× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

Nonthaburi Medical Center Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัย เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเรา โทร 02-4326167-8
 • 155 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง
 

ข้อมูลโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี


บริการแพทย์เฉพาะทาง
 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูก
 • คลินิกผู้สูงอายุ
 • คลินิกชะลอวัย
 • คลินิกผิวหนัง 
 • คลินิก หู คอ จมูก
 • คลินิกตรวจโรคทั่วไป 
 • คลินิกนรีเวชกรรม
 • คลินิกศัลยกรรม
 • คลินิกตา
 • คลินิกเด็ก
 • คลินิกสุขภาพจิต


วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศของจังหวัดนนทบุรี ที่ดูแลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและหัวใจความเป็นมนุษย์
 
พันธกิจ (Mission)
 1. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเมืองและสังคมผู้สูงอายุ
 2. มีการจัดการที่ดี บนแนวคิดโรงพยาบาลดึงดูดใจ (Magnet Hospital) ที่แตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐทั่วไป
 3. บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ด้วยมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสูงและสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีคุณภาพ
News
 
 

ประวัติโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ไต้รับบริจาคที่ดินจาก นางรัตนา ตั้งแต่ง ซึ่งเกิดจากความประทับใจพึงพอใจ ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวย จึงมีความประสงค์จะสร้างโรงพยาบาล จึงได้หาซื้อที่ดิน ซึ่งเป้าหมาย 20 ไร่ แต่หาซื้อไม่ใด้ ได้เพียงจำนวน 2 ไร่ 3 งาน 67 ดารางวา เลขที่ดิน ๑๘๗ หน้าสำรวจ ๒๑๔ ตำบล บางขุนกอง อำเภอบางกรวย (บางใหญ่! โฉนตที่ ๕๒๘๘ เพื่อยกให้โรงพยาบาลบางกรวย ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ท่านได้ซื้อที่ดินผืนนี้ และทำพินัยกรรมยกให้โรงพยาบาลบางกรวย เพราะท่านเสียชีวิตก่อน ผู้จัดการมรตก คือ 1) นายชัยพฤกษ์ ปียะเกศิน 2) นายสุเทพ ศุภประเสริฐ 3) พลตรีเม ศรีทอง โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อให้ก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารจากกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 จำนวน เงิน 383 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2558 และ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจรับ มิถุนายน 2563อาคารโรงพยาบาล ตั้งอยู่ เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 
 
โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เดิมชื่อโรงพยาบาลบางกรวย 2 แต่เมื่อสร้างเสร็จ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขณะนั้นคือ นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ ดำริว่าควรพัฒนาให้เป็นศูนย์การแพทย์ ดังนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี" ตั้งแต่บัตนั้นเป็นต้นมา โตยมีวัตถุประสงค์ คือ 
1) Premium Service (SMC) เพื่อรองรับประชาชนเขตมืองที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่
2) เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกที่ยังเป็นส่วนขาด 
3) เพิ่มเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางกรวย แห่งเดิม
4) แก้ไขปัญหาการเงินการคลังภาครัฐ ของจังหวัดในภาพรวม และโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง อายุรกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โดยมีทีมผู้บริหารชุดแรกที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ประกอบด้วย
 
1. นายแพทย์สฤษติ์เตช เจริญไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
2. นายแพทย์วุทฒิชัย จิรโชติกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
3. นางสกุล ทองเปลว หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
4. ทันตแพทย์วิวัฒน์ ธาราสมบัติ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
5. นายสรวิศ งามพินิจ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
6. นางสาวชบา คล้ายยา หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
7. นายรชต จิรชัยธร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
8.แพทย์หญิงเพ็ญแข โกไสยสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9. นางสาวฏิฐศกุล ศรีนาค หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
10. นางสาวกุลวดี เหล็กดี หัวหน้ากลุ่มเทคนิคการแพทย์
 
 
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.49 น. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี นำโดย นายแพทย์สฤษดิ์เตซ เจริญไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้นำทีมไปหล่อพระพุทธชินราช ขนาตฐาน 19 นิ้ว ที่โรงหล่อ สมพรต - น้อง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทำพิธีหล่อโตย พระครูวิศาลสรนาท รองเจ้าอาวาสวัตลาดปลาเค้า เจ้าหน้าที่มีจิตศรัทธา ร่วมหล่อพระ ได้ปัจจัยรวม 43,851 บาท

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง