× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

Mahidol Nakhonsawan Medical Center

ภาพโลโก้ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ (Mahidol Bumrungrak Nakhonsawan Medical Center) เป็นส่วนงาน 1 ใน 4 ส่วนงานหลัก ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...โทร 056-009609, 088-2746611
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

 

ข้อมูลศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
บริการ
ผู้ป่วยนอก
ตรวจสุขภาพ
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนจีน
กายภาพบำบัด
ศูนย์ผู้สูงอายุ

ตารางออกตรวจแพทย์
สูติ-นรีเวชกรรม
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อายุรกรรมโรคไต
ศัยกรรมตกแต่ง
อายุรกรรมหัวใจ
กุมารเวชกรรม
หู คอ จมูก
แพทย์เวชปฏิบัติตรวจโรจทั่วไป
และตรวจสุขภาพประจำปี
การแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนจีน
กายภาพบำบัด
 
       ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ (Mahidol Bumrungrak Nakhonsawan Medical Center) เป็นส่วนงาน 1 ใน 4 ส่วนงานหลัก ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

       จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ให้เป็นวิทยาเขตที่สำคัญของภูมิภาค มุ่งพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยการต่อยอดและผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนจีน และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนท้องถิ่น

       เป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน 7 จังหวัดคือ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ ให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างระบบจิตอาสาชุมชน ให้ตระหนักในสุขภาพของตนเองและการช่วยเหลือคนในชุมชนซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบองค์รวม


           จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุไทย พบว่าสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี ถึงร้อยละ 20 ดังนั้นศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จึงมีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ โดยมีแผนงานพัฒนาศักยภาพของศูนย์การแพทย์เพื่อรองรับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคทางตา หู คอ จมูกและช่องปาก โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด รองรับปัญหาของผู้สูงอายุระยะ หลังวิกฤติ ซึ่งต้องการการดูแลและฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้าน รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต

 
           ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้เริ่มเปิดบริการตรวจผู้ป่วยนอก แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด เป็นการชั่วคราวที่อาคารสร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และในปีงบประมาณ 2559 ได้เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารผู้ป่วยนอก กลุ่มอาคารบริการ และอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 380,300,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2561 และได้เริ่มมีการให้บริการตรวจรักษาคนไข้ที่อาคารศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย ห้องตรวจผู้ป่วยแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย แผนกเอกซเรย์ แผนกกายภาพบำบัด และแผนกห้องปฏิบัติการ โดยมีแผนงานในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2566และพัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียงระดับตติยภูมิ ภายในปี พ.ศ. 2571

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง