× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

จุฬาฯประกาศ เป็นพื้นที่ปลอดกัญชากัญชง และห้ามใช้จัดกิจกรรมใดๆ

จุฬาฯประกาศ เป็นพื้นที่ปลอดกัญชากัญชง และห้ามใช้จัดกิจกรรมใดๆ HealthServ.net
จุฬาฯประกาศ เป็นพื้นที่ปลอดกัญชากัญชง และห้ามใช้จัดกิจกรรมใดๆ HealthServ.net

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกประกาศ 2 ฉบับ ลงวันที่ 20 และ 22 มิถุนายน 2565 แสดงจุดยืนว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จะเป็นพื้นที่ "ปลอดกัญชาหรือกัญชง" และ ห้ามนำพืชกัญชาหรือกัญชง มาใช้ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย

 

ประกาศจุฬาฯ 20 มิถุนายน 2565  จุฬาฯ ปลอดกัญชาหรือกัญชง


เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่เขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ประกาศจุฬาฯ เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่เขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565  โดยนโยบายคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 
            ข้อ 1.  ให้พื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาหรือกัญชง”
 
            ข้อ 2.  ให้นิสิต นักเรียน ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัย งดครอบครอง นำเข้ามา ใช้ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย บริโภค หรือเสพพืชกัญชาหรือกัญชง ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีส่วนประกอบของพืชกัญชาหรือกัญชง รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพืชกัญชาหรือกัญชงภายในพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือเป็นการใช้ตามเหตุผลทางการแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน
 
            ข้อ 3. ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยร่วมกันสอดส่องดูแลนิสิต นักเรียน และผู้ร่วมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ หากพบว่านิสิต นักเรียน หรือผู้ร่วมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยคนใดได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชง ให้แจ้งศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-0568  ในวันและเวลาทำการ เพื่อทำการบำบัดรักษาต่อไป
 
            ข้อ 4.  มหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พืชกัญชาหรือกัญชง รวมทั้งอันตรายจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงแก่นิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์ตลอดจนหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด
 
            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20  มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป  [ประกาศ]
 
 

++++

ประกาศจุฬาฯ 22 มิถุนายน 2565  จุฬาฯ กิจกรรมปลอดกัญชาหรือกัญชง


ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่เขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กำหนดนโยบายให้พื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาหรือกัญชง” เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสวัสดิการและความปลอดภัยของนิสิต จึงเห็นควรให้มีมาตรการห้ามนำพืชกัญชาหรือกัญชง มาใช้ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
 
            ข้อ 1 ให้การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ “ปลอดกัญชาหรือกัญชง”
 
            ข้อ 2 ห้ามนำพืชกัญชาหรือกัญชง มาใช้ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย อาทิ กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมเชียร์ เป็นต้น ยกเว้นกิจกรรมด้านวิชาการที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาวิจัยโดยได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือเป็นการใช้ตามเหตุผลทางการแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน
 
            ข้อ 3 ในขณะจัดกิจกรรมห้ามนิสิตผู้รับผิดชอบกิจกรรม นิสิตที่ปฏิบัติงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครอบครอง นำเข้ามา ใช้ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย บริโภค หรือเสพพืชกัญชาหรือกัญชง ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีส่วนประกอบของพืชกัญชาหรือกัญชง รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพืชกัญชาหรือกัญชง หากตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดข้างต้น นิสิตจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ.2527
 
             ข้อ 4 ให้รองคณบดีหรือผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิตที่ได้รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรม สอดส่องดูแลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาจากการใช้พืชกัญชาหรือ  กัญชง
 
            ข้อ 5 กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิตหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
 
            ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ [ประกาศ]

 
จุฬาฯประกาศ เป็นพื้นที่ปลอดกัญชากัญชง และห้ามใช้จัดกิจกรรมใดๆ HealthServ

 

คำถาม-คำตอบที่น่าสนใจเรื่อง “จุฬาฯ ปลอดกัญชา”

 
ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ประกาศจุฬาฯ เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่เขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ไปแล้วนั้น
 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลคำถาม-คำตอบที่น่าสนใจเรื่อง “จุฬาฯ ปลอดกัญชา” เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องกัญชาและกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเขตปลอดกัญชา กัญชง  ดังนี้


 
 กัญชา กัญชงถูกกฎหมายแล้วใช่หรือไม่
 
 ไม่เสมอไป การปลดล็อกกัญชาทำเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นหลัก ยังมีกรอบกฎหมายควบคุมอยู่


 
 กัญชา กัญชงดีต่อสุขภาพใช่หรือไม่
 
การบริโภคด้วยวิธีการ และ/หรือปริมาณที่ไม่เหมาะสม อาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจได้


 
 นำกัญชา กัญชงเข้าจุฬาฯ ได้ไหม
 
ไม่ได้ จุฬาฯ ประกาศเป็นเขตปลอดกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีส่วนผสมกัญชา กัญชงทั่วทั้งมหาวิทยาลัย บริโภคหรือใช้กัญชา กัญชงในพื้นที่จุฬาฯ ได้หรือไม่
 
ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือเป็นการใช้ตามเหตุผลทางการแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์


 
 หากชาวจุฬาฯ มีปัญหาข้อสงสัยด้านสุขภาพเกี่ยวกับกัญชา กัญชงควรถามใคร
 
ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-2568 (วันและเวลาทำการ)
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง