× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ภาพโลโก้สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
พันธกิจ เราจะช่วยเหลือเด็ก ครอบครัวและชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ - ให้บริการรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย ถ่ายทอดนวกรรมด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในนานาชาติ ให้บริการรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในระดับตติภูมิขั้นสูง สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการเด็กในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ สร้างความตระหนักและเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และเด็กพัฒนาการล่าช้า ให้แก่ประชาชน
 • 196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  โทร 0 5390 8300-49
  โทรสาร 0 5390 8330
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

 

ข้อมูลสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

การบริการ
 • อบรมหลักสูตรการฝึกพูดและกิจกรรมบำบัดในเด็กพัฒนาการล่าช้า
 • ศูนย์ฝึกอบรม (RICD Traning center)
 • โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพจิตผู้พิการ และการสร้างอาชีพผู้ปกครองและเด็ก
 • วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
 • โครงการ RICD Wheelchair project
 • การใช้โปรแกรมคลื่นอินฟาเรดกระตุ้น
 • คลินิกแพทย์แผนไทย
 • คลินิกพิเศษเพื่อการสื่อสาร (Autism Research Center : ARC)
 • ศูนย์สาธิตพัฒนาการเด็กเล็ก
 • งานสุขภาพจิตชุมชน
 • กลุ่มงานเภสัชกรรม
 • กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
 • กลุ่มงานทันตกรรม
 • กลุ่มงานละคร ดนตรี และศิลปะบำบัด
 • กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
 • ห้องสมุดของเล่น
 • งานประเมินพัฒนาการ
 • การตรวจบำบัดทางจิตวิทยา
 • งานอรรถบำบัด
 • งานกายภาพบำบัด
 • งานกิจกรรมบำบัด
 • การบริการผู้ป่วยนอก
 • การบริการผู้ป่วยใน
สิทธิการรักษาพยาบาล
การใช้สิทธิเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
 1. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ใช้สิทธิเบิก  หน่วยงานต้นสังกัด
 2. บัตรทอง
 3. สมุดคนพิการ
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน
กลุ่มงานทันตกรรม โทร 73424
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ โทร 73188
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โทร 73136
กลุ่มงานจิตวิทยา โทร 73115
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โทร 73133
กลุ่มงานผู้ป่วยใน โทร 73754
งานกิจกรรมบำบัด โทร 73339
งานกายภายบำบัด โทร 73332
งานอรรถบำบัด  โทร 73336
งานดนตรีและละครบำบัด โทร 73134
จุดนัดกลาง โทร 73142 , 73121
กลุ่มงานเวชระเบียน โทร 73144
กลุ่มงานเภสัช โทร 73125
งานพัฒนาคุณภาพ โทร 73173
กลุ่มการพยาบาล โทร 73215
กลุ่มงานพัสดุ  โทร 73222
งานสารบรรณ โทร 73152
งานทรัพยากรบุคคล โทร 73155
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย  โทร 73430

ประวัติ

พ.ศ.  2531  นายแพทย์ณรงค์  สดุดี  อธิบดีกรมการแพทย์  ได้เจรจาขอที่ดินด้านหลังโรงพยาบาลนครพิงค์  จำนวน 21 ไร่ 92  ตารางวา  กับนายแพทย์อำพล  ศิริบุญมา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์  เพื่อให้แพทย์หญิงวัณรุณี  คมกฤส  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชานุกูล ทำโครงการก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการปัญญาอ่อนภาคเหนือ พ.ศ. 2533  นายแพทย์สุจินต์  ผลากรกุล  อธิบดีกรมการแพทย์ให้แพทย์หญิงชวาลา   เธียรธนู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชานุกูล  ประสานงานกับ พล.ท.วิโรจน์  แสงสนิท  เจ้ากรมกิจกรรมพลเรือนทหารบกเพื่อขอที่ดินกองพันพัฒนาที่ 3 ใช้ทำเป็นถนนทางเข้า – ออก  ด้านถนนเชียงใหม่แม่ริม  ถึงถนนคลองชลประทาน พ.ศ.  2538  จังหวัดเชียงใหม่  ได้เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18  นายวีระชัย  แนวบุญเนียร       ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ขยายถนนเลียบคลองชลประทานซึ่งผ่านหน้าสนาม กีฬา 711  ปี  เป็นถนนสี่เลนและ ทำถนนลาดยางเชื่อมต่อถึงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
 
 • พระสุนทรราชมานิตเถร  ประสานการจัดตั้ง  กองทุนราชมานิตสงเคราะห์
 • นายวัชระ  ตันตรานนท์  ประสานการจัดตั้งมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
 • นายชูทิตย์  ปานปรีชา  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ได้จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการและงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการของศูนย์ส่ง เสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ 16  มกราคม  2539  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็น องค์ประธานในพิธีเปิด  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)