โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ENG

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2361-2727 ,0-2361-2828
โทรสาร 0-2361-2777

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลไทยนครินทร์

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

LINE ID: @Thainakarin
More info view site
 
 
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2536
ประกอบด้วยความร่วมมือระหว่างแพทย์ และกลุ่มนักธุรกิจ
 
ประกอบด้วย
 
คุณจตุพร สิหนาทกถากุล : ประธานกรรมการ
 
พลโทอนุชิต สินาดโยธารักษ์ : อดีตกรรมการ ผู้อำนวยการบริหาร
 
นายแพทย์ เจริญ มีนสุข : กรรมการผู้อำนวยการแพทย์
 
โดยเปิดบริการแผนก หลัก 6 แผนก ได้แก่
 
 
 
 แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม แผนกสูติ-นรีเวช แผนกกุมารเวชกรรม แผนกตา-หู-คอ-จมูก แผนกทันตกรรม
 
 
 
 นอกจากนี้มีแผนกฉุกเฉิน แผนกเอกซเรย์ แผนกเภสัชกรรม แผนกกายภาพบำบัด แผนกวิเคราะห์โรค แผนกผู้ป่วยในที่ชั้น 5, 6, 7 และ 8 ฝ่ายสนับสนุนบริการ ได้แก่ แผนกเวชระเบียน แผนกติดต่อสอบถาม แผนกโภชนาการ แผนกวิศวกรรม แผนกรักษาความปลอดภัย แผนกเคหกรรม แผนกยานพาหนะ และในส่วน ของงานด้านสำนักงาน เช่น สำนักผู้อำนวยการบริหาร สำนักผู้อำนวยการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ด้านพื้นที่การให้บริการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้มีการปรับปรุง เพิ่มเติมพื้นที่ การให้บริการ เพิ่มศักยภาพให้ครอบคลุมด้านการแพทย์ การพยาบาล และการบริการอย่างต่อเนื่องตลอดปี ที่ผ่านมา โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน ดังนี้
 
ปี 2544 เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการที่ชั้น L
ปี 2545 เปิดคลินิกแพทย์แผนจีน บริการที่ชั้น L
ปี 2546 โรงพยาบาลมีการบริการเพิ่มเติมได้แก่
 
    1. แผนกเด็กสุขภาพดี (Well-Baby Clinic) สำหรับเด็กตั้งแต่แรกคลอด สำหรับฉีดวัคซีน โดยแยกจากเด็กที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไป
    2. แผนกสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization)
    3. แผนกศัลยกรรมออโธปิดิกส์ (Orthopedics Surgery Department) ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ กระดูกและข้อ เช่น ข้อเข่าเสื่อม กระดูกกล้ามเนื้อที่มีปัญหา ต่อมามีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วย โรคกระดูกและข้อซึ่งมีจำนวนมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์กระดูกและข้อ" ในปี 2549
 
ปี 2547 เปิดศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ ศูนย์ไตเทียม
ปี 2548 เปิดศูนย์หัวใจไทยนครินทร์
ปี 2550 เปิดให้บริการศูนย์มะเร็งโฮลิสติค
ปี 2551 - ปัจจุบัน
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA (HOSPITAL ACCREDITATION)
ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา


ด้านการรักษาพยาบาล
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ งานบริการพยาบาล
• ผู้ตรวจการพยาบาล
• พยาบาลวิชาชีพ (RN) ER/OR/NSY/ICU/CCU/IPD/OPD
• นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Cath Lab)
• พยาบาลแผนกสวนหัวใจ (Cath Lab)
• พยาบาลประจำบริษัท / โรงงาน
• นักรังสีเทคนิค
• เภสัชกร (Full time/Part time)
• พนักงานผู้ช่วย (NA) OPD / IPD
• ผู้ช่วยพยาบาล (PN) OPD / IPD
• ผู้ช่วยเภสัชกร OPD / IPD
• ผู้ช่วยทันตแพทย์

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA (HOSPITAL ACCREDITATION)
ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา


ด้านการบริหาร/สำนักงาน
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
• ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
• ผู้จัดการฝ่ายนิติการ
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเคหกรรม
• หัวหน้าแผนก IT Support
• หัวหน้าแผนกบริหารจัดการหนี้
• เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหารจัดการหนี้
• เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิประโยชน์
• เจ้าหน้าที่สรรหา และว่าจ้าง (Recruitment)
• ช่างเครื่องมือแพทย์
• ลูกค้าสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์
• เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลบัญชีและการเงิน (อาวุโส)
• Branding Designer
• CRM Marketing Officer
• Insurance Sales
• Content Editor
• Programmer
• Business Intelligence
• วิศวกร
• เจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์
• เจ้าหน้าที่อาคาร
• ช่างซ่อมบำรุง
• เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
• แม่บ้าน
• เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
• แม่ครัว
• เจ้าหน้าที่ซักรีด
• เจ้าหน้าที่เดินแฟ้ม
• พนักงานดูแลสวน

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com