพยาบาลสูงและมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ครบครัน มุ่งมั่นในการให้บริการในการตรวจรักษาและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สู่ความเป็นสากล โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการพร้อมทั้งใส่ใจในจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์

 
Service
บริการ ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ และ ฉีดวัคซีน จากผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเอ็ม ที อินเตอร์เมด ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ  บริษัท โกรว์ธ ไดแอกซ์ จำกัด   
 
 1. Lady Boy Program
  รายการตรวจสุขภาพสำหรับ สาวประเภทสองที่มีการฉีดฮอร์โมน หรือ สารกระตุ้นต่างๆเข้าร่างกาย ควรได้รับการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
 2. Pre Marriage
  ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานสำหรับ คู่บ่าวสาว โปรแกรมนี้ควรตรวจก่อน พิมพ์การ์ดแต่งงาน หรือ เรียกสินสอด
 3. First Aid & Basic Life Support
  บริการให้ความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาล เบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
 4. Cervical cancer screening
  ตรวจหาภาวะเสี่ยงและรอยโรคของมะเร็งปากมดลูก รายบุคคล และรายกลุ่ม
 5. ฉีดวัคซีน
  ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค ทั้งบุคคลทั่วไป และ หน่วยงาน เช่น โรงงาน โรงเรียน และ อื่นๆ
 6. Annual Health Checkup
  การตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับหน่วยงาน โรงงาน โรงเรียน โรงแรม และอื่น
 7. Health monitoring
  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทรัพยากรบุคคลของท่าน เรามีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในกาจัดการ
 8. Service Laboratory
  ห้องตรวจระดับมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189:2007

   
International Standard
มาตรฐานสากล
Service Laboratory ห้องตรวจระดับมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189:2012 มีบริการต่างๆ ดังนี้ Chemistry (เคมีคลินิก) , Hematology (ด้านโลหิตวิทยา) , Microscopy (ด้านจุลทรรศนศาสตร์) ,Serology (ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา) , Toxicology (ด้านพิษวิทยา )
 
 
Hight Preformance
บุคคลเปี่ยมศักยภาพ
เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรให้มีความชำนาญและมีศักยภาพในการทำงาน โดยตั้งมั่นอยู่ในจริยธรรม จรรยาบรรณทางการแพทย์ พร้อมด้วยจิตใจบริการที่มุ่งหวังความสุขของผู้รับบริการทั้งทางกายและจิตใจ 
 
 
Improvement
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เราพัฒนาการทำงานบริการตรวจเพื่อวัตถุประสงค์การป้องกันโรค เฝ้าระวังโรคที่เกิดขึ้นได้ตลอดการใช้ขีวิต ทั้งจากกรรมพันธุ์ จากการทำงาน จากการใช้ชีวิตประจำวันที่อาจพบ สิ่งรบกวน ที่ทำให้สุขภาพเสื่อม คุณภาพชีวิตที่อาจด้อยลง งานของเราจึงเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพให้คำปรึกษา และ ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค เป็นงานหลัก  และ "เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพคุณและคนที่คุณรัก ตลอดไป"

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]