× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วิธีขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด และรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการในต่างจังหวัด

วิธีขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด และรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการในต่างจังหวัด - HealthServ

รายชื่อหน่วยงานในต่างจังหวัด ที่ให้บริการออกหนังสือรับรองได้

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ

คำแนะนำการ ขอรับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด

เมื่อท่านได้รับวัคซีนป้องกันโรค covid-19 ครบ ท่านจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค covid-19 ของประเทศไทย จาก
  • สถานพยาบาล หรือ
  • จุดบริการวัคซีนที่ท่านจะรับวัคซีน

หน่วยงานที่ติดต่อ

หากท่านต้องการเดินทางไปต่างประเทศและต้องใช้หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน covid-19 ประกอบการเดินทาง ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรอง ได้ที่
  • หน่วยงานหรือสถานพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค หรือ
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ
  • สถานพยาบาลที่ได้รับมอบหมาย ให้ออกหนังสือรับรอง
 
เอกสารที่ต้องใช้

สิ่งที่ท่านต้องนำมายื่นประกอบการขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน covid-19 เพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศได้แก่ 
1 หนังสือเดินทาง 
2 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน covid19 ของประเทศไทย
 

ขั้นตอนการออกหนังสือรับรอง

1. นำเอกสารตัวจริงและสำเนา ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้วมายื่น

2. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารของท่าน  
 
3. เมื่อตรวจสอบแล้วเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน covid-19 เพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศให้ท่าน
 

ค่าใช้จ่าย

สามารถสอบถามค่าใช้จ่าย ได้จากหน่วยงานที่ให้บริการ


ท่านสามารถใช้หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนนี้ ประกอบการเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางกลับเข้าประเทศไทย 
 
ทั้งนี้ก่อนการเดินทาง ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดของประเทศปลายทาง พร้อมทั้งเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ และปฏิบัติตามข้อกำหนด 
 
 
article image2 - HealthServ

คำถามและข้อสงสัยพร้อมคำตอบ

ถาม : หลังจากฉีดวัคซีนครบถ้วนเราสามารถขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน covid-19 เพื่อเดินทางไปต่างประเทศได้ทันทีใช่หรือไม่
 
ใช่ ท่านสามารถขอหนังสือรับรองได้ทันทีหากมีเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดโดยสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่หน่วยงานหรือสถานพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ออกหนังสือรับรองได้
 
 
ถาม : หากทำหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนหายทำอย่างไรดี
ให้ท่านนำใบแจ้งความหนังสือรับรองหายไปติดต่อกับหน่วยงานที่เคยออกหนังสือรับรองให้กับท่าน เพื่อขอออกหนังสือรับรองเล่มใหม่
 
ถาม : หากไม่สะดวกเดินทางไปขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนด้วยตนเอง สามารถยื่นเอกสารผ่านช่องทางอื่นได้หรือไม่
 
ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนแทนได้โดยนำเอกสารต่อไปนี้มายื่นขอได้แก่ 
1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง 
2. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจตัวจริง พร้อมสำเนา หรือพาสปอร์ตกรณีเป็นชาวต่างชาติ 
3. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาและ 
4. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของผู้ขอหนังสือรับรองตัวจริง พร้อมสำเนา
 
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ได้ที่เว็บไซต์กองโรคติดต่อทั่วไป
 
ทั้งนี้บางหน่วยงานอาจให้บริการยื่นเอกสารล่วงหน้าผ่านทาง Email หรือช่องทางอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากหน่วยงานนั้นๆ 
 
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบโรค
โดยท่านสามารถแกน QR Code  หรือ ตามลิงค์กรมควบคุมโรค 
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ

หน่วยงานที่ให้บริการ

หน่วยงานที่ให้บริการ ออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

(ข้อมูล ณ วันที่7 กันยายน 2564 เวลา 10.50 น. - กรมควบคุมโรค

*** หมายเหตุ การให้บริการแต่ละแห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการออกหนังสือรับรองฯ อีกครั้งกับหน่วยงานที่ท่านจะไปรับบริการ

 

กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี

กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี
 
กองโรคติดต่อทั่วไป -เบอร์โทรศัพท์: 02 590 3234-35
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/dcd/
 http://vpassport.ddc.moph.go.th
 
สถาบันบำราศนราดูร -เบอร์โทรศัพท์: 02 590 3430
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/bidi/
 
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง -เบอร์โทรศัพท์: 02 521 1668
-เว็บไซต์: http://vacn.ddc.moph.go.th/
 
 

เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
-เบอร์โทรศัพท์: 053 271 435
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc1/

เชียงใหม่

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์: 053 211 048–50
เว็บไซต์: https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/

- โรงพยาบาลนครพิงค์
เบอร์โทรศัพท์: 053 999 200
เว็บไซต์: http://www.nkp-hospital.go.th/

ลำพูน

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
บอร์โทรศัพท์: 053 093 725
เว็บไซต์: https://www.lamphunhealth.go.th/

- โรงพยาบาลลำพูน เบอร์โทรศัพท์: 053 569 100
เว็บไซต์: http://www.lpnh.go.th/

เชียงราย

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เบอร์โทรศัพท์: 053 910 300 เว็บไซต์: http://cro.moph.go.th/

- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เบอร์โทรศัพท์: 053 910 600 เว็บไซต์: https://www.crhospital.org/home/

แพร่

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
เบอร์โทรศัพท์: 054 511 145
เว็บไซต์: https://www.pro.moph.go.th/

- โรงพยาบาลแพร่
เบอร์โทรศัพท์: 054 533 500
เว็บไซต์: http://www.phraehospital.go.th/ph11
 

เขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์

 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

-เบอร์โทรศัพท์: 055 214 615-7
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc2/ (ยังไม่เปิดให้บริการ)

สุโขทัย

- โรงพยาบาลสุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์: 055 611 702
เว็บไซต์: http://www.skth.go.th/

- โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์: 055 682 030
เว็บไซต์: https://www.srisangworn.go.th/

อุตรดิตถ์

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์: 055 411 439
เว็บไซต์: https://uto.moph.go.th/2018/web

- โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์: 055 409 999
เว็บไซต์: http://www.uttaradit-hosp.go.th:81/utthosp/

เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ (ยังไม่เปิดให้บริการ)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

-เบอร์โทรศัพท์: 056 221 822
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc3/

(ยังไม่เปิดให้บริการ)

เขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี ลพบุรี อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก

 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
-เบอร์โทรศัพท์: 036 239 302
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc4/ (ยังไม่เปิดให้บริการ)

พระนครศรีอยุธยา

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์: 035 241 520
เว็บไซต์: http://www.ayph.in.th/

ลพบุรี
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 036 426 844
เว็บไซต์: http://wwwlbo.moph.go.th/newweb/

สระบุรี

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 036 223 118
เว็บไซต์: http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ewt/ saraburi_web/main.php?filename=index

สิงห์บุรี

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
เบอร์โทรศัพท์: 036 813 493
เว็บไซต์: http://www.sbo.moph.go.th/sbo/

อ่างทอง

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เบอร์โทรศัพท์: 035 611 222
เว็บไซต์: https://www.ato.moph.go.th/

นนทบุรี

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 02 950 3071
เว็บไซต์: https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nont/


ปทุมธานี


- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์: 02 581 6454
เว็บไซต์: https://ptepho.moph.go.th/ptepho/

นครนายก

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
เบอร์โทรศัพท์: 037 386 388
เว็บไซต์: http://nayok.moph.go.th/web/ 

เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบฯ

 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
-เบอร์โทรศัพท์: 032 338 580, 032 321 512
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc5/ (ยังไม่เปิดให้บริการ)

นครปฐม

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์: 034 213 279
เว็บไซต์: http://nptho.moph.go.th/


ประจวบคีรีขันธ์

- โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 032 601 060
เว็บไซต์: http://pkhospital.go.th/


เพชรบุรี

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 032 400 099
เว็บไซต์: http://www.pbro.moph.go.th/

เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี

 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
-เบอร์โทรศัพท์: 038 271 881-2
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc6/

ชลบุรี

- หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 6.1 อำเภอบางละมุง (ศูนย์พัทยารักษ์)
เบอร์โทรศัพท์: 038 199 346
อีเมล์: pr.dpc6@gmail.com

เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น

 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
-เบอร์โทรศัพท์: 043 222 818-9
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc7/

เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี หนองคาย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

-เบอร์โทรศัพท์: 042 219 168
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc8/ (ยังไม่เปิดให้บริการ)

หนองคาย

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
เบอร์โทรศัพท์: 042 465 067
เว็บไซต์: https://wwwnko.moph.go.th/main_new/

