× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

ภาพโลโก้โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  • 335 หมู่ 12 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน 58000
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

ข้อมูลโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

เอกสารที่ผู้ป่วยต้องนำมาด้วยเมื่อมารับบริการบำบัดรักษายา และสารเสพติด

อัตราค่าบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติด

อัตราค่าบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดทั้งแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
 
 

ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

อดีตจารึก
 
           ด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อมและควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง พ.ศ.2535 – 2539 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานพื้นที่สูงและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2535
 
           จากแผนแม่บทดังกล่าว กรมการแพทย์ ได้เสนอโครงการควบคุมป้องกันบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในชุมชนพื้นที่สูง โดยที่สภาพปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่สูงในขณะนั้นเป็นปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะทั้งสภาพภูมิประเทศและสังคม วัฒนธรรม การแก้ไขประการหนึ่งคือ การบำบัดรักษาผู้ติดยา   เสพติดและสารเสพติดสามารถกระทำได้ระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถกระทำได้ทุกขั้นตอนของการรักษาและครบวงจร ด้วยสภาพดังกล่าวในคราวตรวจงานภาคเหนือ ของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขณะนั้น คือ นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ ได้ให้นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ไว้ว่าควรจะกระทำให้ครบวงจรการบำบัดรักษาจึงจะได้ผล ประกอบกับมีโครงการบำบัดรักษายาเสพติดผู้ติดฝิ่นและเฮโรอีน ตามโครงการพัฒนาดอยตุง กรมการแพทย์จึงได้พิจารณาและเห็นควรที่จะตั้งศูนย์บริการชุมชนบำบัดยาเสพติดขึ้นในเขตพื้นที่สูง เพื่อเป็นศูนย์ที่ให้บริการขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด โดยปรับเทคโนโลยีใหม่ๆให้เข้ากับสภาพปัญหาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในเขตพื้นที่สูง นอกจากนั้นยังสามารถให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบได้ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2535 จำนวน 4,931,000 บาท เป็นหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อสร้างศูนย์บริการชุมชนบำบัดรักษายาเสพติดเขตพื้นที่สูง โดยในระยะแรก จะดำเนินการก่อสร้างที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับโครงการบำบัดรักษาผู้ติดฝิ่นและเฮโรอีน ที่ได้รับการบำบัดรักษาตามโครงการดอยตุง แต่ต่อมาได้มีการปรับเป็น ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้เปิดให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามลำดับ ดังนี้
1. เปิดให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539
2. เปิดให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540
 
 
บันทึกปัจจุบันสานฝันสู่อนาคต
         ปัจจุบันศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน และเป็นสถานพยาบาลขนาด 90 เตียง พัฒนาวิชาการและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษายาและสารเสพติด สนับสนุนภารกิจด้านพัฒนาวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพิ่มความรู้ และทักษะการปฎิบัติงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ในลักษณะเป็นเครือข่ายของสถาบันธัญญารักษ์ ให้บริการบำบัดรักษายาและสารเสพติดทุกประเภทแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั้งระบบสมัครใจ ต้องโทษ และบังคับบำบัด โดยใช้รูปแบบการบำบัดรักษา 4 ขั้นตอนมาตรฐาน โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ  2 จังหวัด คือ  แม่ฮ่องสอนและตาก โดยมีนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ เป็นผู้อำนวยการ
 
 
การขอใช้พื้นที่จัดตั้ง
         กรมการแพทย์ได้รับความช่วยเหลือจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในขณะนั้น คือ นายแพทย์สมาน ยั่งยืน ได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในขณะนั้นคือ ร้อยตรีชาญชัย ใจใส ได้มีคำสั่งจัดหาที่ดินบริเวณหมู่ที่ 12 บ้านชานเมือง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ซึ่งบริเวณดังกล่าว จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เตรียมเนื้อที่ไว้ 1,500 ไร่ เพื่อจัดทำศูนย์ของส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ต่อมาที่ดินดังกล่าว ได้ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 และด้วยความร่วมมืออย่างดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักนโยบายและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนประชาชนในบริเวณพื้นที่บ้านชานเมือง ทำให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ท้องที่ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อที่ 69 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2537 จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2567 ตามประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่ 293/2537 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2537

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)