× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร

Sawang-Dandin-CrownPrince-Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
  • 291, ตำบล สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร 47110
    สายด่วน ฉุกเฉิน
    0-4272-1111 หรือ 1669
  • ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร

 โรงพยาบาลกุดบาก 
249 ม.1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
โทร.0 4278 4021
 
โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 
106 ม.17 ต.นาโพธิ์อ.กุสุมาลย์จ.สกลนคร
 โทร.0 4276 9023
 
โรงพยาบาลคำตากล้า
 80 ม.11 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
โทร.0 4279 6046
 
โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 
76 ม.8 ต.โคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
โทร.0 4271 3550
 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
374 ม.2 ถ.เจริญศิลป-์โคกศิลา ต.เจริญศิลป์อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร โทร.0 4270 9149
 
โรงพยาบาลเต่างอย
 80 ม.6 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
โทร.0 4276 1021
 
โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 
64 ม.5 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
โทร.0 4278 9015
 
โรงพยาบาลบ้านม่วง
 299 ม.2 ต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
โทร.0 4279 4118
 
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
274 ม.10 ต.พรรณนานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
โทร.0 4277 6105
 
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 
288 ม.15 ต.โคกภูอ.ภูพาน จ.สกลนคร โทร.0 4270 8012
 
โรงพยาบาลพังโคน
 188/6 ม.9 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
โทร.0 4277 1222
 
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 
196 ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
โทร.0 4270 7057
 
โรงพยาบาลวานรนิวาส
 90 ม.7 ต.คอนสวรรค์อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
โทร.0 4279 1122
 
โรงพยาบาลวาริชภูมิ
 83 ม.13 ถ.วาริช - กุดบาก ต.วาริชภูมิอ.วาริชภูมิ
จ.สกลนคร โทร.0 4278 1187 
 
โรงพยาบาลส่องดาว 
87 ม.9 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
โทร.0 4278 6062
 
โรงพยาบาลอากาศอำนวย 
ถ.เฉลิมพระเกียรติต.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย
จ.สกลนคร โทร.0 4279 9000

ข้อมูลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร


 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

 ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาล : แรกเริ่มเดิมทีนั้นเป็น สุขศาลา ตั้งอยู่ริมถนนพลานุกูล โดยมีนายสวัสดิ์ โล่อุทัย เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ต่อมาเปลี่ยนเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย เชี่ยวชาญวิทย์ เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ปี 2520 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 30 เตียง ในวันที่ 16 กันยายน 2520 บนเนื้อที่ราชพัสดุริมถนนภูมิภักดี ตำบลสว่างแดนดิน และเปิดให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2521 โดยมี นายแพทย์ชาญชัย คุ้มพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล และในปี 2523 ได้ก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โดยความกรุณา จากพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์ วัน อุตตโม) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครพร้อมผู้มีจิตศรัทธา และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 60 เตียงในวันที่ 23 เมษายน 2523 โดยมี นายแพทย์ชาญชัย คุ้มพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 90 เตียง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2536 ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ โดยมีนายแพทย์วิรัตน์ พุทธิเมธี เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในปี 2536 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 128 เตียง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 320 เตียง โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 พ.ศ.2496
เป็นสุขศาลา ตั้งอยู่ริมถนนพลานุกูล โดยมีนายสวัสดิ์ โล่อุทัย เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย
 
พ.ศ.2500
เปลี่ยนเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย เชี่ยวชาญวิทย์ เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย
 
พ.ศ.2517
เปลี่ยนเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย โดยมี นายแพทย์ชวลิต ทิพยานุรักษ์สกุล เป็นหัวหน้าศูนย์
 
พ.ศ.2520
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 30 เตียง ในวันที่ 16 กันยายน 2520 บนเนื้อที่ราชพัสดุริมถนนภูมิภักดี ตำบลสว่างแดนดิน
 
ปี พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2520
เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
พ.ศ.2521
เปิดบริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2521 โดยมี นายแพทย์ชาญชัย คุ้มพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ( พ.ศ. 2521 - 2530 )
 
พ.ศ.2522
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินในวันที่ 26 มกราคม 2522
 
ปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ.2522
Picture
พ.ศ. 2523
ก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โดยความกรุณา จากพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์ วัน อุตตโม) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครพร้อมผู้มีจิตศรัทธา และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 60 เตียงในวันที่ 23 เมษายน 2523 โดยมี นายแพทย์ชาญชัย คุ้มพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ( พ.ศ. 2521 - 2530 )
 
พ.ศ.2530
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2530
 
ปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2530
Location
พ.ศ. 2536
พ.ศ.2536 : ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนาด 90 เตียง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2536 ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ โดยมีนายแพทย์วิรัตน์ พุทธิเมธี เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ.2530 -2539)
 
ปี พ.ศ. 2536
Location
 
ปี พ.ศ. 2537
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2537
 
ปี พ.ศ. 2537
Location
พ.ศ.2539
เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินขนาด 90 เตียง โดยมี นายแพทย์สมชาย ภาสอาจ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ. 2539 – 2544 )
 
ปี พ.ศ. 2539
เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
 
พ.ศ. 2544
เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินขนาด 90 เตียง มี นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ. 2544 – 2558)
 
ปี พ.ศ. 2544 – 2558
เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
พ.ศ. 2558-2559
ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 128 เตียง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ. 2558 – 2559)
 
ปี พ.ศ. 2558 – 2559
เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
 
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 320 เตียง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง