× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การขอใบอนุญาตจำหน่ายกัญชาของโรงพยาบาลรัฐ

การขอใบอนุญาตจำหน่ายกัญชาของโรงพยาบาลรัฐ - HealthServ

ด้วย พรบ ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่7 พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ และในเดือนสิงหาคม 2562 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีกัญชาพร้อมให้บริการกับผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อให้สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอความร่วมมือให้ท่านยื่นคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายกัญชา

ด้วย พรบ ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่7 พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ และในเดือนสิงหาคม 2562 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีกัญชาพร้อมให้บริการกับผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อให้สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอความร่วมมือให้ท่านยื่นคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายกัญชา 

ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

 1. แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต https://is.gd/nE0ZDm
 2. กรอกแบบฟอร์ม
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับอนุญาต
   https://bit.ly/2KMGvZg
   ตัวอย่างการกรอกหน่วยงาน สป.
   https://bit.ly/33dPZ8h

  หลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาต
  1. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มของผู้อำนวยการโรงพยาบาล ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. หนังสือมอบอำนาจจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ตามคำสั่ง สป.ที่ 631/2563 (เฉพาะ รพ.ในสังกัด สป.)
  3. คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการของผู้อำนวยการฯ
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  5. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  6. หนังสือรับรองรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ผ่านการอบรม
    
 3. การจัดส่งเอกสาร
  คำขอรับใบอนุญาต พร้อมหลักฐาน ส่งมายัง อย.
  ทำได้ 2 ช่องทาง (เลือกทางใดทางหนึ่ง)
  • ช่องทางที่หนึ่ง : ทางไปรษณีย์ส่งถึง กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.88/24ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  • ช่องทางที่สอง : นำส่งด้วยตนเอง ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. ชั้น 5 อาคาร 7
 4. อย. ตรวจสอบคำขอ
  อย. ออกใบอนุญาตจำหน่ายกัญชา
  และจัดส่งใบอนุญาตฯ กลับให้ผู้ยื่นคำขอทางไปรษณีย์
 
 

เงื่อนไขการเป็นผู้รับอนุญาตจำหน่ายกัญชา

 1. สั่งจ่ายกัญชาภายในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตฯ
 2. สั่งจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง
 3. ตำรับที่สั่งจ่ายต้องเป็นตำรับตามที่ระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้เท่านั้น
 4. ต้องจัดทำรายงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจากการใช้กัญชาของผู้ป่วยทุกราย (SAS)
 5. ต้องจัดทำบัญชีรับจ่าย (แบบ บ.ย.ส.๕ – จพ (กัญชา)/เดือน) รายงานประจำเดือน (แบบ ร.ย.ส.๕ – จพ (กัญชา)/เดือน) รายงานประจำเดือน (แบบ ร.ย.ส.๕ – จพ (กัญชา)/ ปี)
 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)