× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เส้นทางยานยนต์ไร้มลพิษสหราชอาณาจักรเริ่มในปี ค.ศ. 2040

เส้นทางยานยนต์ไร้มลพิษสหราชอาณาจักรเริ่มในปี ค.ศ. 2040 - HealthServ

ปัญหาการปลดปล่อยมลพิษของยานยนต์เป็นประเด็นที่สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษให้ความสำคัญมาโดยตลอด ในปี ค.ศ. 2009 สหราชอาณาจักร เริ่มมีการกำ หนดความหมายของยานยนต์มลพิษขั้นตํ่าพิเศษ หรือ Ultra-low Emission Vehicle (ULEV) หมายถึงยานยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 70 กรัม ต่อกิโลเมตรจากท่อไอเสีย จากการวัดด้วยการทดสอบบนวัฏจักรการขับขี่แบบยุโรป โดยมีการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ULEV เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการลดการปลดปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้น

 
 
 
อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหามลพิษในหลายเมืองใหญ่สหราชอาณาจักรและมีค่ามลพิษเกินค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีการประกาศว่าจะห้ามจำหน่ายรถยนต์เครื่องยนต์ภายในปีค.ศ. 2040 และหลังจากนั้นหนึ่งปีในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018 กระทรวงคมนาคม สหราชอาณาจักร ได้มีการจัดทำรายงานชื่อว่า The Road to Zero, Next steps towards cleaner road transport and delivering our Industry Strategy เป็นรายงานที่ประกาศนโยบายประเทศและแผนการดำ เนินงานอย่างเป็นทางการ เพื่อนำ ไปสู่ยานยนต์ไร้มลพิษในปีค.ศ.2040
 
 
โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 11-12 กันยายน ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม สหราชอาณาจักร ได้จัดงานประชุมสุดยอดยานยนต์ไร้มลพิษ (Zero Emission Vehicle Summit) ณ เมืองเบอร์มิงแฮม (Birmingham) และเมืองเบดฟอร์ด (Bedford) สหราชอาณาจักร โดยมีนางเทเรซา เมย์ (Theresa May) นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเข้าร่วมงานและประกาศส่งเสริมให้สหราชอาณาจักรเป็นประเทศผู้นำ ที่มีศักยภาพในการออกแบบและผลิตยานยนต์ไร้มลพิษ และตั้งเป้าหมายภายในปีค.ศ. 2040 รถยนต์ใหม่ในอังกฤษจะเป็นยานยนต์ไร้มลพิษทั้งหมด โดยมีการเชิญผู้นำ ประเทศจากหลายประเทศเข้าร่วมงาน รวมทั้งประเทศไทยของเราซึ่ง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้นำคณะจากประเทศไทยเข้าร่วมงานและสังเกตการณ์ และตัวข้าพเจ้าเองในฐานะผู้แทนสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้มีโอกาสรับเชิญให้เข้าร่วมงานสำ คัญครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้บางประเทศหรือรัฐได้มีการร่วมลงนามในการประกาศเจตนารมณ์เบอร์มิงแฮมเรื่องยานยนต์ไร้มลพิษ (Birmingham Declaration on Zero Emission Vehicles) ในครั้งนี้อีกด้วย 
 
 
 
article image2 - HealthServ


ตัวอย่างแผนและเป้าหมายสำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 2020-2040

 
ค.ศ. 2020 มีการลงทุนเงินโดยภาครัฐ 1.5 พันล้านปอนด์ (ประมาณ 64,000 ล้านบาท) เพื่อให้เกิดงานวิจัยและพัฒนายานยนต์มลพิษขั้นตํ่าพิเศษ หรือ ULEV รวมไปถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในการอัดประจุไฟฟ้าถึง 400 ล้านปอนด์ (ประมาณ 17,000 ล้านบาท) เมืองอ๊อกฟอร์ด นำ ร่องให้มีพื้นที่ไร้มลพิษ โดยมีแผนจะยกเลิกไม่ให้รถยนต์เครื่องยนต์วิ่งในกลางเมือง เพื่อแก้ปัญหามลพิษ เช่น ฝุ่นละออง PM 2.5
 
ค.ศ. 2021 มีแผนจะกำ หนดค่าใหม่ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนได์ออกไซด์ของยานยนต์ULEVไม่เกิน 50 กรัมต่อกิโลเมตร
 
ค.ศ. 2022 ตั้งเป้าหมายให้ยานยนต์ ULEV ที่ผลิตในสหราชอาณาจักรจะต้องเป็นชิ้นส่วนจากสหราชอาณาจักรเป็น 50 % ของตัวมูลค่ายานยนต์ทั้งคัน
 
ค.ศ. 2030 ตั้งเป้าลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์30% เทียบกับการปลดปล่อยในปีค.ศ.2021ตั้งเป้าให้ยานยนต์ใหม่ที่มีการจำ หน่ายต้องเป็นยานยนต์ULEV อย่างน้อย 50 % ประกอบไปด้วยรถยนต์50-70%
และรถตู้40 %
 
ค.ศ. 2035 พัฒนาแบตเตอรี่ให้มีราคา 100 เหรียญสหรัฐ (3,300บาท)ต่อกิโลวัตต์-ชม.และพัฒนาค่าความหนาแน่นพลังงานของแบตเตอรี่ให้ได้ถึง 1,000 Wh/L เพื่อให้แบตเตอรี่ที่ผลิตภายในสหราชอาณาจักรสามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้
 
ค.ศ. 2040 รถยนต์และรถตู้ใหม่ทั้งหมดต้องเป็นรถยนต์ไร้มลพิษ
 
ค.ศ. 2050 คาดว่ารถยนต์และรถตู้ทั้งหมดในสหราชอาณาจักรเป็นรถยนต์ไร้มลพิษ
 
 สำหรับยานยนต์ไร้มลพิษที่มีความเป็นไปได้ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่100%และยานยนต์ไฟฟ้าไฮโดรเจน โดยสหราชอาณาจักรมีนโยบายเป็นกลางทางเทคโนโลยี (Technology neutral approach) เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่หากศึกษาในการงบประมาณที่สนับสนุนในตอนนี้ ค่อนข้างเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า100%อย่างไรก็ตามเป้าหมายใน ปีค.ศ. 2040 ยังมีเวลาถึง 20 ปีน่าจะทำ ให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไร้มลพิษของผู้ประกอบการที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไป
 
 
ยศพงษ์ ลออนวล
นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)