× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แผนบริหารวัคซีนไทย กุมภาพันธ์ 65

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

จำแนกเป็น 4 แผนงาน 1) แผนบริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี 2) แผนการรณรงค์เร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ในจังหวัดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและพื้นที่ระบาด 3) แผนการส่งคืนวัคซีนแลกเปลี่ยนคืนต่างประเทศ 4) แผนการบริจาควัคซีนแก่ต่างประเทศ

 
20 มกราคม 65 ศบค.เปิดแนวทาง การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 
จำแนกเป็น 4 แผนงาน ดังนี้
 
1. แผนบริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี
 • แผนการจัดสรรวัคซีน
 • แผนการฉีดวัคซีน Pfizer ผ่านระบบสถานศึกษา
 
2. แผนการรณรงค์เร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในจังหวัดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและพื้นที่ระบาดเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเปิดการเดินทาง
 • แผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
 
3. แผนการส่งคืนวัคซีนแลกเปลี่ยนคืนต่างประเทศ
 • ส่งคืนประเทศสิงคโปร์ และภูฏาน
 
4. แผนการบริจาควัคซีนแก่ต่างประเทศ
(กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในทวีปแอฟริกา ผ่านโครงการ African Vaccine Association Trust (AVAT) หรือองค์การอนามัยโลก
 • ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
 
 
 
 


การปรับฐานประชากรการรับวัคซีน

การปรับฐานประชากรสำหรับกำกับติดตามการได้รับวัคซีนของประเทศไทย

ความเป็นมา
 
 • ประชากรมีการเกิด เคลื่อนย้าย และเสียชีวิต ในระหว่างปี
 • มีมาตรการจำกัดการเดินทาง และมีชาวต่างชาติเดินทางกลับประเทศ
 • เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับติดตามการให้บริการวัคซีน


ขั้นตอนดำเนินการ
1. ทบทวนฐานข้อมูล
จำนวนประชากรจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ เช่น
 
 • ฐานประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย จำนวนประชากร 66.17 ล้านคน
 • ฐานประชากรตามสิทธิการรักษาจากข้อมูลจังหวัด จำนวนประชากร 60.66 ล้านคน
 • ฐานประชากรไทยตามสิทธิการรักษาจากข้อมูล สปสช. จำนวนประชากร 66.78 ล้านคน ร่วมกับ ฐานประชากรต่างชาติตามสิทธิการรักษาจากพื้นที่ จำนวนประชากร 1.8 ล้ถ้านคน รวมจำนวนประชากไทยและต่างชาติตามสิทธิการรักษา 68.60 ล้านคน

2.เปรียบเทียบฐานข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง

3. สรุปฐานข้อมูลที่เลือกใช้
ได้แก่ ฐานประชากรไทยและต่างชาติตามสิทธิการรักษา จำนวนประชากร 68.60 ล้านคน โดยมีเหตุผล ดังนี้
 
 • เป็นฐานจำนวนประชากรที่ใกล้เคียงกับฐานประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย
 • สะท้อยถึงแหล่งที่อาศัยอย์จริงของประชากร

4. จัดทำฐานข้อมูลรวม
โดยใช้ฐานประชากรไทยและต่างชาติตามสิทธิการรักษา (68.60 ล้านคน) รวมกับ การสำรวจจำนวนประชากรที่
ไม่มีสิทธิการรักษาทั้งที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทยจากแต่ละจังหวัด (0.96 ล้านคน) รวมเป็น 69.60 ล้านคน
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง