× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อหน่วยรับคัดกรองตรวจโควิด ภาคเหนือ

สายด่วน สปสช. 1330 หรือโทร สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

รายชื่อหน่วยรับคัดกรองตรวจโควิด ภาคเหนือ โดยสปสช. (บัตรทอง) โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ทุกสิทธิการรักษา ได้แก่ สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง และสิทธิสุขภาพอื่นๆ) ที่มีอาการตามหลักเกณฑ์ สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน สอบถาม

เพิ่มเติมโทร สายด่วน สปสช. 1330 หรือโทร สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 ทุกวัน ตลอด 24 ชม. หากพบว่าติดเชื้อ ต้องการหาเตียงโควิด สายด่วน 1669 , 1668 ,1330 หรือที่ Line @sabaideebot

เชียงราย

 • รพ.ดอยหลวง 053-777035 ดอยหลวง ปงน้อย
 • รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ 053-717499 เมืองเชียงราย สันทราย
 • รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 053-711300 เมืองเชียงราย เวียง
 • รพ.เทิง 053-795259 เทิง เวียง
 • รพ.พาน 053-721345 พาน ม่วงคำ
 • รพ.ป่าแดด 053-654479-80 ป่าแดด ป่าแดด
 • รพ.แม่จัน 053-660831, 053-771300, 053-771056 แม่จัน แม่จัน
 • รพ.เชียงแสน 053-777017, 053-777315, 053-777317 เชียงแสน เวียง
 • รพ.แม่สาย 053-731300-1 แม่สาย เวียงพางคำ
 • รพ.แม่สรวย 053-786017 แม่สรวย แม่พริก
 • รพ.เวียงป่าเป้า 053-781342 เวียงป่าเป้า เวียง
 • รพ.พญาเม็งราย 053-799033 พญาเม็งราย แม่เปา
 • รพ.เวียงแก่น 053-608146 เวียงแก่น ม่วงยาย
 • รพ.ขุนตาล 053-606221-2 ขุนตาล ต้า
 • รพ.แม่ฟ้าหลวง 053-730357-9 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน
 • รพ.แม่ลาว 053-603100-19 แม่ลาว จอมหมอกแก้ว
 • รพ.เวียงเชียงรุ้ง 053-953137-8 เวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ
 • รพร.เชียงของ 053-791206-7, 053-791007 เชียงของ เวียง
 • รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 053-717649-50 เมืองเชียงราย รอบเวียง
 • รพ.สมเด็จพระญาณสังวร 053-768750 - 2 เวียงชัย เวียงชัย
 • รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-914000 เมืองเชียงราย นางแล

เชียงใหม่

 • รพ.ลานนา 053-999777 เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน
 • รพ.ราชเวชเชียงใหม่ 053-801999 เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
 • รพ.เทพปัญญา 2 053-220022-27 เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
 • รพ.เทพปัญญา 053-852590 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม
 • รพ.เชียงใหม่ราม 053-920300 เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
 • รพ.นครพิงค์ 053-999200 แม่ริม ดอนแก้ว
 • รพ.จอมทอง 0-5334-1218-9 จอมทอง ดอยแก้ว
 • รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 053-485371 แม่แจ่ม ช่างเคิ่ง
 • รพ.เชียงดาว 053-455248 เชียงดาว เชียงดาว
 • รพ.ดอยสะเก็ด 053-495571 ดอยสะเก็ด เชิงดอย
 • รพ.แม่แตง 053-470701-2 แม่แตง สันมหาพน
 • รพ.สะเมิง 053-487124-5 สะเมิง สะเมิงใต้
 • รพ.ฝาง 053-451144 ฝาง เวียง
 • รพ.แม่อาย 053-49036-7 แม่อาย แม่อาย
 • รพ.พร้าว 053-475271 พร้าว เวียง
 • รพ.สันป่าตอง 053-355334-5 สันป่าตอง ยุหว่า
 • รพ.สันกำแพง 053-446635-7 สันกำแพง บวกค้าง
 • รพ.สันทราย 053-498998 สันทราย หนองหาร
 • รพ.หางดง 053-442112, 053-441693 หางดง หางดง
 • รพ.ฮอด 053-461095 ฮอด หางดง
 • รพ.ดอยเต่า 053-833189-90 ดอยเต่า ดอยเต่า
 • รพ.อมก๋อย 053-467068 อมก๋อย อมก๋อย
 • รพ.สารภี 053-321179 สารภี สารภี
 • รพ.เวียงแหง 053-477012 เวียงแหง เมืองแหง
 • รพ.ไชยปราการ 053-870444, 053-870077 ไชยปราการ ศรีดงเย็น
 • รพ.แม่วาง 053-928044 แม่วาง บ้านกาด
 • รพ.แม่ออน 053-880745, 053-88746, 053-880991 แม่ออน บ้านสหกรณ์
 • รพ.กองบิน 41 053-273786 เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์
 • รพ.ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ 053-245784 เมืองเชียงใหม่ วัดเกต
 • รพ.ดอยหล่อ 053-267397-9 ดอยหล่อ ดอยหล่อ
 • รพ.ดารารัศมี 053-297207 แม่ริม ริมใต้
 • รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล 053-819333-43 เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
 • รพ.เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ 053-270144-59 เมืองเชียงใหม่ หายยา
 • รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-947000 เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
 • รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ 053-200002 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด
 • รพ.ทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล 053-411234 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
 • รพ.วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 053-484010 กัลยาณิวัฒนา บ้านจันทร์
 • รพ.ประสาทเชียงใหม่ 053-920200 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ

น่าน

 • รพ.ภูเพียง 089-7006073 ภูเพียง ม่วงตึ๊ด
 • รพ.น่าน 054-710138 เมืองน่าน ในเวียง
 • รพ.แม่จริม 054-769036, 054-769223 แม่จริม หนองแดง
 • รพ.บ้านหลวง 054-761060 บ้านหลวง ป่าคาหลวง
 • รพ.นาน้อย 054-789089-90 นาน้อย ศรีษะเกษ
 • รพ.ท่าวังผา 054-755516, 054-755380 ท่าวังผา ท่าวังผา
 • รพ.เวียงสา 054-752012-3 เวียงสา กลางเวียง
 • รพ.ทุ่งช้าง 054-795100 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
 • รพ.เชียงกลาง 054-797111 เชียงกลาง เชียงกลาง
 • รพ.นาหมื่น 054-787013-4 นาหมื่น นาทะนุง
 • รพ.สันติสุข 054-767045 สันติสุข ดู่พงษ์
 • รพ.บ่อเกลือ 054-778066 บ่อเกลือ บ่อเกลือใต้
 • รพ.สองแคว 054-777085 สองแคว นาไร่หลวง
 • รพร.ปัว 054-791104 ปัว วรนคร
 • รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 054-751869 เมืองน่าน ในเวียง
 • รพ.เฉลิมพระเกียรติ 054-795568 เฉลิมพระเกียรติ ห้วยโก๋น

พะเยา

 • ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 054-466699 เมืองพะเยา แม่กา
 • รพ.ภูซาง 054-465100 ภูซาง ป่าสัก
 • รพ.ภูกามยาว 054-079801 ภูกามยาว ห้วยแก้ว
 • รพ.พะเยาราม 054 411 111 เมืองพะเยา ท่าวังทอง
 • รพ.พะเยา 054-409300 เมืองพะเยา บ้านต๋อม
 • รพ.เชียงคำ 054-451300 เชียงคำ หย่วน
 • รพ.จุน 054-409200-19 จุน ห้วยข้าวก่ำ
 • รพ.เชียงม่วน 054-495018 ต่อ 125 เชียงม่วน บ้านมาง
 • รพ.ดอกคำใต้ 054-491119, 054-491994 ดอกคำใต้ ดอนศรีชุม
 • รพ.ปง 054-497225, 054-497030 ปง นาปรัง
 • รพ.แม่ใจ 054-409600 แม่ใจ ศรีถ้อย
 • รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 054-482778 เมืองพะเยา ท่าวังทอง
 • ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 054-466666 เมืองพะเยา แม่กา

แพร่

 • รพ.แพร่-รามโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 054-522911 เมืองแพร่ ในเวียง
 • รพ.แพร่ 054-533500 เมืองแพร่ ในเวียง
 • รพ.ร้องกวาง 054-597298 ร้องกวาง ร้องเข็ม
 • รพ.ลอง 054-581479, 054-581661 ลอง บ้านปิน
 • รพ.สูงเม่น 054-543366 สูงเม่น ดอนมูล
 • รพ.สอง 054-591815, 054-593074 สอง บ้านหนุน
 • รพ.วังชิ้น 054-589098 วังชิ้น วังชิ้น
 • รพ.หนองม่วงไข่ 054-647458-9 หนองม่วงไข่ น้ำรัด
 • รพร.เด่นชัย 054-613354, 054-613134 เด่นชัย เด่นชัย

ลำปาง

 • รพ.เขลางค์นคร-ราม 054-225100 เมืองลำปาง สวนดอก
 • รพ.ลำปาง 054-223623 เมืองลำปาง หัวเวียง
 • รพ.แม่เมาะ 054-226104, 054-226032 แม่เมาะ แม่เมาะ
 • รพ.เกาะคา 054-281393, 054-281993, 054-282269 เกาะคา ศาลา
 • รพ.เสริมงาม 054-286117-118 เสริมงาม ทุ่งงาม
 • รพ.งาว 054-261253 งาว หลวงเหนือ
 • รพ.แจ้ห่ม 0542-71010 แจ้ห่ม วิเชตนคร
 • รพ.วังเหนือ 054-279100 วังเหนือ วังเหนือ
 • รพ.เถิน 054-292016 เถิน ล้อมแรด
 • รพ.แม่พริก 054-299324 แม่พริก พระบาทวังตวง
 • รพ.แม่ทะ 054-289184, 054-289403 แม่ทะ นาครัว
 • รพ.สบปราบ 054-296085, 054-296252 สบปราบ สบปราบ
 • รพ.ห้างฉัตร 054-269506 ห้างฉัตร ห้างฉัตร
 • รพ.เมืองปาน 054-276346 เมืองปาน เมืองปาน
 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 054-221874 ต่อ 1124 เมืองลำปาง พิชัย
 • รพ.มะเร็งลำปาง 054-335262 เมืองลำปาง พิชัย

ลำพูน

 • รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล 053-581600-4 เมืองลำพูน บ้านกลาง
 • รพ.ลำพูน 053-569100 เมืองลำพูน ต้นธง
 • รพ.แม่ทา 053-976000 , 053-571171 แม่ทา ทาสบเส้า
 • รพ.บ้านโฮ่ง 053-591505, 053-550444 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง
 • รพ.ลี้ 053-596513-7 ลี้ ลี้
 • รพ.ทุ่งหัวช้าง 053-975201 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง
 • รพ.ป่าซาง 053-555400 ป่าซาง นครเจดีย์
 • รพ.บ้านธิ 053-984325-6 บ้านธิ บ้านธิ
 • รพ.ศิริเวชลำพูน 053-096440 เมืองลำพูน เวียงยอง
 • รพ.เวียงหนองล่อง 087-3018898 เวียงหนองล่อง วังผาง

แม่ฮ่องสอน

 • รพ.ศรีสังวาลย์ 053-611378 เมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ
 • รพ.ขุนยวม 053-691017 ขุนยวม ขุนยวม
 • รพ.ปาย 053-699031 ปาย เวียงใต้
 • รพ.แม่สะเรียง 053-621027 แม่สะเรียง แม่สะเรียง
 • รพ.แม่ลาน้อย 053-689060 แม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย
 • รพ.สบเมย 053-618080-2 สบเมย แม่สวด
 • รพ.ปางมะผ้า 053-617154 ปางมะผ้า สบป่อง

อุตรดิตถ์

 • รพ.อุตรดิตถ์ 055-409999 เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ
 • รพ.ตรอน 055-491337, 055-451256 ตรอน บ้านแก่ง
 • รพ.ท่าปลา 055-499070 ท่าปลา ท่าปลา
 • รพ.น้ำปาด 055-481574-7 น้ำปาด แสนตอ
 • รพ.ฟากท่า 055-489339-40 ฟากท่า ฟากท่า
 • รพ.บ้านโคก 055-486126-7 บ้านโคก บ้านโคก
 • รพ.พิชัย 055-421145 พิชัย ในเมือง
 • รพ.ลับแล 055-431345 ลับแล ชัยจุมพล
 • รพ.ทองแสนขัน 055-418035-40 ทองแสนขัน บ่อทอง
ภาคอื่นๆ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง