× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

H.R.H. Maha Chakri Sirindhorn Medical Center

ภาพโลโก้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว.
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่มีรพ.เครือข่ายประกันสังคม

ข้อมูลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

หน่วยงานการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล
สำนักฝ่ายการพยาบาล  
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป GP CLINIC  
ด้านศัลยกรรม(ห้องผ่าตัด)  
งานการพยาบาลห้องผ่าตัด (OR)  
แผนกเครื่องมือปลอดเชื้อ   
ด้านศัลยกรรม  
งานการพยาบาลพิเศษ (13/1)   
งานการพยาบาลพิเศษ (12/1)  
งานการพยาบาลพิเศษศัลยกรรมอุบัติเหตุ (14/1)  
งานการพยาบาลศัลยกรรมทั่วไป (12/2)     
งานการพยาบาลศัลยกรรมหญิง (13/2)   
งานการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ (14/2)  
งานการพยาบาลวิกฤตศัลยกรรม (SICU)  
งานการพยาบาลศัลยกรรมกึ่งวิกฤต (Semi SCIU)  
ด้านอายุรกรรม  
งานการพยาบาลพิเศษ (10/1)  
งานการพยาบาลพิเศษ (11/1)  
งานการพยาบาลอายุรกรรมชาย (10/2)  
งานการพยาบาลอายุรกรรมหญิง (11/2)  
งานการพยาบาลวิกฤตอายุกรรม(MICU)  
งานการพยาบาลกึ่งวิกฤตอายุรกรรม (Semi-Med)  
หน่วยหัวใจและหลอดเลือด  
งานห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด Cath_lab  
งานการพยาบาลพิเศษ 15/2  
งานการพยาบาลวิกฤตระบบหัวใจและหลอดเลือด (ICCU)
 
   
ฝ่ายการพยาบาล
ด้านสูตินรีเวชกรรม-กุมารเวชกรรม
งานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด
ศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
งานการพยาบาลพิเศษ (8/1)
งานการพยาบาลพิเศษ (9/1)
งานการพยาบาลหลังคลอด-นารีเวชกรรม  (8/2)
งานการพยาบาลกุมารเวชกรรม (9/2)
งานการพยาบาลวิกฤตเด็กเล็ก(NICU)
งานการพยาบาลวิกฤตเด็กโต(PICU)
ด้านผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน
งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
งานผู้ป่วยนอกชั้น 1
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์
งานการพยาบาลคัดกรอง
 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรม
งานผู้ป่วยนอกชั้น 2 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรม
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกนารีเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกสูติศาสตร์
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกจักษุ
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกจิตเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกโสต ศอ นาสิก ราลิงซ์
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกอายุกรรมโรคหัวใจ
 
ฝ่ายการพยาบาล
ด้านคลินิกพิเศษ
งานล้างไตทางช่องท้อง
งานคลินิกฟ้าใส
งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 
งานเวชภัณฑ์กลาง
งานซักฟอก
งานส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์รับผู้ป่วยใน
งานไตเทียม(ฟอกเลือด)
 
 
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ ครบ 35 พรรษา และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2542 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์คือเป็นสถาบันในการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์และนิสิตคณะอื่นๆ ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งวิจัยที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการวิจัยในทางคลินิค ซึ่งมีพื้นที่การดำเนินงานครอบคลุมทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ เป็นโรงพยาบาลขนาด 360 เตียง พื้นที่ทั้งสิ้น 58,595 ตารางเมตร โดยได้เปิดบริการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปัจจุบันเปิดบริการทั้งสิ้น 11 สาขา คือ สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, สาขากุมารเวชศาสตร์, สาขาอายุรศาสตร์, สาขาศัลยศาสตร์, สาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์, สาขาทันตกรรม, สาขารังสีวิทยา, สาขาโสต ศอ นาสิก, สาขาจักษุ, สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาจิตเวชศาสตร์ ในตอนแรก ทางโรงพยาบาลได้เปิดรับรักษาผู้ป่วยในจำนวน 30 เตียง จนได้ขยายศักยภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้นตามลำดับ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันสามารถรับรักษาผู้ป่วยในได้ทั้งสิ้น 500 เตียง

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง