โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
184 ม.4 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
บริการของเรา
  • คลินิกผื่นแพ้สัมผัส
  • คลินิกศัลยศาสตร์และเลเซอร์ผิวหนัง
  • คลินิกรังสีชีววิทยา
  • คลินิกสะเก็ดเงิน
  • บริการผู้ป่วยนอก
  • บริการผู้ป่วยใน
  • บริการด้านเภสัชกรรม
  • บริการด้านพยาธิวิทยา
  ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เกิดจากความคิดริเริ่มของผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง ในสมัยแพทย์หญิงปรียา กุลละวิชย์ ซึ่งมีความเห็นว่า มีผู้ป่วยต่างจังหวัดประมาณร้อยละ 35-40 เข้ามารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรจะขยายการให้บริการไปยังส่วยภูมิภาค ลำดับแรกคือภาคใต้ เนื่องจากภาคใต้มีสภาพภูมิอากาศแตกต่างจากอื่น กล่าวคือ มีลักษณะภูมิอากาศที่ร้อนชื้น มีฝนตกเกือบตลอดปี มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน กับฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 27.2 องศาเซลเซียส ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำสวน และประมง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อเกิดโรคทางด้านผิวหนังได้ง่าย จึงได้จัดตั้งศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรังขึ้นตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีในสมัย นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อขยายงานวิชาการด้านโรค ผิวหนังออกสู่ภูมิภาค รวมทั้งให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วถูกต้อง อย่างทั่วถึงและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 
                    กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ตั้งอยู่ ณ ทุ่งช่องกิวหรือทุ่งหวัง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในพื้นที่ 65 ไร่ งบประมาณค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 119,200,000.00 บาท ใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง 890 วัน (เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2538 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2540)
 
                    โดยได้รับการช่วยเหลือในการจัดหาสถานที่ในการก่อสร้างโดย นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, นายแพทย์วิเชียร แก่นพลอย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ในสมัยนั้น และนายแพทย์วิรัช เกียรติเมธา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง คนปัจจุบัน เนื่องจากที่ดินในการก่อสร้างเป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่ได้มีประชาชนบุกรุก ทำให้ต้องมีการฟ้องร้อง ดำเนินคดีความ จนชนะคดีในที่สุด
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com