อุดรธานี

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์: 042 222 256
เว็บไซต์: https://www.udo.moph.go.th/wasabi3/Home.php

เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
-เบอร์โทรศัพท์: 044 212 900
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc9/ (ยังไม่เปิดให้บริการ)

ชัยภูมิ

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์: 044 836 826
เว็บไซต์: https://cpho.moph.go.th/


นครราชสีมา

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์: 044 465 011
เว็บไซต์: http://www.korathealth.com/korathealth/index. php

- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์: 044 235 000
เว็บไซต์: http://www.mnrh.go.th/th/


สุรินทร์

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์: 044 518 402
เว็บไซต์: http://surin.moph.go.th/SPHO/

- โรงพยาบาลสุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์: 044 511 757
เว็บไซต์: https://www.surinhospital.org/

เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
-เบอร์โทรศัพท์: 045 255 934, 045 243 235
-เว็บไซต์:https://ddc.moph.go.th/odpc10/ (ยังไม่เปิดให้บริการ)


อุบลราชธานี


- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์: 045 243 301
เว็บไซต์: http://www.phoubon.in.th/

- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์: 045 319 300
เว็บไซต์: http://www.50pansa.go.th/

- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
เบอร์โทรศัพท์: 045 361 133
เว็บไซต์: http://www.detudomhospital.org/

- โรงพยาบาลวารินชำราบ
เบอร์โทรศัพท์: 045 424 250
เว็บไซต์: https://www.warin.go.th/

เขตสุขภาพที่ 11 ภาคใต้ตอนบนและตะวันตก

 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
-เบอร์โทรศัพท์: 075 341 147
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc11/ (ยังไม่เปิดให้บริการ)


ชุมพร

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
เบอร์โทรศัพท์: 077 511 997
เว็บไซต์: http://www.cmpo.moph.go.th/cmpo/


นครศรีธรรมราช

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์: 075 343 409
เว็บไซต์: https://www.nakhonsihealth.org/


สุราษฎร์ธานี

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์: 077 272 784
เว็บไซต์: http://www.stpho.go.th/

- โรงพยาบาลเกาะสมุย
เบอร์โทรศัพท์: 077 913 200
เว็บไซต์: https://www.samuihospital.go.th/title_page/ index.html


กระบี่

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
เบอร์โทรศัพท์: 075 631 534
เว็บไซต์: http://203.157.232.108/webkbo61/
พังงา

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
เบอร์โทรศัพท์: 076 481 721- 22,23,25,26
เว็บไซต์: http://www.pngo.moph.go.th/


ภูเก็ต

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076 212 297
เว็บไซต์: https://www.pkto.moph.go.th/home.html

- โรงพยาบาลป่าตอง
เบอร์โทรศัพท์: 076 342 633
เว็บไซต์: http://www.patonghospital.go.th/main/

- โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076 361 234
เว็บไซต์: https://www.vachiraphuket.go.th/


ระนอง

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
เบอร์โทรศัพท์: 077 812 679 เว็บไซต์: http://www.rno.moph.go.th/

เขตสุขภาพที่ 12 ภาคใต้ตะวันออกและตอนล่าง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
-เบอร์โทรศัพท์: 074 336 080
-เว็บไซต์:https://ddc.moph.go.th/odpc12/


พัทลุง

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
เบอร์โทรศัพท์: 074 613 127
เว็บไซต์: http://www2.ptho.moph.go.th/


สงขลา

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ 074 326 091 - 93
เว็บไซต์ https://www.skho.moph.go.th/intro.php

- โรงพยาบาลสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ 074 338 100
เว็บไซต์ https://www.skhospital.go.th/


ตรัง

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เบอร์โทรศัพท์: 075 205 615 - 22
เว็บไซต์: http://www.tro.moph.go.th/


สตูล

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์: 074 711 071
เว็บไซต์: http://ssj.stno.moph.go.th/wordpress/


นราธิวาส

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
เบอร์โทรศัพท์: 073 532 056-65
เว็บไซต์: http://www.ntwo.moph.go.th/blog/


ปัตตานี

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์: 073 460 234, 073 460 305
เว็บไซต์: https://www.ptn.moph.go.th/ptn/


ยะลา

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
เบอร์โทรศัพท์: 073 212 008
เว็บไซต์: https://www.ylo.moph.go.th/

- โรงพยาบาลยะลา
เบอร์โทรศัพท์ 073-244 711-8
เว็บไซต์ http://118.174.45.27/yrhweb/
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)