× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

Somdejprasankharach XVII Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
โทรศัพท์ : 0-3553-1077, 0-3553-1320, 0-3553-1498 หมายเลขโทรสาร : 0-3553-1189
  • 165 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
    โทรศัพท์ : 0-3553-1077, 0-3553-1320, 0-3553-1498
    โทรสาร : 0-3553-1189
  • ✅ รับบัตรทอง
    ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

 คลินิกพจนารถ-บุญชัยการแพทย์ 
11 ถ.ราษฎร์นิยม ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
องค์ที่ 17 โทร 0 3553 1136
 
สองพี่น้องโพลีคลินิก 
209/15 ถ.บางลี่-หนองวัลยเปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรีโทร.0 3554 2471
 
 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 
747 ม.5 ต.ดอนเจดีย์อ.ดอนเจดีย์จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3550 7501
 
โรงพยาบาลด่านช้าง 
94 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3559 5032
 
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
 153 ต.บางพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3550 8492
 
โรงพยาบาลบางปลาม้า
 215 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3540 0578
 
โรงพยาบาลศรีประจันต์
 218 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.วังน้ำ อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรีโทร.0 3558 2791
 
โรงพยาบาลสามชุก 
4/1 ม.7 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 1492
 
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 
505 ม.7 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 7068
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด

ข้อมูลโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

 

 ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

เมื่อปี พ.ศ. 2504    สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 มีสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวันรัต ซึ่งชาวอำเภอสองพี่น้อง เรียกกันติดปากว่า “สมเด็จป๋า” ท่านดำริว่าจะสร้างสถานีอนามัยในบริเวณใกล้เคียงตลาดทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง เพื่อให้เป็นสถานที่สงเคราะห์แก่ผู้เจ็บป่วยที่มาจากชนบทห่างไกลความเจริญ ดังนั้นบรรดาศิษย์และผู้เคารพนับถือได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิไว้  เป็นเงิน 200,000 บาท  ในปี พ.ศ. 2508  กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้  นายแพทย์บุญ สุวรรณศร อธิบดีกรมอนามัยในสมัยนั้นไปดูสถานที่ที่จะก่อสร้างสถานีอนามัย หลังจากนั้นนายทองหยด     จิตตะวีระ ได้ปรึกษาหารือกับชาวตลาดบางลี่เกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีอนามัย ผลจากการหารือในครั้งนี้ชาวตลาดบางลี่เห็นควรว่าให้สร้างเป็นโรงพยาบาล ปรากฏว่าได้มีผู้ใจบุญ คือ จ.ส.อ.อั๋น สูติวงษ์ บริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ อยู่ระหว่างที่ทำการอำเภอสองพี่น้องกับตลาดบางลี่ ต่อมาภายหลังคณะกรรมการเห็นว่าที่ดินจำนวน 6 ไร่ ที่ได้รับบริจาคนั้นมีลักษณะด้านหน้ากว้างด้านหลังแคบดูไม่สวยงาม จึงได้ขอบริจาคจาก นางง้อ พลดี ซึ่งมีที่ดินติดกัน 1 ไร่ รวมเป็น 7 ไร่  และได้ดำเนินการถมดินจนแล้วเสร็จ จึงได้กราบเรียนสมเด็จพระ-วันรัตให้มาดูสถานที่ที่จะก่อสร้าง และได้ทำการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2510 สมเด็จพระวันรัตได้ประทานค่าก่อสร้างเป็นเงิน 2,400,000 บาท การก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2514 ได้ตั้งชื่อโรงพยาบาลว่า อาคารสูติฯเดิม“โรงพยาบาลสมเด็จพระวันรัต” ได้มอบโรงพยาบาลให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ในราวเดือนกันยายน พ.ศ. 2515 ต่อมาทางคณะกรรมการได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 52 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา  
พ.ศ. 2517     ได้มีการก่อสร้างอาคารอำนวยการรูปตัว L โดยใช้เงินบริจาคของสมเด็จพระสังฆราช -องค์ที่ 17 สร้างเสร็จและสามารถดำเนินการให้บริการต่างๆ ได้ในปี พ.ศ. 2517 ลักษณะอาคารเป็นคอนกรีต2 ชั้น โดยดำเนินกิจการทุกอย่างภายในอาคารนี้ เช่น งานบริหาร งานบริการ งานวิชาการ และงานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ปัจจุบันอาคารรูปตัว L ถูกรื้อถอนออกเพื่อสร้างเป็นอาคารอำนวยการ 7 ชั้นขึ้นทดแทน
พ.ศ. 2518     ชาวอำเภอสองพี่น้องเห็นว่า ควรเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล เพื่อให้สมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจาก “โรงพยาบาลสมเด็จพระวันรัต” มาเป็น “โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17”
 
อาคารอำนวยการเดิม              พ.ศ. 2524    อาคารตึกสงฆ์อาพาธได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องพิเศษ ชั้นบนเป็นห้องผู้ป่วยสงฆ์และผู้ป่วยชายทั่วไป อาคารนี้ได้รับเงินบริจาคของเจ้าคณะอำเภอ พระครูพิศาลวรกิจ เจ้าอาวาสวัดดงตาล สามารถเปิดดำเนินการได้ในปี พ.ศ. 2526 ปัจจุบันปิดดำเนินการเนื่องจากอาคารทรุด
 
พ.ศ. 2526  ดำเนินการก่อสร้างอาคารอำนวยการ โดยใช้เงินงบประมาณ เดิมอาคารนี้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานผู้ป่วยนอก ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ห้องทันตกรรม ห้องบัตร กลุ่มงานพยาธิวิทยา ปัจจุบันใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของงานสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษา งานนวดแผนไทย   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และคลินิกศัลยกรรม
 
พ.ศ. 2529     ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอกซเรย์ โดยใช้เงินงบประมาณ เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว เดิมใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ                   งานกายภาพบำบัด งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ หลังจากอาคารอำนวยการและอุบัติเหตุเปิดใช้บริการแล้ว หน่วยงานต่างๆ ได้ย้ายออก ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เปิดดำเนินการคือ กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ
 
พ.ศ. 2530     ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยได้รับเงินบริจาคจากมูลนิธิหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของงานเวชปฏิบัติครอบครัว ก่อสร้างตึกผ่าตัดโดยใช้เงินงบประมาณ
 
พ.ศ. 2537     ก่อสร้างอาคารศัลยกรรม 120 เตียง เป็นอาคาร 4 ชั้น ก่อสร้างโดยเงินงบประมาณ  และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันใช้เป็นอาคารผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย ศัลยกรรมชายและศัลยกรรมหญิง
 
พ.ศ. 2538     ก่อสร้างอาคารสูติ-นรีเวชกรรม โดยเงินงบประมาณ เป็นอาคาร 4 ชั้น ขนาด 90 เตียง เปิดดำเนินการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 ปัจจุบันใช้เป็นอาคารผู้ป่วยห้องคลอด สูติกรรมและทารกแรกเกิด นรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรม นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอาคารเภสัชกรรม และก่อสร้างแฟลตบ้านพักขนาด 32 ยูนิตอำนวยการปัจจุบัน
 
พ.ศ. 2539     ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ7 ชั้น โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2539 แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2541 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 122 ล้านบาท เปิดให้หน่วยงานต่างๆ เข้าปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 โดยใช้เป็นอาคารอำนวยการ และให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
 
พ.ศ. 2540     ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงครัว-ห้องอาหาร อาคารพักพยาบาลขนาด 32 ยูนิต ทางเดินเชื่อม 2 ชั้น อาคารจอดรถชั้นเดียว                                                                                     
 
พ.ศ. 2541     ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร 5 ชั้น ให้บริการหอผู้ป่วย อายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิง ศัลยกรรมชายและสงฆ์อาพาธ พิเศษผู้สูงอายุ และ พิเศษสุขเจริญ และ      ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง เป็นอาคาร 4 ชั้น ยังไม่ได้เปิดให้บริการเป็นหอผู้ป่วย เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่ต้องเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายหน่วยงานใหม่   ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าว โดยประยุกต์ใช้เป็นอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรของโรงพยาบาล  
 
พ.ศ. 2543     ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง และพัสดุกลาง แบบเลขที่ 8960 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 10,120,000 บาท  และอาคารเก็บศพใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,364,000 บาทอำนวยการปัจจุบัน

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง