× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Chao Phraya Aphaiphubet Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • 32/7 หมู่ 12 ต.ท่างาม อ.เมืองจ.ปราจีนบุรี 25000
  โทร (037) 211-088, (037) 216-145 ถึง 159
  สายด่วนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1669
 • ✅ รับบัตรทอง
  ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 โรงพยาบาลนาดี 
393 ม.1 ต.สำพันตา อ.นาดีจ.ปราจีนบุรีโทร.0 3728 9057
 
โรงพยาบาลบ้านสร้าง 
100 ม.1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี25110 โทร.0 3727 1238
 
โรงพยาบาลประจันตคาม 
101 ม.4 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3729 2039
 
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 
114 ม.9 ต.ศรีมหาโพธิอ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3727 9204
 
โรงพยาบาลศรีมโหสถ
 189 ม.4 ถ.สุวินทวงศ์ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3727 6127
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
 
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธงชัย 
437ซ ถ.ราษฎรด าริต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีน จ.ปราจีนบุรี
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมภพ-สุภาพร 
175 ถ.ราษฎรด าริต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรีจ.ปราจีนบุรี
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแพทย์พิสิฎฐ์  
149/14-,149/15 ม.9 ต.ศรีมหาโพธิอ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรีโทร.0 3727 9082
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรมทั่วไปและระบบทางเดินหายใจแพทย์ชลาลัย
 62/2 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
 จ.ปราจีนบุรีโทร.0 3721 7671
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ชาติชาย 
227/6,227/7 ม.4 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3727 1359
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์แพทย์ศศิพงษ์
380/2 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรีโทร.08 9793 0244
 
แพทย์จิราพรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยา 
64/11 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรีโทร.0 3721 2636
 
แพทย์ไชยาวุฒิคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์
5 ถ.เทศบาลซอย 3 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
 จ.ปราจีนบุรี
 
แพทย์พนมคลินิกเวชกรรม 
13 ถ.แก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรีจ.ปราจีนบุรี
 
แพทย์ศิริพงษ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ 
19/38 ม.15 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3721 4549
 
สหคลินิกแพทย์พงศธร 
16 ม.2 ถ.ศิวบูรณ์ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี
 
สหคลินิกหมอสมทัศน์ 
325 ม.10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุร
 

ข้อมูลโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
บริการทางการแพทย์ 
 • ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยอายุรกรรม
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยศัลยกรรม
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 • ตรวจรักษาผู้ป่วสูติ - นรีเวชกรรม
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยอายุจิตเวช
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยจักษุ
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยอายุโสต-ศอ-นาสิก
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต (ห้องICU)
 • เดย์สปา
 • นวดไทยอภัยภูเบศร
 • อภัยภูเบศร โอสถ
 • ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 

ประวัติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ในปี พ.ศ.2452 ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ถูกสร้างขึ้นจากความจงรักภักดี ของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ด้วยประสงค์จะใช้เป็นที่ประทับ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรี แต่สวรรคตเสียก่อน ตึกหลังนี้จึงได้รับใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นตึกหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาเป็นของพระยา อภัยวงศ์วรเชษฐ (ช่วง อภัยวงศ์) ต่อมาพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ซึ่งเป็นหลานของพระยาอภัยวงศ์วรเชษฐ ได้กรรมสิทธิ์ในสิ่งเหล่านี้จึงได้ประทานตึกหลังนี้แก่มณฑลทหารบกที่ 2 ตั้งเป็นสถานพยาบาล และต่อมาทางจังหวัดปราจีนบุรีขอโอนมาเปิดใช้เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 เพื่อเกียรติแห่งคุณความดี ของท่านผู้เป็นเจ้าของ หลังจากที่โรงพยาบาลได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารผู้ป่วย ตึกหลังนี้จึงมิได้ใช้เป็นสถานที่บริการผู้ป่วย ได้รับการอนุรักษ์ไว้นับแต่นั้นเป็นต้นมาและได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2533 ได้รับรางวัลพระราชทานอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2539 ได้มีการปรับปรุงทั้งด้าน โครงสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย มีการจัดหาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบริการตั้งแต่ปี 2539 มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผ่านการรับรองในปี 2553 ปัจจุบันโรงพยาบาลมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 65 ไร่ 1 งาน 11.52 ตารางวา มีเตียงรับผู้ป่วยจำนวน 486 เตียง

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง