× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ภาพโลโก้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ให้บริการตรวจรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว อายุไม่เกิน 18 ปี โดยทีมสหวิชาชีพเช่น เด็กที่มีปัญหาการเรียน เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก พัฒนาการล่าช้า มีปัญหาอารมณ์หรือพฤติกรรม ปัญหาการเลี้ยงดู ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30
 • ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
  https://lin.ee/d9GrapW
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

 

ข้อมูลสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
 
 
 
วัน คลินิค
 1. จันทร์ คลินิกสุขภาพจิตโรงเรียน/คลินิคส่งเสริมพัฒนาการ
 2. อังคาร คลินิกส่งเสริมพัฒนาการ/คลินิคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
 3. พุธ คลินิกสมาธิสมาธิสั้น/คลินิคส่งเสริมพัฒนาการ
 4. พฤหัสบดี คลินิกส่งเสริมพัฒนาการ/คลินิคอารมณ์และพฤติกรรม
 5. ศุกร์ คลินิคส่งเสริมพัฒนาการ
ผู้มารับบริการใหม่
มานัดหมายด้วยตนเองพร้อมผู้ป่วยโดยนำสำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน และใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดของบัตรประกันสุขภาพ
 
ผู้ป่วยเก่าหรือผู้ป่วยที่รับยาเดิม
ให้มาติดตามการรักษาตามวันเวลาที่นัดหมายเท่านั้น หากท่านต้องการเลื่อนนัด หรือมาก่อนนัดหมาย ให้ติดต่อ 077-312-179 ในเวลาราชการ
 
แพทย์ผู้ออกตรวจ
 1. พ.ญ. วีราณี เจริญวงศ์ศักดิ์
 2. น.พ. วีระ ชูรุจิพร
 3. น.พ. ณฐกร ฤทธิ์บุญญากร
 4. น.พ. ภาวัต อรุณเพ็ชร
 5. พ.ญ. หทัยชนนี บุญเจริญ
 
* กรณีมีการเปลี่ยนวันนัดหมายทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า ผู้ป่วยที่ต้องรับการกระตุ้นพัฒนาการ มีทีมสหวิชาชีพที่ให้บริการตามวันเวลาที่นัดหมาย ประกอบด้วย นักกิจกรรมบำบัด พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการศึกษาพิเศษ


คลินิกพิเศษ
 • กระตุ้นพัฒนาการ
 • กิจกรรมบำบัด
 • การศึกษาพิเศษ
 • สุขภาพจิตโรงเรียน

คำแนะนำสำหรับพ่อ แม่ และผู้ปกครอง
 • โรคสมาธิสั้นเกิดจากความบกพร่องของสมองส่วนหน้า (prefrontal cortex) และเด็กอาจมีอาการเรื้อรังจนถึงวัยผู้ใหญ่
 • พ่อแม่ ควรจัดสิ่งแวดล้อมในครอบครัวให้มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนและกำหนดกิจวัตรประจำวันต่างๆ ให้สม่ำเสมอ
 • พ่อแม่ ควรจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เด็กทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้สมาธิได้อย่างสงบ โดยไม่มีสิ่งเร้ามาคอยรบกวนเกินไป
 • พ่อแม่ อาจช่วยแบ่งกิจกรรมให้ทำทีละน้อย ช่วยวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นระบบ และอาจต้องคอยช่วยกำกับแลให้ทำกิจกรรมนั้นต่อเนื่องจนเสร็จ
 • พ่อแม่ควรออกคำสั่งในขณะที่เด็กตั้งใจฟัง ใช้คำสั่งที่สั้น ชัดเจน และเข้าใจง่าย โดยใช้น้ำเสียงและท่าทีนุ่นนวล แต่มีความหนักแน่นจริงจัง และหลีกเลี่ยงการพูดบ่น ตำหนิ หรือการใช้อารมณ์กับเด็ก
 • พ่อแม่ ควรสนับสนุนให้เด็กทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น ทำงานบ้าน หรือออกกำลังกาย เป็นต้น และควรชมเชยเมื่อเด็กทำกิจกรรมเหล่านี้
 • พ่อแม่ สามารถใช้หลักพฤติกรรมบำบัดในการปรับพฤติกรรมของเด็ก โดยการกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์กับเด็กไว้ก่อนอย่างชัดเจน
คำแนะนำสำหรับครู
 • ครูควรกำหนดตารางกิจกรรม และกฎระเบียบของห้องเรียนอย่างชัดเจน และติดตามให้ปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ
 • ครูควรจัดให้เด็กนั่งเรียนในตำแหน่งที่มีสิ่งเร้ารบกวนน้อย คือ แถวหน้าหรือใกล้ชิดครู เพื่อให้ครูสามารถกำกับดูแลให้เด็กมีสมาธิในการเรียนได้ง่าย
 • ครูควรมอบหมายงานโดยแบ่งให้ทำครั้งละน้อย ๆ เมื่อทำเสร็จแล้วจึงค่อยให้งานเพิ่ม และชมเชยเด็กทันทีที่ตั้งใจทำงานหรือทำงานเสร็จทันเวลา
 • เมื่อเด็กเริ่มหมดสมาธิ ครูควรเตือนให้เด็กกลับมาสนใจการเรียนอย่างไม่ทำให้เด็กอับอาย หรือให้ช่วยทำงานบางอย่าง เช่น เก็บหรือแจกสมุดการบ้านให้เพื่อน ๆ ลบกระดาน เป็นต้น
 • ครูควรค้นหาข้อดีหรือความสามารถพิเศษของเด็ก สนับสนุนให้เด็กได้แสดงความสามารถนั้น หลีกเลี่ยงการตำหนิ ดุว่า หรือลงโทษรุนแรง และอาจต้องช่วยสอนเสริมตัวต่อตัว เพราะเด็กจะมีสมาธิดีกว่าการเรียนเป็นกลุ่มใหญ่
 • ครูควรสื่อสารกับพ่อแม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กอย่างสม่ำเสมอและมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลรักษาเด็ก
 • ครูสามารถใช้หลักพฤติกรรมบำบัดในการปรับพฤติกรรมของเด็กตามที่กล่าวในหัวข้อการให้คำแนะนำสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง
 
 

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)